Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
19-02-2018, Poniedziałek, 11:21
Jesteś tutaj :: Aktualności
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Aktualności
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Dydnia w zakresie rozwoju sportu w 2018 roku. 2018-01-24

Zarządzenie Nr 569/2018

Wójta Gminy Dydnia

z dnia 23 stycznia 2018 r

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Dydnia w zakresie rozwoju sportu w 2018 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2232.) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r, poz. 1600) oraz Uchwały Rady Gminy Dydnia Nr IV/16/2010 z dnia 30.12.2010 r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Dydnia

 

zarządzam, co następuje : 

§ 1 

Ogłosić otwarty konkurs ofert dla podmiotów określonych w § 4 ust.1 Uchwały Rady Gminy Dydnia nr IV/16/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Dydnia na wsparcie realizacji zadań własnych w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia w 2018 roku.

§ 2

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie, stanowiąca złącznik do niniejszego zarządzenia zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dydni oraz na stronie internetowej www.gminadydnia.pl

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji Gospodarki Nieruchomości i Spraw Obywatelskich

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                      

Wójt Gminy Dydnia

 /-/ Jerzy F. Adamski

 Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Załączniki do zarządzenia załączniki do zarządzenia.docx 72920 bajtów 13

ZAWIADOMIENIE 2018-01-23


ZAWIADOMIENIE

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 30 stycznia 2018r. tj. wtorek o godz. 9.00  odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Dydnia.  

Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Uwagi do protokołów z posiedzeń Rady Gminy Dydnia odbytych w dniach: 30.11.2017r., 28.12.2017r. oraz 5.01.2018r.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach :

-          uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2018 – 2028,

-          Uchwała Budżetowa na 2018 rok Gminy Dydnia,

-          udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (chodnik Dydnia),

-          udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (chodnik Jabłonka),

-          udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (chodnik Niebocko),

-          udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (Dydnia),

-          udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (Krzemienna),

-          trybu udzielania, rozliczania i przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania
i wykorzystania dotacji dla publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych
i publicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonych na terenie Gminy Dydnia przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne,

-          określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w tych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki,

-          zmiany Uchwały Nr XVI/114/2016 Rady Gminy Dydnia z dnia 29 marca 2016r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacani,

-          określenia zasad przyznawania diet sołtysom,

-          przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy,

-          ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dydnia.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Zakończenie sesji Rady Gminy.

 Wójt Gminy Dydnia

/-/ Jerzy F.Adamski

 

                                                                                              ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA OKREŚLONEGO W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY DYDNIA NA ROK 2018 2018-01-18

Zarządzenie  Nr 566/2018

WÓJTA GMINY DYDNIA

z dnia 18 stycznia 2018 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania wynikającego z gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dydni na 2018 rok; zadania 2 - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 14 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2015 r o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r , poz. 2237), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020 (Dz. U. z 2016r. poz. 1492)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1.      Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na ofert na realizację zadania wynikającego z gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dydni na 2018 rok; zadania 2 - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

2.      Wyboru oferenta dokonano zgodnie z ogłoszeniem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia  nr 561/2017 Wójta Gminy Dydnia  z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok zadanie 2 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz z zarządzeniem nr 565/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

3.      W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert wybrano ofertę nr 1 Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie na kwotę 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

4.      Warunki realizacji zadań zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gmina Dydnia a Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo - Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie

 

§ 2

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert zamieszczone zostanie w biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dydnia. Na tablicy ogłoszeń w urzędzie Gminy w Dydni oraz na stronie internetowej www.gminadydnia.pl

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Obywatelskich.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Dydnia

/-/ Jerzy F. Adamski

 

 

 Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, przeznaczone do dzierżawy 2018-01-09


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wykaz WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO DZIERŻAWY.pdf 414066 bajtów 9

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA OKREŚLONEGO W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY DYDNIA NA ROK 2018 2018-01-05

Zarządzenie Nr 561/2017

Wójta Gminy Dydnia

z dnia  29.12. 2017 r

 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania wynikającego z gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dydni na 2018 rok;  zadania 2 - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 14 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2015 r o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r , poz. 2237), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020 (Dz. U. z 2016r. poz. 1492)

 

zarządzam, co następuje :

§ 1  

Ogłaszam konkurs ofert na realizację zadania wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok zadanie 2 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

§  2 

Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia

§ 3 

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i spraw Obywatelskich.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 roku.

 

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Dydnia

/-/ Jerzy F. Adamski

 

 

 

 

 Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE konkurs.docx 37505 bajtów 5

ZAWIADOMIENIE 2018-01-04ZAWIADOMIENIE

 

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 5 stycznia 2018r. tj. piątek o godz. 11.00  odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Dydnia.  

 

Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

 

Porządek obrad :

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 1. Podjęcie uchwał w sprawach :

-          przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dydnia

 1. Zakończenie sesji Rady Gminy.

 
Wójt Gminy Dydnia

/-/ Jerzy F. Adamski

 

                                                                                              

 ZAWIADOMIENIE 2017-12-27ZAWIADOMIENIE

 

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2017r. tj. czwartek o godz. 9.00  odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Dydnia.  

 

Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

 

Porządek obrad :


 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Wręczenie nagrody Wójta Gminy dla Dominika Kulona za szczególne osiągnięcia w sporcie w 2016r.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach :

-          zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2017r.,

-          wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości,

-          określenia wzorów druków deklaracji podatkowych dla podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości,

-          przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,

-          przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dydnia na 2018 rok,

-          zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Temeszowie,

-          dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

-          zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/261/2017 Rady Gminy Dydnia z dnia 30 listopada 2017r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II
w Jabłonce.

 

 1. Zakończenie sesji Rady Gminy.

 
Wójt Gminy Dydnia

/-/ Jerzy F.Adamski

 

                                                                                              
Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. księgowości oświatowej 2017-12-15


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja o wynikach naboru w Zespole Obsługi Szkół Gminy Dydnia na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora ds. księgowości oświatowej informacja ZOS.pdf 309928 bajtów 2
2. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko - Inspektor ds. księgowości oświatowej lista kandydatów spełniających wymagania.pdf 269431 bajtów 13
3. Załącznik do zarządzenia nr 5/2017 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół Gminy Dydnia z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. księgowości oświatowej załącznik do zarządzenia 5.2017.pdf 1952337 bajtów 14
4. Zarządzenie nr 5/2017 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół Gminy Dydnia z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. księgowości oświatowej zarządzenie nr 5.2017.pdf 364749 bajtów 8

Informacja 2017-12-07

Dydnia, dnia 07.12.2017 r.

 

INFORMACJA

 

      W zawiązku z ogłoszonym konkursem na kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywem w którym termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa o godzinie 15.15 w dniu 16 grudnia 2017 r. (sobota) informuję, że tym dniu tj. w sobotę 16 grudnia 2017 r. w Urzędzie Gminy w Dydni będzie pełniony dyżur przez pracownika urzędu w godzinach
od 7.15 do godz. 15.15.

 

 

 

                                               Wójt Gminy Dydnia

/-/ Jerzy F.Adamski

 Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja w związku z ogłoszonym konkursem na kierownika ŚDS w Krzywem informacja konkurs.pdf 256410 bajtów 12

Ogłoszenie konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy imienia Marii i Lecha Kaczyńskich w Krzywem 2017-12-06

Ogłoszenie konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy imienia Marii i Lecha Kaczyńskich w KrzywemZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Załącznik do Zarządzenia nr 548/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 6 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzednicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywem Załącznik do zarządzenia.pdf 2055696 bajtów 28
2. Zarzadzenie nr 548/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Krzywem zarządzenie nr 548.pdf 354178 bajtów 16

Zawiadomienie 2017-11-23ZAWIADOMIENIE

 

 

Zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2017r. tj. czwartek o godz. 9.00  odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Dydnia.  

 

Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

 

Porządek obrad :

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Uwagi do protokołu z posiedzenia Rady Gminy Dydnia odbytego w dniu 7.11.2017r.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach :

-         zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2017r.,

-         określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku,

-         określenia stawek podatku od środków transportowych,

-    metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości tej opłaty oraz częstotliwości i trybu jej uiszczania,

-     w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Dydni w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni,

-      w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły  wchodzącej w skład Zespołu Szkół
w Niebocku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Jagiełły wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Niebocku,

-    w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Końskiem
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka
w Końskiem,

-          w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Jabłonce

-         w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej
w Grabówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Grabówce,

-         w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wydrnej
o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-IV w ośmioletnią Szkołę Podstawową
w Wydrnej o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-IV,

-     zmieniająca uchwałę Nr XXIV/160/2016 Rady Gminy Dydnia z dnia 10 listopada 2016r.
w sprawie zapewnienia organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej
i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych oraz nadania statutu Zespołowi Obsługi Szkół Gminy Dydnia,

-          w sprawie projektu zmiany Uchwały Nr XXX/202/2017 Rady Gminy Dydnia z dnia 23 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

-          zmiany Statutu Gminy Dydnia,

-          w sprawie zmiany w  składzie osobowym Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Dydnia.

 

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Zakończenie sesji Rady Gminy.

 

Wójt Gminy Dydnia

/-/ Jerzy F.Adamski

 

                                                                                              

 

 ZAWIADOMIENIE 2017-10-31


ZAWIADOMIENIEZawiadamiam, że w dniu 7 listopada 2017r. tj. wtorek o godz. 14.00  odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Dydnia.  

 

Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

 

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 1. Uwagi do protokołów z posiedzeń Rady Gminy Dydnia odbytych w dniach: 31.07.2017r., 24.08.2017r., 21.09.2017r. oraz 5.10.2017r.
 1. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie pomiędzy sesjami.
 1. Podjęcie uchwał w sprawach :

-         zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dydnia na lata 2017-2027,

-          zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2017r.,

-          uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dydnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2018r.,

-          rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Dydni,

-          rozpatrzenia skargi na Radnego Rady Gminy Dydnia. 

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dydnia w roku szkolnym 2016/2017.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Zakończenie sesji Rady Gminy.

 

 

                                                            Wójt Gminy Dydnia

 

                                                       /-/Jerzy F.Adamski

 

 Informacja na temat podstawowych kwot dotacji dla publicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i przedszkoli dotowanych z budżetu Gminy Dydnia oraz statystyczna liczba uczniów 2017-10-26


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja - podstawowe kwoty dotacji dla publicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i przedszkoli dotowanych z budżetu Gminy Dydnia oraz statystyczna liczba uczniów Informacja..pdf 573168 bajtów 14

Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Krzywem 2017-10-23

Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy im. Marii i Lecha Kaczyńskich w KrzywemZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Krzywem informacja.pdf 317420 bajtów 64

Ogłoszenie konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy imienia Marii i Lecha Kaczyńskich w Krzywem 2017-10-10

Ogłoszenie konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy imienia Marii i Lecha Kaczyńskich w KrzywemZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Kwestionariusz osobowy kwestionariusz osobowy..pdf 770411 bajtów 6
2. Załącznik do Zarządzenia nr 514/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 10 października 2017 r.w/s ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywem załącznik do zarządzenia nr 514.pdf 2065732 bajtów 39
3. Zarządzenie nr 514/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 10 października 2017 r. w/s ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywem zarządzenie nr 514.pdf 363527 bajtów 20

Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Krzywem 2017-10-10


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Krzywem informacja.pdf 256841 bajtów 29

ZAWIADOMIENIE 2017-10-03


ZAWIADOMIENIE

 

 

Zawiadamiam, że w dniu  5 października 2017r. tj. czwartek o godz. 15.00  odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Dydnia.  

Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.Porządek obrad :


1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Podjęcie uchwał w sprawach :

  -         zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2017r.

4.      Zakończenie sesji Rady Gminy                                                                    Wójt Gminy Dydnia

                                                                    /-/ Jerzy F.Adamski

 

                                                                                              

 Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu 2017-09-28

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetarguZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. 2211/3 2211.3.pdf 1145473 bajtów 8
2. 2211/4 2211.4.pdf 1138738 bajtów 4
3. 2211/5 2211.5.pdf 1129111 bajtów 4

Ogłoszenie konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy imienia Marii i Lecha Kaczyńskich w Krzywem 2017-09-27

Ogłoszenie konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy imienia Marii i Lecha Kaczyńskich w Krzywem Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Kwestionariusz osobowy kwestionariusz osobowy.pdf 770411 bajtów 11
2. Załącznik do Zarządzenie nr 508/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 27 września 2017 ws ogłoszenie konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywem załącznik do zarządzenia.pdf 2066668 bajtów 35
3. Zarządzenie nr 508/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 27 września 2017 ws ogłoszenie konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywem Zarządzenie.pdf 359196 bajtów 22

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu 2017-09-06

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetarguZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wykaz 4.pdf 1122323 bajtów 20

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu 2017-09-06

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetarguZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wykaz 3.pdf 1130289 bajtów 13

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu 2017-09-06

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetarguZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wykaz 2.pdf 1121632 bajtów 6

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu 2017-09-06

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetarguZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wykaz 1.pdf 1094800 bajtów 10

ZAWIADOMIENIE 2017-08-23

 ZAWIADOMIENIE

 
Zawiadamiam, że w dniu 24 sierpnia 2017 r., tj. czwartek o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Dydnia.   
 
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2017 r.,
- zmieniająca uchwałę Rady Gminy Dydnia Nr XXXIII/238/2017 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy imienia Marii i Lecha Kaczyńskich w Krzywem oraz nadania mu statutu.
4. Wizyta Radnych Rady Gminy Dydnia w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Krośnie i spotkanie z Dyrektorem ks. Markiem Zarzycznym.
5. Zakończenie sesji Rady Gminy.
                                                                                          
  

                                                                                          Wójt Gminy Dydnia
                                                                                                     
                                                                                           /-/ Jerzy F. Adamski
 


Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu 2017-08-16

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wykaz wykaz (3).pdf 1051016 bajtów 21

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu 2017-08-16

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wykaz S17081607560.pdf 1098394 bajtów 19

LIKWIDACJA KASY W URZĘDZIE GMINY W DYDNI 2017-08-11


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. LIKWIDACJA KASY LIKWIDACJA KASY.pdf 587976 bajtów 15Autor:

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2017-07-27

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowejZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wykaz wykaz.pdf 932671 bajtów 16

ZAWIADOMIENIE 2017-07-24
ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu  31 lipca 2017 r. tj. poniedziałek o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Dydnia.   
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Uwagi do protokołów z posiedzeń Rady Gminy Dydnia odbytych w dniach: 22.06.2017r. oraz 11.07.2017r.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie pomiędzy sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawach :
- zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2017 r.,
- odwołania Skarbnika Gminy Dydnia,
- powołania Skarbnika Gminy Dydnia,
- zmiany Statutu Gminy Dydnia,
- wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości oraz ustanowienie służebności gruntowej.
6. Wręczenie rodzinie zmarłego  Ks. Prałata Adama Drewniaka i Proboszczowi Parafii w Dydni grawertonu o nadaniu Honorowego Obywatelstwa Gminy Dydnia.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Zakończenie sesji Rady GminyWójt Gminy Dydnia
 
/-/ Jerzy F.Adamski
 


ZAWIADOMIENIE 2017-07-07

 ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu  11 lipca 2017r. tj. wtorek o godz. 15.00  odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Dydnia.   
 
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2017 r.,
- udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego,
- udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego,
- przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dydnia na lata 2017 – 2022,
- utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy im. Marii i Lecha Kaczyńskich 
w Krzywem oraz nadania mu statutu,
- nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Dydnia.
4. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Wójt Gminy Dydnia
 
/-/ Jerzy F.Adamski
 


Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu 2017-07-04

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu 

 


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wykaz S17070407402.pdf 1043486 bajtów 11

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu 2017-07-04

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu 

 


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wykaz S17070407401.pdf 1040819 bajtów 4

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu 2017-07-04

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu 

 


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wykaz S17070407400.pdf 1112100 bajtów 4

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu 2017-07-04

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wykaz S17070407390.pdf 1053505 bajtów 4

KOMUNIKAT DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W KROŚNIE 2017-06-20

  Komunikat
W dniu 21 czerwca 2017 r. w godzinach od 9.00 do 15.00, w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, pokój 308 (budynek Starostwa Powiatowego) odbędą się konsultacje dotyczące propozycji nowych kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych.

  

                                                                          Dyrektor Delegatury
                                                                          Krajowego Biura Wyborczego
                                                                           w Krośnie
     
                                                                            (-) Leszek Bąk
 


ZAWIADOMIENIE 2017-06-14

 

 

 

 ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że w dniu  22 czerwca 2017 r. tj. czwartek o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Dydnia.   

Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Uwagi do protokołu z posiedzenia Rady Gminy Dydnia z dnia 27 kwietnia 2017 r.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie pomiędzy sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawach :
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok,
- absolutorium dla Wójta Gminy Dydnia,
- zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2017 r.,
- udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (droga Dydnia Dolna),
- udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (chodnik Dydnia),
- udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (droga Niebocko).
- wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dydnia położonej w miejscowości Temeszów.
6. Interpelacje radnych i wolne wnioski.
7. Zakończenie sesji Rady Gminy.Wójt Gminy Dydnia
/-/ Jerzy F.Adamski
 


Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dydnia, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 2017-05-25
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dydnia, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wykaz nieruchomości S17052507090.pdf 398509 bajtów 18

Informacja o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Dydni 2017-04-28

Informacja o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy Inspektora ds. gospodarki nieruchomościamiZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja o wynikach naboru S17042813021.pdf 279676 bajtów 40

Informacja o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Dydni 2017-04-28

Informacja o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy Inspektora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, archiwum zakładowego oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholuZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja o wynikach naboru S17042813240.pdf 335884 bajtów 45

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, archiwum zakładowego oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 2017-04-21

 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, archiwum zakładowego oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholuZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne lista kandydatów (2).pdf 341791 bajtów 51

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami 2017-04-21

 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. gospodarki nieruchomościamiZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne lista kandydatów.pdf 322335 bajtów 27

ZAWIADOMIENIE 2017-04-20

  ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu  27 kwietnia 2017 r. tj. czwartek o godz. 9.00  odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Dydnia.  

 Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni. 

 Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Uwagi do protokołu z posiedzenia Rady Gminy Dydnia z dnia 23 marca 2017r.

4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie pomiędzy sesjami.

5. Podjęcie uchwał w sprawach :

udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (chodnik Niebocko),

-   udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (chodnik Dydnia),

-   ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków,

-   zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,

ustalenia górnych stawek opłat za usługi usuwania z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych,

wdrożenia projektu „Aktualizacja i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dydnia na lata 2017 – 2023”,

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Dydnia.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016.

7. Interpelacje radnych i wolne wnioski.

8. Zakończenie sesji Rady Gminy.

Wójt Gminy Dydnia

/-/ Jerzy F.Adamski

 Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne gminy Dydnia, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2017-04-12

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne gminy Dydnia, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowejZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne gminy Dydnia, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej wykaz.pdf 377919 bajtów 9

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. gospodarki nieruchomościami 2017-04-04

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. gospodarki nieruchomościamiZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Kwestionariusz osobowy kwestionariusz osobowy.pdf 770411 bajtów 23
2. Załącznik do Zarządzenia nr 413/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 04 kwietnia 2017 r. S17040412391.pdf 2098566 bajtów 44
3. Zarządzenie Nr 413/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 04 kwietnia 2017 r. w/s ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. gospodarki nieruchomościami S17040412390.pdf 319397 bajtów 32

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, archiwum zakładowego oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 2017-04-04

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, archiwum zakładowego oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholuZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Kwestionariusz osobowy kwestionariusz osobowy.pdf 770411 bajtów 9
2. Załącznik do Zarządzenia Nr 414/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 04 kwietnia 2017 r. S17040412392.pdf 2282304 bajtów 31
3. Zarządzenie Nr 414/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 04 kwietnia 2017 r. w/s ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, archiwum zakładowego oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu S17040412380.pdf 362163 bajtów 23

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie 2017-03-22

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie.pdf 57756 bajtów 7

ZAWIADOMIENIE 2017-03-16

 ZAWIADOMIENIE


  Zawiadamiam, że w dniu  23 marca 2017 r. tj. czwartek o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Dydnia.   
  Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.
 
Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Uwagi do protokołów z posiedzeń Rady Gminy Dydnia odbytych w dniach 26.01.2017 r., 22.02.2017 r. oraz 28.02.2017 r.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie pomiędzy sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawach :
- zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2017r.,
- wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dydnia środków stanowiących fundusz sołecki/ w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dydnia na 2018r. środków stanowiących fundusz sołecki,
- udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (droga Jabłonka),
- udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (chodnik Jabłonka),
- udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (droga Niebocko),
- udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (chodnik Niebocko),
- dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
- przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wydrnej,
- określenia kryteriów przyjęcia do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dydnia oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
- określenia kryteriów przyjęcia do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dydnia oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Dydnia (Dydnia),
- przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Dydnia (Obarzym dgr 557),
- przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Dydnia (Obarzym dgr 602),
- przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Dydnia (Witryłów dgr 426),
- przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Dydnia (Witryłów dgr 177),
- przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Dydnia (Grabówka),
- przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Dydnia (Końskie),
- przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Dydnia (Krzemienna),
- przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Dydnia (Jabłonica Ruska),
- przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dydni w 2017r.”,
6. Interpelacje radnych i wolne wnioski.
7. Zakończenie sesji Rady Gminy.Wójt Gminy Dydnia
 
/-/ Jerzy F.Adamski
 
                                                                                               
 


Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dydnia, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2017-03-14

Wykaz nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Dydnia, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowejZałączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dydnia, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej S17031408350.pdf 436871 bajtów 5

INFORMACJA 2017-03-07


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja - podstawowe kwoty dotacji dla publicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i przedszkoli dotowanych z budżetu Gminy Dydnia oraz statystyczną liczbę uczniów S17030710550.pdf 548384 bajtów 10

ZAWIADOMIENIE 2017-02-27

 ZAWIADOMIENIEZawiadamiam, że w dniu  28 lutego 2017r. tj. wtorek o godz. 15.00  odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Dydnia.   
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach :
- zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2017r.,
- przeznaczenia ze środków Gminy kwotę 50.000zł. /słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych/ na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „KRUSZ-BET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
4. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Wójt Gminy Dydnia

/-/ Jerzy F.Adamski
 
                                                                                               
 


ZAWIADOMIENIE 2017-02-21

 ZAWIADOMIENIE

 
 
Zawiadamiam, że w dniu  22 lutego 2017r. tj. środa o godz. 15.00  odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Dydnia.   
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.
 
Porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach :
- zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2017r.,
- wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Krusz-Bet” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez ustanowienie nowych udziałów,
- projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
- zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wydrnej,
- uchylająca Uchwałę Nr XXVII/183/2017 Rady Gminy Dydnia z dnia 
26 stycznia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości 
w użytkowanie wieczyste oraz na udzielenie bonifikat od pierwszej opłaty, opłat rocznych oraz od ceny sprzedaży budynków,
- wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Krzemiennej na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni,
- wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminami: Zagórz 
i Dydnia w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Zagórz i Gminy Dydnia”,
- przyjęcia planów pracy komisji Rady Gminy.
4. Zakończenie sesji Rady Gminy.
 
 
 
 
Wójt Gminy Dydnia
 
/-/ Jerzy F.Adamski
 
                                                                                               
 
Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl