Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
14-12-2018, Piątek, 02:01


Jesteś tutaj :: eBIP :: Przetargi
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc


Ogłoszenie nr 616845-N-2017 z dnia 2017-11-15 r.

Gmina Dydnia: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dydnia w latach 2018 – 2019.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dydnia, krajowy numer identyfikacyjny 37044021200000, ul. Dydnia  224 , 36204   Dydnia, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 013 4303002, 4308154, e-mail urzad@gminadydynia.pl, faks 134 303 194.
Adres strony internetowej (URL): www.gminadydnia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.gminadydnia.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dydnia w latach 2018 – 2019.
Numer referencyjny: RIIiPP.271.20.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 4.2. Przedmiot zamówienia: 4.2.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport odpadów komunalnych, powstałych na nieruchomościach zamieszkałych położonych na terenie Gminy Dydnia wystawionych przez właścicieli (współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, posiadaczy, najemców) w pojemnikach (workach foliowych) o pojemności 120 l lub mniejszych, oznaczonych naklejką z nadrukiem kodu kreskowego przyporządkowanym do poszczególnych adresatów nieruchomości - w dniach wywozu, określonych w załączonym harmonogramie wywozu na rok 2017 – zał. nr 3 do SIWZ*. 4.2.2. Harmonogram odbioru i wywozu odpadów komunalnych na rok 2019, zostanie ustalony przed końcem roku 2018, lecz nie później niż do dnia 30.11.2018 r.. 4.3. Odpady komunalne będą odbieranie od właścicieli nieruchomości w sposób selektywny i nieselektywny w terminach – jak w załączonym harmonogramie wywozu – zał. nr 3 do SIWZ*. 4..4 Rodzajów odpadów: a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - (kod 200301), b) selektywnie zbieranych odpadów komunalnych - tj.: b.1. tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych - (kod 150102), b.2. szkło, opakowania ze szkła - (kod 150107), b.3. metale, opakowania z metali - (kod 150104), b.4. papier i tektura - (kod 150101), b.5. opakowania wielomateriałowe - (kod 150105), b.6. odpady biodegradowalne i odpady zielone - (kod 200201), b.7. odpady wielkogabarytowe - (kod 200307), b.8. odpady elektryczne i elektroniczne - (kody 200123, 200135 i 200136), b.9. chemikalia - (kod 150110*), b.10. zużyte opony - (kod 160103). 4.4.1. Odpady z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wymienione w pkt 4.7.4. będą odbierane - okresowo co 3 - m-ce*. 4.5. Według Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, wszystkie zebrane zmieszane odpady komunalne muszą być przekazane do Regionalnej instalacji przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie. 4.6. Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy zarządcą RIPOK a Gminą Dydnia, również odpady segregowane (oddzielnie) muszą być przekazane do Regionalnej instalacji przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie. 4.7. Punkt selektywnej zbiórki odpadów: 4.7.1. Wykonawca zapewni odbiór i transport odpadów z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - jak w pkt 4.4.b (zorganizowanego przez Zamawiającego na bazie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dydni), zlokalizowanego w miejscowości Jabłonka, gm. Dydnia. 4.7.2. W dniu odbioru odpadów Wykonawca zobowiązany jest zorganizować załadunek odpadów zebranych w punktach selektywnej zbiórki odpadów oraz zapewnić odpowiednie środki transportu umożliwiające transport odpadów do RIPOK w dniu ich zbiórki. 4.7.3. Termin odbioru odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów Zamawiający uzgodni z Wykonawcą pisemnie, nie później niż 10 dni przed planowanym terminem wywozu. 4.7.4. W punktach selektywnej zbiórki gromadzone będą (mogą być) następujące rodzaje odpadów: b.1. tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych - (kod 150102), b.2. szkło, opakowania ze szkła - (kod 150107), b.3. metale, opakowania z metali - (kod 150104), b.4. papier i tektura - (kod 150101), b.5. opakowania wielomateriałowe - (kod 150105), b.6. odpady biodegradowalne i odpady zielone - (kod 200201), b.7. odpady wielkogabarytowe - (kod 200307), b.8. odpady elektryczne i elektroniczne - (kody 200123, 200135 i 200136), b.9. baterie i akumulatory – (kod 200133), b.10. chemikalia - (kod 150110*), b.11. zużyte opony - (kod 160103). b.12. odpady budowlane i rozbiórkowe - (kod 170107) 4.8. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: 4.8.1. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w następujący sposób: 1. Odpady zmieszane – co dwa tygodnie, wg harmonogramu na rok 2018 – zał. nr 3 do SIWZ*, 2. Odpady segregowane: 1) papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe – co dwa tygodnie - wg zał. nr 3 do SIWZ*., 2) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), opakowania po środkach ochrony roślin, – dwa razy w roku*, 3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, – dwa razy w roku*, 4) odpady budowlano – remontowe i rozbiórkowe – co 3 m-ce z PSZOK w Jabłonce 3. Odpady zbierane selektywnie mieszkańcy mogą przekazywać indywidualnie do gminnego punktu zbiórki odpadów w dniach roboczych w godzinach pracy. 4.9. Terminy odbioru odpadów: 4.9.1. Terminy odbioru odpadów określono w załączonym dotychczas stosowanym harmonogramie wywozu odpadów komunalnych – zał. nr 3 do SIWZ*. 4.9.2. Odbiór odpadów nie może odbywać się w niedzielę i dni ustawowo wolne od pracy. 4.9.3. W sytuacjach nadzwyczajnych (np. nieprzejezdność, zamknięta droga, itp.), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z harmonogramem, termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 4.9.4. O nowym terminie wywozu odpadów Wykonawca poinformuje właścicieli nieruchomości. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 4.10. Worki na odpady: 4.10.1. Właściciele nieruchomości we własnym zakresie zaopatrują się w odpowiednie pojemniki (worki) na poszczególne odpady zmieszane i segregowane w następujących kolorach: - czarny lub niebieski – odpady komunalne zmieszane, - bezbarwny – szkło i opakowania szklane bezbarwne i kolorowe - żółty– tworzywa sztuczne białe i kolorowe, opakowania wielomateriałowe, - zielony – papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.), - brązowy – odpady zielone i ulegające biodegradacji, - czerwony – metal. 4.11. Kody kreskowe - naklejki: 4.11.1. Wystawione worki z poszczególnymi rodzajami odpadów będą posiadały naklejki samoprzylepne z kodem kreskowym, które będą identyfikować rodzaj odpadów i właścicieli nieruchomości. 4.11.2. Zamawiający wyposaży właścicieli nieruchomości zamieszkałych w odpowiednią ilość naklejek z kodami kreskowymi, według których będą identyfikowane poszczególne pojemniki (worki) z odpadami zmieszanymi i segregowanymi. 4.11.3. Rodzaje naklejek kodowych: 1. naklejka z kodem na odpady zmieszane, 2. naklejka z kodem (jednakowa na wszystkie) na odpady segregowane, gdzie o rodzaju odpadów segregowanych będzie decydował kolor worka. 4.11.4. Worki nieoznaczone kodami kreskowymi mogą być odebrane, jeżeli Wykonawca poinformuje Zamawiającego o tym fakcie (np. telefonicznie) i otrzyma jego akceptację lub wcześniej otrzyma zgłoszenie od Zamawiającego przed terminem odbioru odpadów bez kodów kreskowych. W innym przypadku nie należy odbierać worków nieoznaczonych kodem kreskowym. 4.12. Zamawiający przekaże Wykonawcy laserowy jeden czytnik kodów kreskowych (pidion) z pamięcią roboczą. Urządzenie jest kompatybilne ze smartfonami z systemami operacyjnymi Windows i Android. Po dokonaniu odczytów Wykonawca dostarczy dane do stanowiska obsługującego system gospodarki odpadami (lub poprzez bezpośredni eksport danych z czytnika) w Urzędzie Gminy w Dydni. 4.12.1. Na prośbę Wykonawcy Zamawiający może wygenerować program niezbędny do obsługi odbioru odpadów. Przewidziane jest szkolenie w zakresie obsługi i przetwarzania w/w danych. 4.12.2. Zamawiający w terminie do 5 dni od zawarcia umowy, przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości zamieszkałych (których właściciele złożyli stosowne deklaracje), skąd należy odebrać odpady komunalne. Jeżeli w trakcie trwania umowy zajdzie potrzeba odbioru odpadów z dodatkowych nieruchomości zamieszkałych, Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz takich nieruchomości w terminie 7 dni od dnia złożenia deklaracji, a Wykonawca włączy te nieruchomości niezwłocznie zakresu do przedmiotu zamówienia. 4.13. Dane za 2017 rok - do końca października - charakteryzujące przedmiot zamówienia: 4.13.1. Liczba nieruchomości od których odbierano odpady w 2017 r. z terenu Gminy Dydnia – 1935. 3.12.2. Liczba nieruchomości w podziale na sołectwa: - Dydnia - 362; - Krzemienna - 109; - Grabówka - 119; - Obarzym - 85; - Jabłonka - 251; - Temeszów - 78; - Niebocko - 376; - Ulucz - 24; - Niewistka - 73; - Witryłów - 114; - Końskie - 111; - Wydrna - 136. - Krzywe - 96; - Jabłonica Ruska - 1 4.14. Masa odebranych odpadów z obszarów wiejskich w okresie od stycznia do września2017 r. oraz szacunek za październik, listopad i grudzień 2017 r. – 861 Mg - w tym: 1. odpady niesegregowane zmieszane - kod 200301 - 544 Mg 2. odpady segregowane - kod 150102, 150107, 150101, 150104 - 145 Mg 3. zużyte opony - kod 160103 - 35 Mg 4. zużyte urz. elektryczne i elektroniczne zużyte urządzenia zawierające freony - kod 200123, 200135, 200136 - 15 Mg 5. odpady wielkogabarytowe - kod 200307 - 120 Mg 6. Opakowania zawierające subst. niebezpieczne - kod 150110* - 2 Mg 4.15. Na dzień ogłoszenia przetargu złożono 1935 deklaracje (złożone deklaracje obejmują 6444 osób), - właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 5. Wykonawca zobowiązuje się do: a) wykonania przedmiotu zamówienia z: - obowiązującymi z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987, 1954, z 2017 r. poz. 785, 1566), - ustawą z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017, poz. 1298), wraz z przepisami wykonawczymi, - Uchwałą Nr XIX/134/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Rady Gminy Dydnia w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dydnia. - Uchwałą Nr XIX/135/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Rady Gminy Dydnia w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania opadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i i zagospodarowania tych odpadów. - przepisami prawa ochrony środowiska oraz przepisami sanitarnymi, w tym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013, poz. 122). - postanowieniami umowy, z należytą starannością, aktualnym poziomem wiedzy technicznej, oraz przepisami BHP, przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia, - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 934), - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U z 2012r. poz. 676), - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r. nr 104 poz.868), - Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego i uchwały Nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego z późn. zm., b) dostosowania wielkości, tonażu i rodzaju pojazdów odbierających odpady do istniejących parametrów dróg, c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: - ewentualne szkody wyrządzone przez pojazdy odbierające odpady, - szkody spowodowane w ramach wykonywania przedmiotu umowy na nieruchomościach prywatnych, osób trzecich a także mienia gminnego, Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić do stanu pierwotnego na własny koszt, d) zachowania uzyskanych danych w takcie realizacji umowy, a w szczególności danych osobowych poufnych i będzie stosował się do zasad ustawy o ochronie danych osobowych, e) realizacji sprawozdawczości w zakresie przedmiotu umowy, f) sporządzania i przekazywania sprawozdań kwartalnych Zamawiającemu, zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017, poz. 1298), z późn. zm), oraz sprawozdania odnośnie ilości i rodzajów odpadów odebranych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w ciągu 14 dni od dnia zbiórki, g) udostępnienia niezwłocznie wszelkich danych, związanych z realizacją zamówienia, h) wyrywkowej kontroli rzetelności segregacji odpadów – tj. sprawdzenia zawartości worka z oznaczeniem kodu kreskowego. O każdym przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy powiadomić pisemnie Zamawiającego z podaniem kodu nieruchomości i udokumentowaniem zaistniałego naruszenia - (notatka i zdjęcie fotograficzne), i) utrzymania w należytej czystości miejsc po odbiorze odpadów, a w razie potrzeby uprzątania miejsc po zebraniu odpadów, oraz utrzymania czystości urządzeń i pojazdów, którymi będzie odbierał i transportował odpady w celu osiągnięcia wymaganego standardu świadczonych usług. j) zorganizowania odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, zmiany organizacji ruchu drogowego itp., braku możliwości dojazdu - odpady komunalne winny zostać odebrane w możliwie najkrótszym terminie. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy, k) realizacji przedmiotu zamówienia bez względu na warunki atmosferyczne, l) utrzymania odpowiedniego stanu technicznego pojazdów i sprzętu przeznaczonego do odbioru transportu odpadów, m) interwencyjnego odbioru odpadów komunalnych poza terminem wynikającym z harmonogramu, na telefoniczne lub pisemne zgłoszenie Zamawiającego, w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia, w przypadku gdy odpady zagrażają bezpieczeństwu życia lub zdrowia ludzi, n) utrzymania stałego kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, o) umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli bazy magazynowo – transportowej, w szczególności stanu ilościowego posiadanych pojazdów, ich wyposażenia, poprawności działania systemu monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego. 1) po podpisaniu umowy Wykonawca w terminie do 14 dni winien: - zainstalować na wskazanym przez Zamawiającego stanowisku komputerowym oprogramowania pozwalającego na bieżący odczyt monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdówi miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów w celu weryfikacji prawidłowości świadczenia usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia, - przekazać szczegółowy wykaz sprzętu, który będzie używany do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z numerami rejestracyjnymi, 2) Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy nie dokona naruszenia cudzych praw wyłącznych oraz, że w razie stwierdzenia ich naruszenia poniesie wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tytułu ewentualnych roszczeń. 5.1. W przypadku zmiany przepisów prawa - w szczególności związanych z przedmiotem zamówienia Zamawiający w porozumieniu z Wykonawca określą zakres czynności zmierzających do wypełnienia postanowień umowy i sposobu ich realizacji. 5.2. Zamawiający ma prawo do kontroli sposobu, częstotliwości i jakości wykonywanych usług związanych z realizacją zamówienia. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca skieruje swego przedstawiciela do udziału w kontroli realizacji zamówienia. 5.2.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby obsługiwanych nieruchomości w zakresie odbioru odpadów komunalnych. 5.2.2. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającemu i właścicielom nieruchomości zabudowanych, możliwość kontaktu telefonicznego oraz drogą emaliową z jego przedstawicielem - co najmniej w godzinach: 7:00-15:00 w dni robocze.

II.5) Główny kod CPV: 90533000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90511000-2

90512000-9

90513100-7II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 444109,00
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-01-01   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca złoży wraz z ofertą dokumenty potwierdzające, że posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w szczególności, że: a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dydnia, o którym mowa w art. 9b i kolejnych ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017, poz. 1298), b) posiada zezwolenie na zbieranie odpadów wydane na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987, 1954, z 2017 r. poz. 785, 1566), c) posiada zezwolenie na transport odpadów, a z chwilą utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. złoży wniosek o wpis do tego rejestru w przedmiotowym zakresie; d)posiada wpis do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688 ze zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 6.3.2.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeśli: 6.3.2.3. a) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł., 6.3.2.4. b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do realizacji niniejszego zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 zł. 6.3.2.5. Wykonawca przedłoży wraz ofertą dokumenty, potwierdzające posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej oraz opłaconą polisę ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, związanej z przedmiotem zamówienia. Jeśli fakt opłacenia polisy nie wynika z załączonego dokumentu, Wykonawca wraz z polisą musi złożyć dowód jej opłacenia. 6.3.2.6. Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców dokonana zostanie na podstawie załączonych do ofert dokumentów i oświadczeń wg zasady: spełnia / nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 6.3.3.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeśli: 6.3.3.3. a) dysponuje bazą magazynowo – transportową: - usytuowaną na terenie Gminy Dydnia lub w odległości nie większej niż 60 km od granic gminy; baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny; - teren bazy musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym; - baza magazynowo – transportowa musi być wyposażona: - w miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, które będą zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu; - pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób; - miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, które będą zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych; - legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów; - na terenie bazy powinny znajdować się także punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów, miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie będą wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy); - teren bazy musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy Prawo wodne. b) Wykonawca dysponuje co najmniej: - dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, - dwa pojazdy przystosowane do odbierania segregowanych odpadów komunalnych. Pojazdy, o których mowa powyżej muszą świadczyć usługę odbioru odpadów na terenie gminy Dydnia; - jednym samochodem bez funkcji kompaktującej, przystosowanym do odbioru odpadów np. wielkogabarytowych; c) pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady; d) pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu, bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz wyładunku; e) pojazdy powinny być czytelnie i trwale oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady. Wykonawca musi dysponować pojazdami, spełniającymi wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w ilości minimum 5 szt. do odbioru odpadów komunalnych . (Załącznik nr 11 do SIWZ). Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. a) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów, osób zdolnych do wykonania zamówienia, (zał. nr 8 do SIWZ). b) wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonania - minimum jednej usługi polegającej odbiorze odpadów komunalnych; o minimalnej wartości 200.000,00 zł brutto (każde zadanie) - zał. nr 9 do SIWZ. 6.3.3.2. Na potwierdzenie wykonania usług, o których mowa, należy przedłożyć poświadczenia od Inwestorów. 6.3.3.3. Kwalifikacje zawodowe kadry technicznej: 6.3.3.3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (Art. 22a). 6.3.3.3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6.3.3.3.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 PZP. 6.3.3.3.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

9.5.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, spełniania warunków udziału w postępowaniu - art. 26.2. ustawy. 9.5.2. Wykonawca przekaże zamawiającemu następujące dokumenty i oświadczenia: 9.5.2.1. Za spełnienie warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna udokumentowanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonania - minimum jednej usługi polegającej na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych: o minimalnej wartości 2.000.000,00 zł brutto (każde zadanie) - zał. nr 9 do SIWZ. UWAGA: Dowodami, o których mowa powyżej są referencje, poświadczenia, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane , a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
potwierdzających spełnianie warunków selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie, kwalifikacje zawodowe kadry technicznej): 1) Za spełnienie warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna udokumentowanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonania - minimum jednej usługi polegającej na nadzorze nad budową: a) wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonania - minimum jednej usługi polegającej odbiorze odpadów komunalnych; o minimalnej wartości 200.000,00 zł brutto (każde zadanie) - zał. nr 9 do SIWZ. UWAGA: Dowodami, o których mowa powyżej są referencje, poświadczenia, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane , a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Uwaga: W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Wskazania przez Wykonawcę w wykazie robót i złożenia poświadczeń, dotyczy tylko usług, które potwierdzą spełnianie warunku zdolności technicznej lub zawodowej. 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zał. Nr 8 do SIWZ. 10.1.3.1. Zamawiający żąda od wykonawcy w celu oceny, aby wykonawca polegając na zdolno-ściach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamó-wienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwa-rantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności doty-czą. 10.1.3.2. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 10.1.3.4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). 10.1.3.5. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę pracowników fizycznych w trakcie realizacji zamówienia. W celu udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy Wykonawca powinien oświadczyć w formularzu ofertowym, że osoba wykonująca w/w czynności w zakresie realizacji zamówienia będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę. W celu udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy Wykonawca powinien oświadczyć w formularzu ofertowym, że osoba wykonująca w/w czynności w zakresie realizacji zamówienia będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Zamawiający ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
10.1.3. potwierdzających spełnianie warunków selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie, kwalifikacje zawodowe kadry technicznej): 1) Za spełnienie warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna udokumentowanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonania - minimum jednej usługi polegającej na nadzorze nad budową: a) wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonania - minimum jednej usługi polegającej odbiorze odpadów komunalnych; o minimalnej wartości 200.000,00 zł brutto (każde zadanie) - zał. nr 9 do SIWZ.

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

10.1.3. potwierdzających spełnianie warunków selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie, kwalifikacje zawodowe kadry technicznej): 1) Za spełnienie warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna udokumentowanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonania - minimum jednej usługi polegającej na nadzorze nad budową: a) wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonania - minimum jednej usługi polegającej odbiorze odpadów komunalnych; o minimalnej wartości 200.000,00 zł brutto (każde zadanie) - zał. nr 9 do SIWZ.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
14. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. 14.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: - 3000,00 PLN .


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności faktur

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej z wybranym Wykonawcą umowy w zakresie: a) W przypadku, zmiany przepisów dotyczących procentowej stawki podatku VAT, zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia. b) zmianą zapisu Regulaminu utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Dydnia. c) sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia, o ile w następstwie zmiany przepisów regulujących kwestie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych realizacja po-stanowień umownych stanie się niemożliwa lub sprzeczna z aktualnym stanem prawnym. 38.1. Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu stron. 38.2. Wszystkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

                                                                                       Jerzy F. Adamski

                                                                                      Wójt Gminy Dydnia

 

 

 


Data składania ofert:
2017-11-23 10:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ śmieci 449.50 KbPlik DOC
2. Zał. nr 1.1. Regulamin 5.59 MBPlik PDF
3. Zał. nr 1. Uchwała Nr XIX1342016 z dnia 28.06.2016 r. 330.81 KbPlik PDF
4. Zał. nr 2. Uchwała Nr XIX1352016 z 28.06.2016 r. 2.06 MBPlik PDF
5. Zał. nr 3. Harmonogram zbiórki odpadów _2018-19 240.67 KbPlik PDF
6. Zał. nr 4. Szczegółowe warunki umowy 189.50 KbPlik DOC
7. Zał. nr 5 . Wzór oferty 45.50 KbPlik DOC
8. Zał. nr 6. Oswiad. -z-art-25a-ust-1-warunki-udzialu-postepowanie-dwuetapowe. 21.09 Kb
9. Zał. nr 7. Oświad. wyk. -z-art-25a-ust-1-podst.-wykluczenia. 22.13 Kb
10. Zał. nr 8. Wykaz kierownictwa i kadry 36.50 KbPlik DOC
11. Zał. nr 9. Doświadczenie 38.50 KbPlik DOC
12. Zał. nr 10. Podwykonawcy 32.50 KbPlik DOC
13. Zał. nr 11. Wyposażenie techniczne. 12.77 Kb
14. Zał. nr 12. Kosztorys ofertowy na lata 2018 -19. 15.31 Kb
15. Zał. nr 13. Trasa zbiórki odpadów. 13.72 Kb
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2017-11-15 22:05:00
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2017-11-16 08:07:11

Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl