Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
23-04-2019, Wtorek, 20:13


Jesteś tutaj :: eBIP :: Przetargi
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc


Ogłoszenie nr 555143-N-2018 z dnia 2018-05-09 r.

Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni: Rozbudowa budynku Domu Ludowego z przeznaczeniem na Bibliotekę Wiejską w Krzemiennej, Gmina Dydnia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni, krajowy numer identyfikacyjny 103336100000, ul. Dydnia  , 36204   Dydnia, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 303 036, e-mail gok_dydnia@interia.pl, faks 134 303 036.
Adres strony internetowej (URL): http://gokdydnia.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
http://bip.gminadydnia.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://bip.gminadydnia.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty można składać osobiście lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe lub przez posłańca, lub kuriera
Adres:
Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni, Dydnia 84,36-204 Dydnia - pok. – „Księgowość"


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku Domu Ludowego z przeznaczeniem na Bibliotekę Wiejską w Krzemiennej, Gmina Dydnia
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: „Rozbudowa budynku Domu Ludowego z przeznaczeniem na Bibliotekę Wiejską w Krzemiennej, Gmina Dydnia” - w tym: 4.1. Istniejący budynek Domu ludowego w Krzemiennej posiada jedną kondygnację. Projektuje się rozbudowę istniejącego budynku, o pomieszczenia sanitarne i bibliotekę, pomieszczenia sali będą wykorzystywane na czytelnie. Zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu; Powiększono rozbudowę budynku o bibliotekę oraz zmieniono przeznaczenie sali na czytelnie. Konstrukcja planowanej rozbudowy: 1.Ławy fundamentowe istniejące wykonane z betonu, projektowane z betonu . 2.Ściany konstrukcyjne zewnętrzne istniejące wykonane z cegły pełnej projektowane z gazobetonu. 3.Ściany konstrukcyjne wewnętrzne projektowane gr.25 cm. wykonane z cegły pełnej istniejące z ce-gły pełnej 4.Ściany działowe projektowane z cegły dziurawki, lub bloczków gipsowych, projektowane z gazobe-tonu lub cegły dziurawki. 5.Strop nad parterem istniejący drewniany projektowany drewniany. 6.Dach istniejący dwuspadowy konstrukcji drewnianej, kryty blacho dachówką, nad przybudówką dach jednospadowy projektowany kryty blachodachówką 7.Nadproża projektowane żelbetowe istniejące kleina, projektowane stalowe 8.Podciągi projektowane żelbetowe i stalowe Wykończenie i wyposażenie: 1.Izolacje: a/ pozioma: folia izolacyjna gruba b/ pionowa: izolbet 2.Stolarka: a/ wszystkie okna projektowane i wykonywane indywidualnie w pomieszczeniach na stały pobyt ludzi okna wyposażono w górne wietrzniki b/ drzwi zewnętrzne drewniane c/ drzwi wewnętrzne płytowe 3.Podłogi i posadzki: a/ w pomieszczeniach komunikacyjnych terakota b/ w pomieszczeniach hibieniczno-sanitarnych terakota c/ w zapleczu kuchennym terakota d/ w pozostałych pomieszczeniach panele 4.Tynki: a/ zewnętrzne – akrylowe b/ wewnętrzne cementowe 5.Roboty malarskie: a/ pomieszczenia należy malować farbą klejową b/ w zapleczach, pomieszczeniach kuchennych i wc płytki ceramiczne ułożone do wys.2m. c/ na korytarzach lamperie olejne do wys 1.6 m 6.Roboty blacharskie: a/ rynny śr.14 cm z pcw b/ spust wody po rurach spustowych śr. 14 cm. c/ na dachach zamontować płotki przeciwśnieżne ED/ na dachu przy kominach zamontować ławy kominiarskie. 7.Ogrzewanie centralne z istniejącego pieca dwufunkcyjnego 8.Instalacje: a/ elektryczna oświetleniowa b/ odgromowa c/ wodno-kanalizacyjna d/ gazowa e/ teletechniczna g/ wentylacja mechaniczna w kuchni, szatniach i wc 9.Wytrzymałość gruntu określa się na około 2.0 kg/cm2. 10.Poziom wód gruntowych poniżej 1.2 m.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45400000-1

45311200-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-30

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2018-10-30


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków określo-nego Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu - w tym za-kresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 25a. 1.) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiając pełnomoc-nika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wyko-nawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży opłaconą polisę, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie 180 000,00 złotych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający precyzuje w tym zakresie niżej wymienione wymagania.. Doświadczenie wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostat-nich wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodza-ju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykona-ne, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należy-cie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wy-konywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze do wyko-nawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; wykonał co najmniej: - jedną robotę (lub kilka w jednym roku) budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektów budowlanych - o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto. 6.2.3.2. Kwalifikacje zawodowe kadry technicznej: Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować: - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych. Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień w danej specjalności. 6.2.3.3. W/w osoby muszą posiadać ważne uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r poz. 1278) lub odpowiadające im kwalifikacje nadane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r. nr 63 poz. 394) - zał. Nr 8. 6.2.3.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, pole-gać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków praw-nych (Art. 22a). 6.2.3.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6.2.3.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności technicz-ne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 PZP. 6.2.3.7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia pu-blicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy Prawo zamówień publicznych - zał. Nr 7 do SIWZ. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 9.2. oświadczenie upoważnionego przedstawiciela wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie. 9.3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty na-leży dołączyć, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowa-niu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 9.4. Oprócz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zobowiązani są również dołą-czyć do oferty : 9.4.1. dokumenty, z których będzie wynikało, że oferta podpisana jest przez osoby uprawnione (np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki), 9.4.2. jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie będzie wynikało z załą-czonego dokumentu należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci ko-pii poświadczonej notarialnie. 9.5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności w art. 25 ust. 1 pkt 1 i art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp. 9.5.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została naj-wyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, spełniania wa-runków udziału w postępowaniu - art. 26.2. ustawy. 9.5.2. Wykonawca przekaże zamawiającemu następujące dokumenty i oświadczenia: 9.5.2.1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodza-ju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykona-ne, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należy-cie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wy-konywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze do wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; wykonał co najmniej: - jedną robotę (lub kilka w jednym roku) budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowie, przebudowie oczyszczalni ścieków wraz z wyposażeniem - o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto - (Zał. nr 9 do SIWZ). UWAGA: Dowodami, o których mowa powyżej są referencje, poświadczenia, bądź inne dokumenty wy-stawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane , a jeżeli z uza-sadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 9.6. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szcze-gólności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi osoby, legitymujące się kwali-fikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powie-rzone oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Zał. nr 8 do SIWZ). 9.7. W sytuacji, gdy Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowa-niu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przed-stawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wy-konawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (oryginał). 9.7.1. Z treści dokumentu musi jasno wynikać: a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wy-konywaniu zmówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
14.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: - 3 000,00 PLN . 14.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 6) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez za-mawiającego - Podkarpacki Bank Spółdzielczy - Oddział w Dydni – nr 36 8642 1100 2005 9000 2632 0002. 7) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 14.3. Termin wniesienia wadium wpłaconego w pieniądzu, uważa się datę uznania środków na koncie Zamawiającego.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  

                                                                                                    Jacek Adamski

                                                                                         Dyrektor GOKBPiW w Dydni

 

 

 


Data składania ofert:
2018-05-25 10:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 453.00 KbPlik DOC
2. Zał. nr 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DL Krzemienna. 23.49 Kb
3. Zał. nr 1.1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY DL Krzemienna 77.50 KbPlik DOC
4. Zał. nr 1.2. Elewcje, rzuty, przekroje 601.46 KbPlik ZIP
5. zał. nr 1.3. Bioz 36.50 KbPlik DOC
6. Zał. nr 2. Przedmiar robót 461.78 KbPlik PDF
7. Zał. nr 3. STWiORB 196.50 KbPlik DOC
8. Zał. nr 4. Szczegółowe warunki umowy 193.50 KbPlik DOC
9. Zał. nr 5 . Wzór oferty 41.50 KbPlik DOC
10. Zał. nr 6. Oswiad. -z-art-25a-ust-1-warunki-udzialu-postepowanie-dwuetapowe. 21.09 Kb
11. Zał. nr 7. Oświad. wyk. -z-art-25a-ust-1-podst.-wykluczenia. 22.13 Kb
12. Zał. nr 8. Wykaz kierownictwa i kadry 36.50 KbPlik DOC
13. Zał. nr 9. Doświadczenie 39.00 KbPlik DOC
14. Zał. nr 10. Podwykonawcy 33.00 KbPlik DOC
15. Zał. nr 11. Zestawienie rzeczowo-finansowe 35.50 KbPlik DOC
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2018-05-09 08:00:00
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2018-05-09 10:07:50

Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl