Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
19-07-2024, Piątek, 17:42


Jesteś tutaj :: Konkursy
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Konkursy

Wybierz podmenu:

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dydni

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zarządzenie nr 60/2019 Wójta Gminy Dydnia z dnia 27 lutego 2019 r. w/s ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dydni Plik PDF 31.02 Kb
2. Załącznik do zarządzenia nr 60/2019 w/s ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dydni Plik PDF 243.80 Kb
3. Kwestionariusz osobowyPlik PDF 40.91 Kb
4. oświadczenie 11.81 Kb
5. informacja o wynikach naboru Plik PDF 278.36 Kb
6. Lista kandydatów w konkursie Plik PDF 23.04 Kb
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2019-02-27 15:17:04
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2019-02-27 15:17:20

Rejestr zmian

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU
 
Wójt Gminy Dydnia ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP, nr naboru RPPK.04.01.00-IZ.00-18-004/18.
 
Nabór prowadzony jest w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. D.U. z 2018 poz. 1431).
 
Celem planowanego dofinansowania projektu jest poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dydnia poprzez doposażenie jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań ratowniczych w nowy samochód i sprzęt.
 
Zainteresowane podmioty prosimy o złożenie oferty ( Załącznik  nr 1 do Ogłoszenia otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu), przygotowanej zgodnie z zapisami Regulaminu na adres: Urząd Gminy w Dydni, Dydnia 224, 36-204 Dydnia lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Dydni, pokój nr 102, w terminie do dnia 06.03.2019 r. do godziny 15:15. Ofertę  należy  umieścić w  zamkniętej  kopercie,  która powinna posiadać oznaczenie: 
„Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach Działania 4.1 Zapobieganie i Zwalczanie Zagrożeń”
 
Dokumenty związane z naborem zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dydni: www.gminadydnia.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Dodatkowe informacje na temat prowadzonego naboru dostępne są pod nr telefonu:            13 430 81 52.
 

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zarządzenie w/s ogłoszenia otwartego naboru partnera do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020Plik PDF 4.63 MB
2. Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektuPlik PDF 2.96 MB
3. Formularz ofertyPlik DOC 130.00 Kb
4. informacja o wynikach naboru Plik PDF 30.90 Kb
Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2019-02-04 14:21:43
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2019-02-04 14:23:18

Rejestr zmian

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zarządzenie nr 39/2019 Wójta Gminy Dydnia w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora GOKBPiW w DydniPlik PDF 30.56 Kb
2. załącznik do zarządzenia nr 39/2019Plik PDF 253.06 Kb
3. Kwestionariusz osobowyPlik PDF 40.91 Kb
4. oświadczenie 11.92 Kb
5. Lista kandydatów spełniających wymagania formalnePlik PDF 23.98 Kb
6. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko dyrektora GOKBPiW w Dydni Plik PDF 25.41 Kb
Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2019-01-24 15:49:53
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2019-01-24 15:50:41

Rejestr zmian

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dydni

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zarządzenie nr 36/2019 Wójta Gminy Dydnia z dnia 21.01.2019 r. w/s ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w UG w DydniPlik PDF 29.59 Kb
2. załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Dydnia nr 36/2019Plik PDF 219.79 Kb
3. Kwestionariusz osobowyPlik PDF 40.91 Kb
4. oświadczenie 11.81 Kb
5. Lista kandydatów spełniających wymagania formalnePlik PDF 24.82 Kb
6. Informacja o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w DydniPlik PDF 23.80 Kb
Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2019-01-21 13:38:25
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2019-01-21 13:38:55

Rejestr zmian

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z póź.zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póź.zm.).

Wójt Gminy Dydnia

informuje o możliwości składania ofert na realizację  w 2019 roku następujących zadań:

1) usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które
       z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób
2)  specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz dorosłych osób z zaburzeniami  psychicznymi
3)   specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi

Zadanie to może być wykonywane przez podmioty, o których mowa w art. 25 ustawy o pomocy społecznej.

Zadanie powyższe jest realizowane zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni, w związku z realizacją Uchwały nr II/13/2014r. Rady Gminy Dydnia z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2019r. wynosi:
 1. usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze –  188 200 zł
 2. specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dorosłych osób z zaburzeniami

psychicznymi –  40 000  

 1. specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dzieci z zaburzeniami

psychicznymi – 6 800 zł

 1. W roku 2018 przewidywany koszt wykonania w/w zadania wynosi:
 1. usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze – 152 988  
 2. specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dorosłych osób z zaburzeniami

psychicznymi – 40 020

 1. specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dzieci z zaburzeniami

psychicznymi – 14 380  

 1. W roku 2017 koszt realizacji w/w zadania wyniósł:
 1. usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze – 124 338 zł
 2. specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dorosłych osób z zaburzeniami
 3. psychicznymi – 36 144  zł.
 4. specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi – 29 222 zł

Podane kwoty stanowią jednocześnie wysokość dotacji przyznanej na realizację zadania.

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania oraz zasady przyznawania dotacji zostaną określone w umowie zawartej wg wzoru określonego w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzoru sprawozdania z wykonywania tego zadania (Dz. U. z 2016r.  poz. 1300).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2018r. do godziny 15.15 
w sekretariacie Urzędu Gminy w Dydni, na formularzach według wzoru stanowiącego załącznik do w/w Rozporządzenia.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 19.12.2018 r. po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu ofert podmiotów przez powołaną komisję konkursową w oparciu o kryteria zawarte w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1. Wysokość środków finansowych ustalono w oparciu o projekt uchwały budżetowej na 2019 r.

Dydnia, 27.11.2018r.

 

             Wójt

mgr Alicja Pocałuń


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie Plik PDF 57.79 Kb
2. Wyniki konkursuPlik PDF 46.95 Kb
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2018-11-27 15:05:05
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2018-11-27 15:05:51

Rejestr zmian

Ogłoszenie Kierownika ŚDS w Krzywem o naborze na wolne stanowisko pracy Głównego Księgowego

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie Kierownika ŚDS w Krzywem o naborze na wolne stanowisko pracy Głównego KsięgowegoPlik PDF 279.58 Kb
2. Zarządzenie nr 19/2018 Kierownika ŚDS w Krzywem z dnia 20.08.2018r. w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko głównego księgowegoPlik PDF 351.46 Kb
3. Kwestionariusz osobowyPlik PDF 40.91 Kb
4. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Plik PDF 318.22 Kb
5. Informacja o wynikach naboru Plik PDF 269.64 Kb
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2018-08-20 14:43:16
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2018-08-20 14:43:19

Rejestr zmian

Ogłoszenie konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika ŚDS w Krzywem

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zarządzenie Nr 633/2018 Wójta Gminy Dydnia z dnia 15 czerwca 2018 r. w/s ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika ŚDS w KrzywemPlik PDF 354.74 Kb
2. Załącznik do zarządzenia Nr 633/2018 Wójta Gminy Dydnia z dnia 15 czerwca 2018 r. w/s ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika ŚDS w KrzywemPlik PDF 2.86 MB
3. OświadczeniePlik PDF 14.89 Kb
4. Kwestionariusz osobowyPlik PDF 752.35 Kb
5. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko - Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywem Plik PDF 321.75 Kb
6. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy Kierownika ŚDS w KrzywemPlik PDF 282.82 Kb
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2018-06-15 14:28:40
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2018-06-15 14:28:26

Rejestr zmian

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Końskiem

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zarządzenie Nr 615/2018 Wójta Gminy Dydnia z dnia 9 maja 2018 r. w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w KońskiemPlik PDF 509.94 Kb
2. Załącznik do Zarządzenia Nr 615/2018 Wójta Gminy Dydnia z dnia 9 maja 2018 r. w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w KońskiemPlik PDF 1.52 MB
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2018-05-09 14:25:11
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2018-05-09 14:25:24

Rejestr zmian

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Końskiem, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wydrnej oraz Dyrektora Szkoły Muzycznej I st. w Dydni

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zarządzenie nr 607/2018 Wójta Gminy Dydnia z dnia 19.04.2018r. w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektorów SzkółPlik PDF 46.37 Kb
2. Załącznik do zarządzenia nr 607/2018 Wójta Gminy Dydnia z dnia 19.04.2018r. w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektorów SzkółPlik PDF 111.03 Kb
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2018-04-19 11:59:57
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2018-04-19 12:01:07

Rejestr zmian

Ogłoszenie Kierownika ŚDS w Krzywem o naborze na wolne stanowisko pracy Głównego Księgowego

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie Kierownika ŚDS w Krzywem o naborze na wolne stanowisko pracy Głównego KsięgowegoPlik PDF 2.22 MB
2. Zarządzenie Nr 6/2018 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywem z dnia 6 marca 2018r. w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko głównego księgowegoPlik PDF 354.30 Kb
3. Kwestionariusz osobowyPlik PDF 47.82 Kb
4. Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na wolne stanowisko głównego księgowego w ŚDS w Krzywem Plik PDF 285.06 Kb
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2018-03-06 15:02:15
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2018-03-06 15:02:09

Rejestr zmian

Ogłoszenie Kierownika ŚDS w Krzywem o naborze na wolne stanowisko pracy Głównego Księgowego

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie Kierownika ŚDS w Krzywem o naborze na wolne stanowisko pracy Głównego KsięgowegoPlik PDF 178.52 Kb
2. Zarządzenie Nr 5/2018 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywem z dnia 19 lutego 2018r. w/s ogłoszenia konkursu na stanowisko głównego księgowegoPlik PDF 32.27 Kb
3. Informacja o nierozstrzygnięciu konkursuPlik PDF 27.36 Kb
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2018-02-20 14:29:41
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2018-02-20 14:30:26

Rejestr zmian

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Więcej ...

Autor: Maciej Dżoń
Data: 2018-01-02 08:30:10
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2018-01-02 08:30:48

Rejestr zmian

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. księgowości oświatowej

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. księgowości oświatowej


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zarządzenie nr 5/2017 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół Gminy Dydnia z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. księgowości oświatowejPlik PDF 356.20 Kb
2. Załącznik do zarządzenia nr 5/2017 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół Gminy Dydnia z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. księgowości oświatowejPlik PDF 1.86 MB
3. Kwestionariusz osobowyPlik PDF 433.57 Kb
4. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko - Inspektor ds. księgowości oświatowej Plik PDF 263.12 Kb
5. Informacja o wynikach naboru w Zespole Obsługi Szkół Gminy Dydnia na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora ds. księgowości oświatowejPlik PDF 302.66 Kb
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2017-12-15 15:06:18
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2017-12-15 15:07:03
Modyfikował(a): Admin Admin
Data: 2017-12-15 15:07:24

Rejestr zmian

Ogłoszenie konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywem

Ogłoszenie konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywem


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zarzadzenie nr 548/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Krzywem Plik PDF 345.88 Kb
2. Załącznik do Zarządzenia nr 548/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 6 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzednicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywem Plik PDF 1.96 MB
3. Kwestionariusz osobowyPlik PDF 752.35 Kb
4. Informacja w związku z ogłoszonym konkursem na kierownika ŚDS w KrzywemPlik PDF 250.40 Kb
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2017-12-06 15:39:06
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2017-12-06 15:39:17

Rejestr zmian

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na usługi opiekuńcze na 2018 rok

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z póź.zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

Wójt Gminy Dydnia

informuje o możliwości składania ofert na realizację  w 2018 roku następujących zadań:

1) usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które
       z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób
2)  specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz dorosłych osób z zaburzeniami  psychicznymi
3)   specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi

Zadanie to może być wykonywane przez podmioty, o których mowa w art. 25 ustawy o pomocy społecznej.

Zadanie powyższe jest realizowane zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni, w związku z realizacją Uchwały  nr II/13/2014r. Rady Gminy Dydnia z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2018r. wynosi:
 1. usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze –  158 726
 2. specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dorosłych osób z zaburzeniami

psychicznymi – 36 144

 1. specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dzieci z zaburzeniami

psychicznymi – 29 356

 1. W roku 2017 przewidywany koszt wykonania w/w zadania wynosi:
 1. usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze –  140 200
 2. specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dorosłych osób z zaburzeniami

psychicznymi – 36 144

 1. specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dzieci z zaburzeniami

psychicznymi – 29 222

 1. W roku 2016 koszt realizacji w/w zadania wyniósł:
 1. usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze – 124 338 zł
 2. specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dorosłych osób z zaburzeniami
 3. psychicznymi – 36 288 zł.
 4. specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi – 33 402 zł

Podane kwoty stanowią jednocześnie wysokość dotacji przyznanej na realizację zadania.

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania oraz zasady przyznawania dotacji zostaną określone w umowie zawartej wg wzoru określonego w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzoru sprawozdania z wykonywania tego zadania (Dz. U. z 2016r.  poz. 1300).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2017 r. do godziny 15.15 w sekretariacie Urzędu Gminy w Dydni, na formularzach według wzoru stanowiącego załącznik do w/w Rozporządzenia.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27.12.2017 r. po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu ofert podmiotów przez powołaną komisję konkursową w oparciu o kryteria zawarte w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Wysokość środków finansowych ustalono w oparciu o projekt uchwały budżetowej na 2018 r.

Dydnia 29 listopad 2017r.

 

Wójt Gminy Dydnia

Jerzy F.Adamski


Autor: Maciej Dżoń
Data: 2017-11-29 11:42:42
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2017-11-29 11:45:08
Modyfikował(a): Admin Admin
Data: 2017-11-29 11:46:54

Rejestr zmian

Ogłoszenie konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywem

Ogłoszenie konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy imienia Marii i Lecha Kaczyńskich w Krzywem


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zarządzenie nr 514/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 10 października 2017 r. w/s ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywem Plik PDF 355.01 Kb
2. Załącznik do Zarządzenia nr 514/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 10 października 2017 r.w/s ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywem Plik PDF 1.97 MB
3. Kwestionariusz osobowyPlik PDF 752.35 Kb
4. Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy im. Marii i Lecha Kaczyńskich w KrzywemPlik PDF 309.98 Kb
Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2017-10-10 11:17:39
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2017-10-10 11:21:06
Modyfikował(a): Admin Admin
Data: 2017-10-10 11:22:12

Rejestr zmian

Ogłoszenie konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywem

Ogłszenie konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy imienia Marii i Lecha Kaczyńskich w Krzywem


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Kwestionariusz osobowyPlik PDF 752.35 Kb
2. Zarządzenie nr 508/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 27 września 2017 ws ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w KrzywemPlik PDF 350.78 Kb
3. Załącznik do Zarządzenie nr 508/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 27 września 2017 ws ogłoszenie konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w KrzywemPlik PDF 1.97 MB
4. Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu Plik PDF 250.82 Kb
Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2017-09-27 13:46:32
Udostępnił: Katarzyna Stadnik
Data: 2017-09-27 13:51:06

Rejestr zmian

Zarządzenie w/s rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 455/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 20 czerwca 2017 roku w/s rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz prowadzenie działań edukacyjnych w społeczeństwie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i regionalnej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i regionalnego, ochrony przeciwpożarowej, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zarządzenie Nr 455/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 20 czerwca 2017 roku w/s rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofertPlik PDF 1.35 MB
Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2017-06-23 08:11:16
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2017-06-23 08:17:16

Rejestr zmian

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia na 2017 r.
Wójt Gminy Dydnia
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia na 2017 r w zakresie:
 
1. - Ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz prowadzenie działań edukacyjnych w społeczeństwie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i regionalnej, kultury i ochrony dziedzictwa    narodowego i regionalnego.
- Ochrony  przeciwpożarowej.
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 
Środki  finansowe w wysokości 20 000,00 zł przeznaczone na realizację zadań  są zabezpieczone w budżecie gminy na 2017 rok.
 
2. Zasady przyznawania dotacji:
1/. Przyznanie dotacji na realizację zadań nastąpi na podstawie umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
2/. Złożenie oferty na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3/. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
 
3. Termin  i warunki realizacji zadania.
1/. Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 roku.
2/. Umowa zostanie zawarta w terminie do 14 dni  po ogłoszeniu wyników konkursu.
3/. Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową.
4/. Oferent powinien prowadzić działalność statutową objętą konkursem.
 
4. Termin  składania ofert:
1/. Termin składania ofert do dnia 12 czerwiec 2017 roku
2/. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy w Dydni pokój nr 102 I piętro.
3/. Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. (Dz. U. z 2011 r Nr 6, poz. 25) –   można pobrać z załącznika do ogłoszenia lub otrzymać  w tut. Urzędzie pokój nr 107, I piętro.
4/. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania, adresu podmiotu,  z dopiskiem „Konkurs”.
5/. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a/ aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących / nie starszy jak 3 miesiące/,
b/ aktualny statut organizacji,
c/ sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok /o ile była prowadzona w roku ubiegłym  działalność/.
Dołączone kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.
 
5. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1/. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 60 dni od daty złożenia oferty.  
2/. Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Dydnia.
3/. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Dydnia po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
4/. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dydni i będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
Odrzuceniu podlegają oferty:
Niekompletne, złożone  po terminie oraz  na innych drukach niż w ogłoszeniu.
Wymogi formalne to:
1/. Do udziału w konkursie dopuszczony zostanie oferent, którego cele statutowe są zbieżne z zadaniem określonym w konkursie.
2/. Jest wiarygodny pod względem finansowym.
3/. Przedłoży kompletną ofertę w terminie.
Wymogi merytoryczne to:
1. Wartość merytoryczna projektu, możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, baza, sprzęt, zasoby kadrowe z odpowiednimi kwalifikacjami, doświadczenie do realizację zleconego zadania.
2. Staranne i terminowe wywiązywanie się z realizacji zadań w 2016 r.(o ile były realizowane).
3. Objęcie jak największej liczby uczestników.
4. Udział środków własnych oraz pozyskiwanych z innych źródeł w wysokości co najmniej 20 %  kosztów całkowitych realizacji zadania. 
Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w wyniku ogłoszenia konkursu zostanie zgłoszona tylko jedna oferta.
 
W 2016 roku zrealizowano zadania publiczne z zakresu:
1. Ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
2. Prowadzenie działań edukacyjnych w społeczeństwie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
3. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
4.  Ochrony przeciwpożarowej.
5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
6. Promocji i organizacji wolontariatu.
na łączną kwotę dotacji 25 000,00 zł.
 
Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać na wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, afiszach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.) a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów itp. informacje o tym, iż zadanie jest dotowane przez Gminę Dydnia. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.
 
Szczegółowe informacje w zakresie interpretacji postanowień niniejszego konkursu można otrzymać w tut. Urzędzie pokój nr 107 lub pod numerem telefonu (013) 4308147  lub (013) 4308123.
 
 
 
Dydnia, 2017 – 05 – 10
                                                                                        Wójt Gminy Dydnia
                                                                                            Jerzy F. Adamski
 
 
 
 

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Wzór ofertyPlik DOC 88.50 Kb
2. Zarządzenie Nr 429/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 09.05.2017 r. w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia w 2017 rokuPlik PDF 464.04 Kb
Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2017-05-10 10:51:19
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2017-05-10 11:01:35
Modyfikował(a): Admin Admin
Data: 2017-06-20 08:37:53

Rejestr zmian

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia na 2017 r.
Wójt Gminy Dydnia
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia na 2017 r w zakresie:
 
1. - Ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz prowadzenie działań edukacyjnych w społeczeństwie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i regionalnej, kultury i ochrony dziedzictwa    narodowego i regionalnego.
- Ochrony  przeciwpożarowej.
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 
Środki  finansowe w wysokości 20 000,00 zł przeznaczone na realizację zadań  są zabezpieczone w budżecie gminy na 2017 rok.
 
2. Zasady przyznawania dotacji:
1/. Przyznanie dotacji na realizację zadań nastąpi na podstawie umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
2/. Złożenie oferty na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3/. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
 
3. Termin  i warunki realizacji zadania.
1/. Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 roku.
2/. Umowa zostanie zawarta w terminie do 14 dni  po ogłoszeniu wyników konkursu.
3/. Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową.
4/. Oferent powinien prowadzić działalność statutową objętą konkursem.
 
4. Termin  składania ofert:
1/. Termin składania ofert do dnia 12 czerwiec 2017 roku
2/. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy w Dydni pokój nr 102 I piętro.
3/. Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. (Dz. U. z 2011 r Nr 6, poz. 25) –   można pobrać z załącznika do ogłoszenia lub otrzymać  w tut. Urzędzie pokój nr 107, I piętro.
4/. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania, adresu podmiotu,  z dopiskiem „Konkurs”.
5/. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a/ aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących / nie starszy jak 3 miesiące/,
b/ aktualny statut organizacji,
c/ sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok /o ile była prowadzona w roku ubiegłym  działalność/.
Dołączone kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.
 
5. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1/. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 60 dni od daty złożenia oferty.  
2/. Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Dydnia.
3/. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Dydnia po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
4/. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dydni i będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
Odrzuceniu podlegają oferty:
Niekompletne, złożone  po terminie oraz  na innych drukach niż w ogłoszeniu.
Wymogi formalne to:
1/. Do udziału w konkursie dopuszczony zostanie oferent, którego cele statutowe są zbieżne z zadaniem określonym w konkursie.
2/. Jest wiarygodny pod względem finansowym.
3/. Przedłoży kompletną ofertę w terminie.
Wymogi merytoryczne to:
1. Wartość merytoryczna projektu, możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, baza, sprzęt, zasoby kadrowe z odpowiednimi kwalifikacjami, doświadczenie do realizację zleconego zadania.
2. Staranne i terminowe wywiązywanie się z realizacji zadań w 2016 r.(o ile były realizowane).
3. Objęcie jak największej liczby uczestników.
4. Udział środków własnych oraz pozyskiwanych z innych źródeł w wysokości co najmniej 20 %  kosztów całkowitych realizacji zadania. 
Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w wyniku ogłoszenia konkursu zostanie zgłoszona tylko jedna oferta.
 
W 2016 roku zrealizowano zadania publiczne z zakresu:
1. Ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
2. Prowadzenie działań edukacyjnych w społeczeństwie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
3. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
4.  Ochrony przeciwpożarowej.
5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
6. Promocji i organizacji wolontariatu.
na łączną kwotę dotacji 25 000,00 zł.
 
Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać na wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, afiszach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.) a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów itp. informacje o tym, iż zadanie jest dotowane przez Gminę Dydnia. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.
 
Szczegółowe informacje w zakresie interpretacji postanowień niniejszego konkursu można otrzymać w tut. Urzędzie pokój nr 107 lub pod numerem telefonu (013) 4308147  lub (013) 4308123.
 
 
 
Dydnia, 2017 – 05 – 10
                                                                                        Wójt Gminy Dydnia
                                                                                            Jerzy F. Adamski
 
 
 
 

Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2017-05-10 10:51:19
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2017-05-10 11:01:35
Modyfikował(a): Admin Admin
Data: 2017-06-20 08:38:41

Rejestr zmian

OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia na 2017 r w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia, które będą realizowane prze Ludowe Kluby Sportowe i Uczniowskie Ludowe Kluby Sportowe.
Wójt Gminy Dydnia
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia na 2017 r w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia, które będą realizowane prze Ludowe Kluby Sportowe i Uczniowskie Ludowe Kluby Sportowe.
 
1. Przez cel publiczny w zakresie rozwoju sportu rozumie się:
1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych,
2) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia,
3) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,
4) promocje sportu i aktywnego stylu życia,
5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej liczbie mieszkańców Gminy Dydnia,
Środki  finansowe przeznaczone na wspieranie rozwoju sportu  na terenie Gminy Dydnia są zabezpieczone w budżecie gminy na 2017 r w wysokości  80 000,00 zł.
 
2. Zasady przyznawania dotacji:
1) Przyznanie dotacji na wsparcie realizacji zadań nastąpi na podstawie umowy z podmiotem,  którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
2) Złożenie oferty na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3) Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
 
3. Termin  i warunki realizacji zadania.
1) Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia podpisania umowy do dnia 
30 listopada 2017 roku.
2) Umowa zostanie zawarta w terminie 14 dni  po ogłoszeniu wyników konkursu.
3) Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową.
4) Oferent powinien prowadzić działalność statutową objętą konkursem.
 
4. Termin  składania ofert:
1) Termin składania ofert do  02 marca 2017 roku.
2) Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy w Dydni pokój nr 102 I piętro.
3) Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie   Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r (Dz. U. z 2011 r Nr 6, poz. 25) – można otrzymać  w tut. Urzędzie pokój nr 107, I piętro.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie 
z oznaczeniem nazwy zadania, adresu podmiotu  z dopiskiem „Konkurs”.
 
5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (nie starszy jak 3 miesiące)
2) aktualny statut organizacji,
3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok (o ile była prowadzona w roku ubiegłym  działalność).
Dołączone kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.
 
6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 60 dni od daty złożenia oferty.  
2) Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Dydnia.
3) Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Dydnia po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
4) Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń w  Urzędzie Gminy w Dydni i będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
7. Odrzuceniu podlegają oferty:    
 
Niekompletne, złożone  po terminie oraz  na innych drukach niż w ogłoszeniu.
 
8. Wymogi formalne to:
1. W konkursie mogą brać udział Ludowe Kluby Sportowe i Uczniowskie Ludowe Kluby Sportowe,
2. Oferent jest wiarygodny pod względem finansowym.
3. Przedłoży kompletną ofertę w terminie.
 
9. Wymogi merytoryczne to:
1) Wartość merytoryczna projektu, możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę ( baza, sprzęt, zasoby kadrowe z odpowiednimi kwalifikacjami, doświadczenie do realizacji zleconego zadania).
2) Staranne i terminowe wywiązywanie się z realizacji zadań w 2015 r ( o ile były realizowane),
3) Objęcie jak największej liczby uczestników będących mieszkańcami gminy Dydnia,
4) Udział środków własnych oraz pozyskiwanych z innych źródeł w wysokości co najmniej 30% kosztów całkowitych kosztów realizacji zadania.
Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w wyniku ogłoszenia konkursu zostanie zgłoszona tylko jedna oferta.
 
W 2016 roku zrealizowano zadania publiczne z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia na łączną kwotę dotacji 75 000,00 zł.
 
Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, afiszach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.) a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów itp. informacji o tym, iż zadanie jest dotowane przez Gminę Dydnia. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.
 
Szczegółowe informacje w zakresie interpretacji postanowień niniejszego konkursu można otrzymać w tut. Urzędzie pokój nr 107 lub pod numerem telefonu (013) 4308147  lub (013) 4308123.
 
 
Dydnia, 2017 – 01 – 30
 

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zarządzenie Nr 383/2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 30 stycznia 2017 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Dydnia w zakresie rozwoju sportu w 2017 roku 15.19 Kb
2. Wzór ofertyPlik DOC 121.00 Kb
3. Zarządzenie nr 403 /2017 Wójta Gminy Dydnia z dnia 08 marca 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie rozwoju sportu. 17.56 Kb
Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2017-01-30 14:27:16
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2017-01-30 14:39:39

Rejestr zmian

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert 
 
Wójt Gminy Dydnia na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej
( Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm), art. 15 ust.2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( tj. Dz.U z 2014r. poz.1118 z późn.zm.) zawiadamia o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminę:
 
Zadanie  1: ”usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób ” –           w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. 
Wysokość dotacji na realizację tego zadania wynosi: 140 200 zł.
 
Zadanie 2: „specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi” –  o okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. 
Wysokość dotacji na realizację tego zadania wynosi: 33 000 zł
Zadanie 3: „specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dzieci z zaburzeniami 
psychicznymi – w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. 
Wysokość dotacji na realizację tego zadania wynosi: 33 300 zł
 
Zadania w całości realizować będzie : 
Caritas Archidiecezji Przemyskiej - Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Stacja Opieki Medycznej w Dydni  
 
Dydnia 2016-12-29
Wójt Gminy Dydnia
Jerzy F. Adamski
 

Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2016-12-29 13:06:00
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2016-12-29 13:06:00
Modyfikował(a): Admin Admin
Data: 2017-01-03 13:09:16

Rejestr zmian

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zmianami) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118).
 
Wójt Gminy Dydnia
 
informuje o możliwości składania ofert na realizację w 2017 roku następujących zadań:
1) usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób
2) specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz dorosłych osób z zaburzeniami  psychicznymi 
3) specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi 
 
Zadanie to może być wykonywane przez podmioty, o których mowa w art. 25 ustawy o pomocy społecznej.
 
Zadanie powyższe jest realizowane zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni, w związku z realizacją Uchwały  nr II/13/2014r. Rady Gminy Dydnia z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 
1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2017 r. wynosi:
a) usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze –  140 200 zł
b) specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi – 33 000 zł
c) specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi – 33 300 zł
W roku 2015 koszt realizacji w/w zadania wyniósł: 
a) usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze –   96 372 zł
b) specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dorosłych osób z zaburzeniami 
c) psychicznymi – 42 156 zł.
d) specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi – 19 551 zł
 
W roku 2016 przewidywany koszt wykonania w/w zadania wynosi: 
a) usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze – 120 000 zł
b) specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dorosłych osób z zaburzeniami 
c) psychicznymi – 36 288 zł.
d) specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi – 33 402 zł
Podane kwoty stanowią jednocześnie wysokość dotacji przyznanej na realizację zadania.
 
2. Szczegółowe warunki realizacji zadania oraz zasady przyznawania dotacji zostaną określone w umowie zawartej wg wzoru określonego w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzoru sprawozdania z wykonywania tego zadania (Dz. U. z 2016r.  poz. 1300).
 
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.12.2016 r. do godziny 15.15 w sekretariacie Urzędu Gminy w Dydni, na formularzach według wzoru stanowiącego załącznik do w/w Rozporządzenia.
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.12.2016 r. po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu ofert podmiotów przez powołaną komisję konkursową w oparciu o kryteria zawarte w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
1. Wysokość środków finansowych ustalono w oparciu o projekt uchwały budżetowej na 2017 r.
 
 
Dydnia 1 grudnia 2016r.
 
Wójt Gminy Dydnia
 
  Jerzy F. Adamski
 

Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2016-12-01 09:32:46
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2016-12-01 09:41:19

Rejestr zmian

Unieważnienie ogłoszenia o naborze partnera

Zarządzenie Nr 282/2016  Wójta Gminy Dydnia z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Dydnia z dnia 6 maja 2016 Nr 271/2016 w sprawie naboru podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zarządzenie Nr 282/2016 Wójta Gminy Dydnia z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Dydnia z dnia 6 maja 2016 Nr 271/2016 Plik PDF 348.72 Kb
2. Ogłoszenie w związku z zarządzeniem nr 282/2016 Wójta Gminy Dydnia z dnia 25 maja 2016 r.Plik PDF 332.68 Kb
Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2016-05-25 13:44:53
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2016-05-25 13:51:47
Modyfikował(a): Admin Admin
Data: 2016-05-25 13:57:44

Rejestr zmian

Zarządzenie Wójta w/s rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie  Nr 276 /2016 WÓJTA GMINY DYDNIA z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz prowadzenie działań edukacyjnych w społeczeństwie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i regionalnej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i regionalnego, ochrony  przeciwpożarowej, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zarządzenie Nr 276 /2016 WÓJTA GMINY DYDNIA z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 16.48 Kb
Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2016-05-12 13:51:51
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2016-05-12 13:53:25

Rejestr zmian

Ogłoszenie o naborze dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 
do projektu przygotowywanego w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.
 
Gmina Dydnia reprezentowana przez Jerzego F. Adamskiego na podstawie art 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz.1146) ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.
 
 
I. Cel Gminy Dydnia
 
Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 RPO WP 2014-2020 i realizacja przez każdego z Partnerów części zadań służących osiągnięciu celów konkursu tj.:
1. Wzrostu kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
2. Wzrostu kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu.
 
II. Zakres tematyczny projektu
 
1. Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).
2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
3. Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych.
4. Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i w pracy z uczniem młodszym.
 
III. Wymagania wobec Partnera
 
1. Zgodność profilu działania potencjalnego Partnera z obszarami interwencji projektu wskazanymi w punkcie II oraz celami partnerstwa.
2. Przedstawienie opisu koncepcji udziału potencjalnego Partnera w projekcie.
3. Doświadczenia w opracowywaniu i realizacji projektów o podobnym charakterze.
4. Uczestnictwo w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, przy czym Partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie.
5. Wniesienie do projektu zasobów ludzkich (w tym potencjału kadrowego zaangażowanego w realizację projektu), organizacyjnych, technicznych lub finansowych.
6. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie zadań w projekcie.
 
IV. Kryteria wyboru
 
1. Kryteria formalne:
a) Oferta została złożona we wskazanym terminie.
b) Profil działalności potencjalnego Partnera jest zgodny z celami partnerstwa.
c) Sytuacja ekonomiczna i finansowa potencjalnego Partnera pozwala na prawidłowe wykonanie zadań w projekcie.
d) Wraz z ofertą złożono wszystkie wymagane dokumenty.
e) Oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.
 
2. Kryteria merytoryczne:
a) Posiadanie doświadczenia w realizacji (jako lider lub partner) co najmniej 2 projektów realizowanych w ostatnich 3 latach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego nie będących w obszarze wsparcia szkół i placówek oświatowych:
2 projekty – 1 pkt
3 projekty – 3 pkt
4 projekty – 5 pkt
powyżej 5 projektów – 7 pkt
b) Posiadanie doświadczenia w realizacji (jako lider lub partner) projektu/projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze wsparcia szkół i placówek edukacyjnych - za każdą szkołę i placówkę oświatową objętą wsparciem - 2 pkt (nie więcej niż 10 placówek).
c) Oferowany wkład Partnera w realizację projektu i jego zgodność z celami partnerstwa - max. 25 pkt. Ocenie podlegać będą:
zasoby organizacyjne i techniczne oceniane pod kątem realizacji przedmiotowego projektu/ -ów - max 10 pkt.
Dysponowanie kadrą mającą doświadczenie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFS - minimum jedna osoba, która przygotowała min. 1 wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego przez szkołę lub placówkę edukacyjną lub na rzecz szkoły lub placówki edukacyjnej ze środków EFS:
- 1 osoba – 5 pkt
- 2 osoby – 10 pkt
- 3 osoby i więcej – 15 pkt
 
d) Opis koncepcji realizacji projektu – max.10 pkt.
Partnerem zostanie wybrany podmiot spełniający wszystkie wymagania formalne oraz uzyska największą liczbę punktów w trakcie oceny kryteriów merytorycznych.
 
V. Wymagane dokumenty:
 
1. Oferta złożona na Formularzu Oferty podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu – według wzoru określonego w Załączniku nr 1. 
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (wyciąg z KRS lub innej właściwej ewidencji, uwzględniająca stan faktyczny na moment złożenia oferty).
3. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno - prywatnych, ani wobec innych podmiotów - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2.
4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z prawa do otrzymania dotacji, o którym mowa w art.145 ust. 6 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104) w związku z art. 113 ust 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r., przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2.
5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie: Art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2013 r. 885 ze zm.) Art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769), Art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst  jednolity:  (Dz.  U.  2014  r.  poz.  1417  ze  zm.)  -  według  wzoru  stanowiącego Załącznik nr 2.
6. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli ( w przypadku, gdy czynności w tym np. podpisywanie umów oświadczeń, będą składały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym lub innym rejestrem).
7. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu i o braku uwag do niniejszego Regulaminu - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2.
8. Oświadczenie o przystąpieniu do wspólnej pracy przy konstruowaniu wniosku o dofinansowanie projektu w wymiarze niezbędnym do przygotowania wniosku aplikacyjnego - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2.
9. Inne, niż ww. dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty ( np. rekomendacje).
 
VI. Termin i sposób składania ofert
 
1. Ofertę należy złożyć na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Oferta oraz inne załączniki (wskazane w punkcie V) muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu podmiotu składającego ofertę.
3. Oferta, która nie spełnia wymagań formalnych lub oferta, do której nie dołączono wszystkich wymaganych załączników podlega odrzuceniu i nie będzie rozpatrywana pod względem merytorycznym.
4. Oferty partnerstwa należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta partnerstwa w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze” do dnia 27.05.2016 r. do godziny 12.00 w Urzędzie Gminy Dydnia. Liczy się moment wpływu oferty do Urzędu Gminy Dydnia.
5. Oferty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2016r. o godz. 13.00 .
7. Wyniki  naboru zostaną  podane do publicznej wiadomości  na stronie  internetowej http://bip.gminadydnia.pl/
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: Beata Czerkies,  e-mail: urzad@gminadydnia.pl
 

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Formularz oferty Plik DOC 44.00 Kb
2. Oświadczenie 13.25 Kb
3. Zarządzenie ws przeprowadzenia naboru podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020Plik PDF 4.23 MB
Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2016-05-06 14:27:22
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2016-05-06 14:30:41
Modyfikował(a): Admin Admin
Data: 2016-05-06 14:44:54

Rejestr zmian

OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia na 2016 r
Wójt Gminy Dydnia
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia na 2016 r w zakresie:
 
1. - Ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz prowadzenie działań edukacyjnych w społeczeństwie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i regionalnej, kultury i ochrony dziedzictwa    narodowego i regionalnego.
-  Ochrony  przeciwpożarowej.
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 
Środki  finansowe w wysokości 25 000,00 zł przeznaczone na realizację  zadań  są zabezpieczone w budżecie gminy na 2016 rok.
 
2. Zasady przyznawania dotacji:
1/.Przyznanie dotacji na realizację zadań nastąpi na podstawie umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
2/. Złożenie oferty na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3/. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
 
3. Termin  i warunki realizacji zadania.
1/.Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2016 roku.
2/.Umowa zostanie zawarta w terminie do 14 dni  po ogłoszeniu wyników konkursu.
3/.Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową.
4/.Oferent powinien prowadzić działalność statutową objętą konkursem.
 
4. Termin  składania ofert:
1/. Termin składania ofert do dnia 06 maja 2016 roku
2/. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy w Dydni pokój nr 102 I piętro.
3/. Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. (Dz. U. z 2011 r Nr 6, poz. 25) –   można pobrać z załącznika do ogłoszenia lub otrzymać  w tut. Urzędzie pokój nr 107, I piętro.
4/.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania, adresu podmiotu,  z dopiskiem „Konkurs”.
5/.Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a/ aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących
/ nie starszy jak 3 miesiące/,
b/ aktualny statut organizacji,
c/ sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok
/o ile była prowadzona w roku ubiegłym  działalność/.
Dołączone kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.
 
5. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1/. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 60 dni od daty złożenia oferty.  
2/. Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Dydnia.
3/. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Dydnia po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
4/. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczony na tablicy   ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dydni i będzie opublikowane w Biuletynie Informacji     Publicznej.
 
Odrzuceniu podlegają oferty:
Niekompletne, złożone  po terminie oraz  na innych drukach niż w ogłoszeniu.
Wymogi formalne to:
1/. Do udziału w konkursie dopuszczony zostanie oferent, którego cele statutowe są zbieżne z zadaniem określonym w konkursie.
2/. Jest wiarygodny pod względem finansowym.
3/. Przedłoży kompletną ofertę w terminie.
Wymogi merytoryczne to:
1. Wartość merytoryczna projektu, możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, baza, sprzęt, zasoby kadrowe z odpowiednimi kwalifikacjami, doświadczenie do realizację zleconego zadania.
2. Staranne i terminowe wywiązywanie się z realizacji zadań w 2015 r.(o ile były realizowane).
3. Objęcie jak największej liczby uczestników.
4. Udział środków własnych oraz pozyskiwanych z innych źródeł w wysokości co najmniej  20 %  kosztów całkowitych realizacji zadania. 
Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w wyniku ogłoszenia konkursu zostanie zgłoszona tylko jedna oferta.
 
W 2015 roku zrealizowano zadania publiczne z zakresu:
1. Ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
2. Prowadzenie działań edukacyjnych w społeczeństwie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
3. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
4.  Ochrony przeciwpożarowej.
5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
6. Promocji i organizacji wolontariatu.
na łączną kwotę dotacji 20 000,00 zł.
 
Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać na wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, afiszach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.) a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów itp. informacje o tym, iż zadanie jest dotowane przez Gminę Dydnia. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.
 
Szczegółowe informacje w zakresie interpretacji postanowień niniejszego konkursu można otrzymać w tut. Urzędzie pokój nr 107 lub pod numerem telefonu (013) 4308147  lub (013) 4308123.
 
 
 
Dydnia, 2016 – 04 – 05                                                          Wójt Gminy Dydnia
                                                                                                                
 
 

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia w 2016 roku Plik DOC 61.00 Kb
2. Wzór ofertyPlik DOC 88.50 Kb
Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2016-04-05 12:39:36
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2016-04-05 12:51:45
Modyfikował(a): Admin Admin
Data: 2016-04-05 12:52:19

Rejestr zmian

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia na 2016 r w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia, które będą realizowane prze Ludowe Kluby Sportowe i Uczniowskie Ludowe Kluby Sportowe.
Wójt Gminy Dydnia
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia na 2016 r w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia, które będą realizowane prze Ludowe Kluby Sportowe i Uczniowskie Ludowe Kluby Sportowe.
 
1. Przez cel publiczny w zakresie rozwoju sportu rozumie się:
1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych,
2) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia,
3) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,
4) promocje sportu i aktywnego stylu życia,
5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej liczbie mieszkańców Gminy Dydnia,
Środki  finansowe przeznaczone na wspieranie rozwoju sportu  na terenie Gminy Dydnia są zabezpieczone w budżecie gminy na 2016 r w wysokości  75 000,00 zł.
 
2. Zasady przyznawania dotacji:
1)Przyznanie dotacji na realizację zadań nastąpi na podstawie umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
2) Złożenie oferty na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3) Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
 
3. Termin  i warunki realizacji zadania.
1) Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2016 roku.
2) Umowa zostanie zawarta w terminie 14 dni  po ogłoszeniu wyników konkursu.
3) Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową.
4) Oferent powinien prowadzić działalność statutową objętą konkursem.
 
4. Termin  składania ofert:
1) Termin składania ofert do  26 lutego 2016 roku.
2) Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy w Dydni pokój nr 102 I piętro.
3) Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie   Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r (Dz. U. z 2011 r Nr 6, poz. 25) –można otrzymać  w tut. Urzędzie pokój nr 107, I piętro.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania, adresu podmiotu  z dopiskiem „Konkurs”.
 
5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (nie starszy jak 3 miesiące)
2) aktualny statut organizacji,
3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok (o ile była prowadzona w roku ubiegłym  działalność).
Dołączone kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.
 
6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 60 dni od daty złożenia oferty.  
2) Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Dydnia.
3) Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Dydnia po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
4) Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń w  Urzędzie Gminy w Dydni i będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
7. Odrzuceniu podlegają oferty:    
 
Niekompletne, złożone  po terminie oraz  na innych drukach niż w ogłoszeniu.
 
8. Wymogi formalne to:
1) W konkursie mogą brać udział Ludowe Kluby Sportowe i Uczniowskie Ludowe Kluby Sportowe.
2) Oferent jest wiarygodny pod względem finansowym.
3) Przedłoży kompletną ofertę w terminie.
 
9. Wymogi merytoryczne to:
1) Wartość merytoryczna projektu, możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę ( baza, sprzęt, zasoby kadrowe z odpowiednimi kwalifikacjami, doświadczenie do realizacji zleconego zadania).
2) Staranne i terminowe wywiązywanie się z realizacji zadań w 2015 r ( o ile były realizowane),
3) Objęcie jak największej liczby uczestników będących mieszkańcami gminy Dydnia,
4) Udział środków własnych oraz pozyskiwanych z innych źródeł w wysokości co najmniej 30% kosztów całkowitych kosztów realizacji zadania.
Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w wyniku ogłoszenia konkursu zostanie zgłoszona tylko jedna oferta.
 
W 2015 roku zrealizowano zadania publiczne z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia na łączną kwotę dotacji 60 000,00 zł.
 
Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, afiszach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.) a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów itp. informacji o tym, iż zadanie jest dotowane przez Gminę Dydnia. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.
 
Szczegółowe informacje w zakresie interpretacji postanowień niniejszego konkursu można otrzymać w tut. Urzędzie pokój nr 107 lub pod numerem telefonu (013) 4308147 lub (013) 4308123.
 
 
Dydnia, 2016 – 01 – 26
 

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zarządzenie Nr 221/2016 Wójta Gminy Dydnia z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Dydnia w zakresie rozwoju sportu w 2016 roku Plik DOC 57.50 Kb
2. Wzór ofertaPlik DOC 121.00 Kb
3. Wzór sprawozdaniaPlik DOC 126.50 Kb
4. Zarządzenie nr 236/2016 Wójta Gminy Dydnia z dnia 02 marca 2016 roku. w/s rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie rozwoju sportuPlik PDF 833.43 Kb
Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2016-01-26 08:27:38
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2016-01-26 08:38:49
Modyfikował(a): Admin Admin
Data: 2016-01-26 08:39:26

Rejestr zmian

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
    Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert 
 
Wójt Gminy Dydnia na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn.zm), art. 15 ust.2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( tj. Dz.U z 2014r. poz.1118 z późn.zm.) zawiadamia o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminę:
 
Zadanie  1: ”usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób ” –  w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. 
Wysokość dotacji na realizację tego zadania wynosi: 120 000 zł.
 
Zadanie 2: „specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi” –  o okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. 
Wysokość dotacji na realizację tego zadania wynosi: 36 020 zł
 
Zadanie 3: „specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi – w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. 
Wysokość dotacji na realizację tego zadania wynosi: 25 080 zł
 
Zadania w całości realizować będzie : 
Caritas Archidiecezji Przemyskiej - Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Stacja Opieki Medycznej w Dydni  
 
Dydnia 2015-12-30
 
                                                                                                          Wójt Gminy Dydnia
                                                                                                            Jerzy F. Adamski
 

Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2016-01-08 08:19:28
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2016-01-08 08:26:24
Modyfikował(a): Admin Admin
Data: 2016-01-08 08:28:07

Rejestr zmian

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
 
Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zmianami) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118).
 
Wójt Gminy Dydnia
 
informuje o możliwości składania ofert na realizację  w 2016 roku następujących zadań:
1) usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób
2)  specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz dorosłych osób z zaburzeniami  psychicznymi 
3)   specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi 
 
Zadanie to może być wykonywane przez podmioty, o których mowa w art. 25 ustawy o pomocy społecznej.
 
Zadanie powyższe jest realizowane zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni, w związku z realizacją Uchwały  nr II/13/2014r. Rady Gminy Dydnia z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 
1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi:
a) usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze –  120 000 zł
b) specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dorosłych osób z zaburzeniami 
psychicznymi – 36 020 zł
c) specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dzieci z zaburzeniami 
psychicznymi – 25 080 zł
W roku 2014 koszt realizacji w/w zadania wyniósł: 
a) usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze – 88 328 zł
b) specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dorosłych osób z zaburzeniami 
c) psychicznymi – 50 948 zł.
d) specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi – 12 852 zł
W roku 2015 przewidywany koszt wykonania w/w zadania wynosi: 
a) usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze – 110 682 zł
b) specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dorosłych osób z zaburzeniami 
c) psychicznymi – 42 156 zł.
d) specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi – 20 914 zł
Podane kwoty stanowią jednocześnie wysokość dotacji przyznanej na realizację zadania.
 
2. Szczegółowe warunki realizacji zadania oraz zasady przyznawania dotacji zostaną określone w umowie zawartej wg wzoru określonego w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonywania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
 
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.12.2015 r. do godziny 15.15 w sekretariacie Urzędu Gminy w Dydni, na formularzach według wzoru stanowiącego załącznik do w/w Rozporządzenia.
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.12.2015 r. po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu ofert podmiotów przez powołaną komisję konkursową w oparciu o kryteria zawarte w art.
15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
1. Wysokość środków finansowych ustalono w oparciu o projekt uchwały budżetowej na 2016 r.
 
Dydnia 1 grudnia 2015r.
 
                                                                                        Wójt Gminy Dydnia
 
                                                                                 Jerzy F. Adamski
 

Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2015-12-02 13:32:42
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2015-12-02 13:35:39
Modyfikował(a): Admin Admin
Data: 2015-12-02 13:38:31

Rejestr zmian

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT - Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

 Dydnia, dnia 8  październik 2015 r.

 
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

       Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zmianami) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118).

Wójt Gminy Dydnia

informuje o możliwości składania ofert na realizację  w 2015 roku następujących zadań:

a)   specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz dorosłych osób z zaburzeniami  psychicznymi 
b)   specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi 

Zadanie to może być wykonywane przez podmioty, o których mowa w art. 25 ustawy o pomocy społecznej.

Zadanie powyższe jest realizowane zgodnie  art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dydni, w związku z realizacją Uchwały Rady Gminy Dydnia Nr XIV/135/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi:
a) specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dorosłych osób z zaburzeniami 
psychicznymi – 5 536 zł
b) specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz dzieci z zaburzeniami 
psychicznymi – 6 934 zł

W roku 2014  koszt wykonania w/w zadania wyniósł: 
a)   specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz dorosłych osób z zaburzeniami  psychicznymi – 50 948 zł
b)   specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi – 12 852 zł.

W roku 2015 przewidywany  koszt wykonania w/w zadania wynosi: 
a)   specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz dorosłych osób z zaburzeniami  psychicznymi -  42 156 zł
b)   specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi – 20 914 zł.

Podane kwoty stanowią jednocześnie wysokość dotacji przyznanej na realizację zadania.

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania oraz zasady przyznawania dotacji zostaną określone w umowie zawartej wg wzoru określonego w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonywania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.10.2015 r. do godziny 12.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Dydni, na formularzach według wzoru stanowiącego załącznik do w/w Rozporządzenia.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29.10.2015 r. po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu ofert podmiotów przez powołaną komisję konkursową w oparciu o kryteria zawarte w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                             Wójt Gminy Dydnia

                                                                                                                                                                                                               Jerzy F. Adamski
 

Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2015-10-08 09:36:00
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2015-10-08 09:41:14
Modyfikował(a): Admin Admin
Data: 2015-10-08 09:59:15

Rejestr zmian

Zarządzenie nr 101 /2015 WÓJTA GMINY DYDNIA z dnia 09 czerwca 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zarządzenie nr 101 /2015 WÓJTA GMINY DYDNIA z dnia 09 czerwca 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Plik DOC 78.50 Kb
Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2015-06-10 15:11:53
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2015-06-10 15:12:30

Rejestr zmian

OTWARTY KONKURS OFERT

 Wójt Gminy Dydnia

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia na 2015 r w zakresie:

1.Ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
2.Prowadzenie działań edukacyjnych w społeczeństwie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 
3.Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
4.Ochrony  przeciwpożarowej.
5.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
6.Promocji i organizacji wolontariatu.

Środki  finansowe w wysokości 20 000,00 zł przeznaczone na realizację  zadań są zabezpieczone w budżecie gminy na 2015 rok.

2.Zasady przyznawania dotacji:
1/.Przyznanie dotacji na realizację zadań nastąpi na podstawie umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
2/.Złożenie oferty na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3/.Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

3.Termin  i warunki realizacji zadania.
1/.Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia podpisania umowy do dnia 
30 listopada 2015 roku.
2/.Umowa zostanie zawarta w terminie 14 dni  po ogłoszeniu wyników konkursu.
3/.Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową.
4/.Oferent powinien prowadzić działalność statutową objętą konkursem.

4.Termin  składania ofert:
1/.Termin składania ofert do dnia 27 maja 2015 roku
2/.Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy w Dydni pokój nr 102 I piętro.
3/.Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. (Dz. U. z 2011 r Nr 6, poz. 25) –   można pobrać z załącznika do ogłoszenia lub otrzymać  w tut. Urzędzie pokój nr 107, I piętro.
4/.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania, adresu podmiotu,  z dopiskiem „Konkurs”.
5/.Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a/ aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących / nie starszy jak 3 miesiące/,
b/ aktualny statut organizacji,
c/ sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok  /o ile była prowadzona w roku ubiegłym  działalność/.
Dołączone kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.
5.Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1/.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 60 dni od daty złożenia oferty.  
2/.Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Dydnia.
3/.Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Dydnia po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
4/.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dydni i będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Odrzuceniu podlegają oferty:
Niekompletne, złożone  po terminie oraz  na innych drukach niż w ogłoszeniu.
Wymogi formalne to:
1/.Do udziału w konkursie dopuszczony zostanie oferent, którego cele statutowe są zbieżne 
z zadaniem określonym w konkursie.
2/.Jest wiarygodny pod względem finansowym.
3/.Przedłoży kompletną ofertę w terminie.
Wymogi merytoryczne to:
1.Wartość merytoryczna projektu, możliwość realizacji zadania przez podmiot składający   ofertę, baza, sprzęt, zasoby kadrowe z odpowiednimi kwalifikacjami, doświadczenie do realizację zleconego zadania.
2.Staranne i terminowe wywiązywanie się z realizacji zadań w 2014 r.(o ile były realizowane).
3.Objęcie jak największej liczby uczestników.
4.Udział środków własnych oraz pozyskiwanych z innych źródeł.
Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w wyniku ogłoszenia konkursu zostanie zgłoszona tylko jedna oferta.

W 2014 roku zrealizowano zadania publiczne z zakresu:
1.Ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałaniauzależnieniom i patologiom społecznym.
2. Prowadzenie działań edukacyjnych w społeczeństwie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a  szczególnie RK-O (podtrzymujący zabieg podtrzymujący życie – przywrócenie oddechu, krążenia i  świadomości).
3.Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
4.Ochrony przeciwpożarowej.
5.Wspierania realizacji programów dotyczących edukacji obywatelskiej, samorządowej i patriotycznej ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnowania tożsamości z lokalną społecznością.
5.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na łączną kwotę dotacji 15 000,00 zł.

Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać na wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, afiszach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.) a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów itp. informacje o tym, iż zadanie jest dotowane przez Gminę Dydnia. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.

Szczegółowe informacje w zakresie interpretacji postanowień niniejszego konkursu można otrzymać w tut. Urzędzie pokój nr 107 lub pod numerem telefonu (013) 4308147 lub (013) 4308123.Dydnia, 2015 – 04 – 27
Wójt Gminy Dydnia
Jerzy F. Adamski 

 

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zarządzenie Nr 84 /2015 Wójta Gminy Dydnia z dnia 27 kwietnia 2015 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia w 2014 roku Plik DOC 31.00 Kb
2. Oferta Plik DOC 117.50 Kb
Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2015-04-27 14:01:40
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2015-04-27 14:08:35

Rejestr zmian

Zarządzenie nr 60/2015 z dnia 09.03.2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie rozwoju sportu

 Zarządzenie nr 60/2015 z dnia 09.03.2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie rozwoju sportu


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zarządzenie nr 60/2015 z dnia 09.03.2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie rozwoju sportuPlik PDF 760.74 Kb
Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2015-03-09 12:19:06
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2015-03-09 12:21:29

Rejestr zmian

OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia na 2015 r w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia, które będą realizowane prze Ludowe Kluby Sportowe i Uczniowskie Ludowe Kluby Sportowe.
 
Wójt Gminy Dydnia
 
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia na 2015 r w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia, które będą realizowane prze Ludowe Kluby Sportowe i Uczniowskie Ludowe Kluby Sportowe.
 
1. Przez cel publiczny w zakresie rozwoju sportu rozumie się:
1/ poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych,
2 /poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia,
3 /osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,
4/ promocje sportu i aktywnego stylu życia,
5 /umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej liczbie mieszkańców Gminy Dydnia,
Środki  finansowe przeznaczone na wspieranie rozwoju sportu  na terenie Gminy Dydnia są zabezpieczone w budżecie gminy na 2015 r w wysokości  60 000,00 zł.
2. Zasady przyznawania dotacji:
1/.Przyznanie dotacji na realizację zadań nastąpi na podstawie umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
2/. Złożenie oferty na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3/. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
3. Termin  i warunki realizacji zadania.
1/.Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2015 roku.
2/.Umowa zostanie zawarta w terminie 14 dni  po ogłoszeniu wyników konkursu.
3/.Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową.
4/.Oferent powinien prowadzić działalność statutową objętą konkursem.
4. Termin  składania ofert:
1/. Termin składania ofert do  02 marca 2015 roku
2/. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy w Dydni pokój nr 102 I piętro.
3/.Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r (Dz. U. z 2011 r Nr 6, poz. 25) – można otrzymać  w tut. Urzędzie pokój nr 107, I piętro.
4/. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania, adresu podmiotu  z dopiskiem „Konkurs”.
 5/.Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a/ aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących / nie starszy jak 3 miesiące/
b/ aktualny statut organizacji,
c/ sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok /o ile była prowadzona w roku ubiegłym  działalność/.
Dołączone kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.
 5. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1/. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 60 dni od daty złożenia oferty. 
2/. Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Dydnia.
3/. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Dydnia po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
4/. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dydni i będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Odrzuceniu podlegają oferty:
Niekompletne, złożone  po terminie oraz  na innych drukach niż w ogłoszeniu.
Wymogi formalne to:
1/. W konkursie mogą brać udział Ludowe Kluby Sportowe i Uczniowskie Ludowe Kluby Sportowe,
3/. Oferent jest wiarygodny pod względem finansowym.
4/. Przedłoży kompletną ofertę w terminie.
Wymogi merytoryczne to:
1. Wartość merytoryczna projektu, możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę ( baza, sprzęt, zasoby kadrowe z odpowiednimi kwalifikacjami, doświadczenie do realizacji zleconego zadania).
2. Staranne i terminowe wywiązywanie się z realizacji zadań w 2014 r/ o ile były realizowane/,
3. Objęcie jak największej liczby uczestników będących mieszkańcami gminy Dydnia,
4. Udział środków własnych oraz pozyskiwanych z innych źródeł w wysokości co najmniej 30% kosztów całkowitych kosztów realizacji zadania.

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w wyniku ogłoszenia konkursu zostanie zgłoszona tylko jedna oferta.
 

W 2014 roku zrealizowano zadania publiczne z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia na łączną kwotę dotacji 65 000,00 zł.
 

Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, afiszach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.) a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów itp. Informacji o tym, iż zadanie jest dotowane przez Gminę Dydnia. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.

Szczegółowe informacje w zakresie interpretacji postanowień niniejszego konkursu można otrzymać w tut. Urzędzie pokój nr 107 lub pod numerem telefonu (013) 4308147  lub (013) 4308123.

Dydnia, 2015 – 02 – 02  
 

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Dydnia z dnia 30 stycznia 2015 r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Dydnia w zakresie rozwoju sportu w 2015 roku Plik DOC 47.50 Kb
2. WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGOPlik DOC 117.50 Kb
3. Wzór sprawozdaniaPlik DOC 119.00 Kb
Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2015-02-02 08:48:09
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2015-02-02 09:05:32
Modyfikował(a): Admin Admin
Data: 2015-02-02 09:19:02

Rejestr zmian

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert - świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert - świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczychPlik PDF 194.51 Kb
Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2014-12-19 14:13:18
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2014-12-19 14:13:42
Modyfikował(a): Admin Admin
Data: 2014-12-19 14:16:18

Rejestr zmian

Otwarty konkurs ofert - świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Więcej ...

Autor: Maciej Dżoń
Data: 2014-11-26 12:24:47
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2014-11-26 12:28:01
Modyfikował(a): Maciej Dżoń
Data: 2014-11-26 12:30:12

Rejestr zmian

Zarządzenie nr 573 /2014 WÓJTA GMINY DYDNIA z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia.


 Zarządzenie nr  573 /2014 WÓJTA GMINY DYDNIA z dnia 16 kwietnia 2014 roku  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia


Więcej ...

Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2014-04-17 14:21:44
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2014-04-17 14:24:04

Rejestr zmian

Zarządzenie nr 573 /2014 WÓJTA GMINY DYDNIA z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia.


 Zarządzenie nr  573 /2014 WÓJTA GMINY DYDNIA z dnia 16 kwietnia 2014 roku  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia


Więcej ...

Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2014-04-17 14:21:44
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2014-04-17 14:24:08
Modyfikował(a): Admin Admin
Data: 2014-04-17 14:27:52

Rejestr zmian

Ogłoszenie Wójta Gminy Dydnia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia na 2014 r.

Wójt Gminy Dydnia

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
 /Dz. U. z 2010 r Nr 234, poz.1536 z późn. zmianami./

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia na 2014 r w zakresie:

 

1. Ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

          2. Prowadzenie działań edukacyjnych w społeczeństwie w zakresie udzielania pierwszej    pomocy, a szczególnie RK-O (podstawowy zabieg podtrzymujący życie – przywrócenie oddechu, krążenia i świadomości).

3. Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

4. Ochrony przeciwpożarowej.

5. Wspierania realizacji programów dotyczących edukacji obywatelskiej, samorządowej i patriotycznej ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnowania  tożsamości z lokalną społecznością.

6. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

    

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Wzór ofertyPlik DOC 92.50 Kb
2. Ogloszenie o konkursiePlik PDF 628.38 Kb
Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2014-03-12 13:11:10
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2014-03-12 13:18:15
Modyfikował(a): Admin Admin
Data: 2014-03-12 13:18:57

Rejestr zmian

Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta rodziny

Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta rodziny


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta rodzinyPlik PDF 514.35 Kb
Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2014-03-11 11:54:46
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2014-03-11 11:55:30

Rejestr zmian

Zarządzenie nr 546/2014 Wójta Gminy Dydnia z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie rozwoju sportu.

 

Zarządzenie nr 546/2014 Wójta Gminy Dydnia z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie rozwoju sportu. 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zarządzenie nr 546/2014 Wójta Gminy Dydnia z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie rozwoju sportu. Plik PDF 421.51 Kb
Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2014-02-17 14:15:28
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2014-02-17 14:21:08

Rejestr zmian

Nabór na stanowisko Asystenta rodziny

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w Dydni

 


Więcej ...

Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2014-02-10 12:38:38
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2014-02-10 12:42:11

Rejestr zmian

Ogłoszenie ws otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia

 

OGŁOSZENIE  OTWARTEGO KONKURSU OFERt

  na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia na 2014 r w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia, które będą realizowane prze Ludowe Kluby Sportowe i Uczniowskie Ludowe Kluby Sportowe.

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Wniosek - oferta o przyznanie dotacji ze środków publicznychPlik DOC 47.00 Kb
Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2014-01-10 10:58:11
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2014-01-10 11:09:09
Modyfikował(a): Admin Admin
Data: 2014-01-10 11:09:38

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wynikach otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminę

Zawiadomienie o wynikach otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminę


Więcej ...

Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2014-01-09 10:38:53
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2014-01-09 10:40:49

Rejestr zmian

Nabór na stanowisko Asystenta rodziny

Nabór na stanowisko Asystenta rodziny


Więcej ...

Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2013-11-29 08:28:27
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2013-11-29 08:39:04

Rejestr zmian

Otwarty konkurs ofert - Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Otwarty konkurs ofert - Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych


Więcej ...

Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2013-11-28 12:19:33
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2013-11-28 12:21:00
Modyfikował(a): Admin Admin
Data: 2013-11-28 12:22:06

Rejestr zmian

Zarządzeniews. ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni

Zarządzenie Nr 438/2013

Wójta Gminy Dydnia

z dnia 5 lipca 2013 r.

 

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia

w Dydni.

 

Na podstawie art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004

r. Nr 256 poz.2572 z późn. zm.)oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko

dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 100, poz. 642); Wójt

Gminy Dydnia zarządza co następuje:

§ 1

Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni.

§ 2

Ogłoszenie konkursu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w dzienniku "Gazeta Prawna", na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dydni, na stronie internetowej "Centrum Edukacji Artystycznej", na stronie BIP Gminy Dydnia http://bip.zetorzeszow.eu/ugdydnia oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Dydni.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Dydnia

Jerzy F. Adamski

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Dydnia

 

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

 

Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w po­szczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w załączniku nr 2 do rozpo­rządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 100, poz. 642 z późn.zm.).

Oferty należy składać:

- w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopi­skiem:

„KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni”

- w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres:

Urząd Gminy w Dydni pokój Nr 102, 36-204 Dydnia 224

 

Bliższych informacji udziela Zofia Kozłowska – dyrektor Zespołu Obsługi Szkół, tel. (13) 4308131

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

Wójt Gminy Dydnia

Jerzy F. Adamski


Dydnia, 05.07.2013 r.

 

 

 

 

 


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zarządzenie ws. ogłoszenia konkursu na Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni 1.35 MB
2. Ogłoszenie konkursu na Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni 1.43 MB
Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2013-07-08 10:02:40
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2013-07-08 10:41:29

Rejestr zmian

Zarządzenie Wójta Gminy Dydnia ws. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na ochrone i profilaktykę zdrowia

Zarządzenie Wójta Gminy Dydnia ws. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na ochronę i profilaktykę zdrowia


Więcej ...

Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2013-05-17 14:02:03
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2013-05-17 14:07:56

Rejestr zmian

Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia

Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia


Więcej ...

Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2013-04-10 09:46:11
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2013-04-10 09:50:54

Rejestr zmian

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert o dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie rozwoju sportu.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert o dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie rozwoju sportu.
 


Więcej ...

Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2013-02-13 08:46:43
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2013-02-13 08:51:39

Rejestr zmian

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia na 2013 r. w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia, które będą realizowane przez Ludowe Kluby Sportowe i Uczniowskie Ludowe Kluby Sportowe

Otwarty Konkurs Ofert

na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia na 2013 r. w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia, które będą realizowane przez Ludowe Kluby Sportowe i Uczniowskie Ludowe Kluby Sportowe


Więcej ...

Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2013-01-08 13:09:59
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2013-01-08 13:15:16

Rejestr zmian

Otwarty konkurs ofert - Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Otwarty konkurs ofert - Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych


Więcej ...

Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2012-12-06 13:54:57
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2012-12-06 14:13:59

Rejestr zmian

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia


Więcej ...

Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2012-05-23 11:36:12
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2012-05-23 11:43:45

Rejestr zmian

Ogłoszenie konkursu na realizację zadań Gminy przez organizacje pozarządowe

Ogłoszenie konkursu na realizację zadań Gminy przez organizacje pozarządowe


Więcej ...

Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2012-04-12 12:42:59
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2012-04-12 12:48:39
Modyfikował(a): Admin Admin
Data: 2012-04-12 12:49:07

Rejestr zmian

OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia na 2012 r w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia, które będą realizowane przez Ludowe Kluby Sportowe i Uczniowskie Ludowe Kluby Sportowe.


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Wzór ofertyPlik DOC 42.00 Kb
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2012-01-18 08:41:08
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2012-01-18 08:44:18
Modyfikował(a): Maciej Dżoń
Data: 2012-01-18 08:47:17

Rejestr zmian

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Gminę Dydnia

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

 

 

Wójt Gminy Dydnia na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej

( Dz.U. Z 2009r Nr 175 poz. 1362 z późn,zm), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( tj. Dz.U z 2010r nr 234

poz.1536) zawiadamia o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań z zakresu

pomocy społecznej realizowanych przez gminę:

Zadanie 1. „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu Gminy Dydnia, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione”.

w okresie od 1 dnia stycznia 2012r do 31 grudnia 2012r .

Wysokość dotacji na realizację tego zadania wynosi : – 75 600 zł.

Zadanie 2. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Dydnia, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawionew okresie od 1 dnia stycznia 2012r do 31 grudnia 2012 r. Wysokość dotacji na realizację tego zadania wynosi : 46 100 zł

 

Zadania w całości realizować będzie :

Caritas Archidiecezji Przemyskiej - Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Stacja Opieki Medycznej w Dydni

 

Dydnia 2012-01-02                                                         

          Wójt Gminy Dydnia

Jerzy F. Adamski

 

 


Więcej ...

Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2012-01-03 14:12:55
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2012-01-03 14:17:23
Modyfikował(a): Admin Admin
Data: 2012-01-03 14:19:06

Rejestr zmian

Otwarty konkurs ofert - Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych


Otwarty konkurs ofert - Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

WÓJT GMINY DYDNIA

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362; z późn. zm.) art.11 ust.1-4 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

o g ł a s z a

otwarty konkurs ofert i zaprasza następujące podmioty:

a) Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.)

b) instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.)

I. Przedmiot zamówienia:

Zadanie 1. „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu Gminy Dydnia, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione”, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. dla około 20 osób

Zadanie 2. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Dydnia, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione”, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. dla około 7 osób.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy i są realizowane w ramach dotacji z budżetu Gminy Dydnia w 2012 r.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi są zadaniem zleconym gminie 

Zakres zadania 1.

Zgodnie z art.50 ust.3 ustawy o pomocy społecznej, „usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem”.

Zgodnie z art.50 ust.4 ustawy o pomocy społecznej „specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym”.

Zakres zadania 2.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze na podstawie art.50 ust.4 ustawy o pomocy społecznej udzielane osobom chorym z zaburzeniami psychicznymi powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Wymagania do zadania Nr 1 i 2

1) Wykonywanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w dni powszednie, świąteczne i wolne od pracy zgodnie z decyzja administracyjną.

2) Wskazane usługi na rzecz osoby objętej pomocą winny być świadczone w różnym wymiarze godzin, zgodnie z wydaną decyzją administracyjną..

3) Kwalifikacje osób świadczących usługi powinny być potwierdzone stosownymi dyplomami, certyfikatami bądź zaświadczeniami.

Dodatkowe wymagania do zadania nr 2.

Zabezpieczenie kadry umożliwiającej świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. nr 189, poz.1598 z późn. zm.)

II. Wysokość dotacji:

- na realizację zadań w 2012 roku - na podstawie projektu budżetu na 2012 rok:
131 274 zł. ( Gmina – 85 174 zł , Wojewoda – 46 100 zł )

Wysokość dotacji ustalono w oparciu o wytyczne do projektu budżetu na 2012 r. i uzasadnione potrzeby ustalone na dzień 28 październik 2011 r.


Zastrzega się zmianę wysokości dotacji w przypadku nieprzewidzianej w czasie ogłoszenia konkursu zmiany potrzeb w zakresie usług opiekuńczych oraz zmiany wysokości planowanych wydatków na ten cel.

III. Warunki przyznania dotacji:

1). Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu

ofert, który złożył ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r.Nr.6, poz.25)

 

2). Podstawą do uruchomienia dotacji będzie zawarcie umowy pomiędzy Gminą Dydnia a wyłonionym w drodze konkursu podmiotem.

3). Umowa zostanie sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

- termin realizacji zadania obejmuje okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,

- zadanie realizowane będzie w miejscu zamieszkania podopiecznych,

- szczegółowe warunki realizacji powierzonego zadania określi umowa, o której mowa
w III pkt.3,

- podmiot przyjmujący zlecenie do realizacji zadania w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności przepisami ustawy o pomocy społecznej.

V. Termin składania ofert i wymagane dokumenty:

1). Oferty należy składać w terminie do dnia 30 grudnia 2011 r. do godz. 10.00 –tej w sekretariacie Urzędu Gminy w Dydni, 36-204 Dydnia 224 lub nadesłać pocztą na adres j.w.

2). Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane, niezależnie od daty stempla pocztowego, i zostaną zwrócone bez otwierania.

3). Oferta winna być złożona w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem

Konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych” z wyszczególnieniem numeru zadania.

4). Do oferty należy dołączyć:

1. kserokopie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji

2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).

5). Oferta i załączone do oferty dokumenty powinny być podpisane przez osoby uprawnione wg właściwych rejestrów.

W przypadku, gdy ofertę i załączone dokumenty podpisują inne osoby, niezbędne jest dołączenie pełnomocnictwa wystawionego przez uprawnione osoby, o których mowa wyżej. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez wystawców pełnomocnictwa.

6). Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:

- oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli któregokolwiek pytanie nie dotyczy wykonawcy należy jasno zaznaczyć wpisując „ nie dotyczy”

- nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty.

Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wzór oferty określa załącznik Nr 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr.6, poz.25)

 Wszelkich informacji dotyczących konkursu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dydni lub pod nr tel. 134308136

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

1). Oferty będą rozpatrywane przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Dydnia

2). Oferty zostaną rozpatrzone do 30 grudnia 2011 r.

Przy wyborze oferty uwzględnione zostaną następujące kryteria:

- formalne – do udziału w konkursie ofert dopuszczone zostaną tylko podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), które złożą oferty wraz z załącznikami w terminie określonym w ogłoszeniu,

- merytoryczne – zespół opiniujący dokona oceny złożonej oferty uwzględniając:

· przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego,

· doświadczenie w realizacji tego rodzaju zadania – podmiot przystępujący do konkursu powinien posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych,

· realizację zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków,

· posiadane zasoby rzeczowe i kadrowe zapewniające realizację zadania.

3). Wyboru oferty dokonuje Wójt Gminy Dydnia po zapoznaniu się z opinią komisji Konkursowej.

4). Od decyzji Wójta, co do wyboru oferty oraz wysokości przyznanej dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

5). Wyniki dokonanego wyboru oraz wysokość przyznanej dotacji zostaną podane do publicznej wiadomości w:

- Biuletynie Informacji Publicznej

- siedzibie Urzędu Gminy Dydnia w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie Ogłoszeń

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Dydnia bip.zetorzeszow.eu/ugdydnia/

6). O wynikach konkursu składający oferty zostaną powiadomieni pisemnie.

7). Wójt Gminy Dydnia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

VII. Informacja o zrealizowanym w roku 2010 i roku bieżącym zadaniu z zakresu

pomocy społecznej

Zadanie Nr 1 :

- 2010 rok: usługi realizował Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Stacja Opieki Medycznej w Dydni, kwota  - - 53 174 zł.

- 2011 rok: usługi realizuje Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Stacja Opieki Medycznej w Dydni,  planowana kwota - 53 174 .

2.      Zadanie Nr 2 :

- 2010 rok usługi realizował Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Stacja Opieki Medycznej w Dydni, kwota - 38 300 zł.

- 2011 rok: usługi realizuje Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Stacja Opieki Medycznej w Dydni , planowana kwota - 49 900 zł

 

 

                                                                                               Wójt Gminy

Dydnia 2011-12-08                                                          Jerzy F. Adamski

 

 

 

 


Więcej ...

Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2011-12-08 13:53:01
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2011-12-08 13:57:10
Modyfikował(a): Admin Admin
Data: 2011-12-08 13:59:54

Rejestr zmian

Zarządzenie Nr 95/2011 Wójta Gminy Dydnia ws. ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektorów


Więcej ...

Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2011-06-17 08:08:06
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2011-06-17 08:35:23

Rejestr zmian

Zarządzenie Wójta Gminy Dydnia ws. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie rozwoju sportu.

Zarządzenie Wójta Gminy Dydnia z dnia  15 kwietnia 2011 r. ws. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie rozwoju sportu.


Więcej ...

Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2011-04-18 15:43:56
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2011-04-18 15:46:47
Modyfikował(a): Admin Admin
Data: 2011-04-19 14:47:50

Rejestr zmian

KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia na 2011 r w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia


Więcej ...

Autor: Maciej Dżoń
Data: 2011-03-10 14:39:45
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2011-03-10 14:42:50

Rejestr zmian

Wójt Gminy Dydnia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

Wójt  Gminy Dydnia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.


Więcej ...

Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2010-12-01 13:13:42
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2010-12-01 13:18:06

Rejestr zmian

Konkurs na kandydata na stanowisko: Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Dydni

Wójt Gminy Dydnia

dnia 15 lipca 2010 r.

OGŁASZA KONKURS

NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:

 

Samorządowego Przedszkola w Dydni


Więcej ...

Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2010-07-15 12:48:45
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2010-07-15 12:50:11

Rejestr zmian

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert o dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz ochrony przeciwpożarowej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert o dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz ochrony przeciwpożarowej


Więcej ...

Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2010-03-16 10:05:34
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2010-03-16 10:12:23

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wynikach przeprowadzonego otwartego naboru Partnerów

Więcej ...

Autor: Maciej Dżoń
Data: 2009-12-21 08:15:29
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2009-12-21 08:19:03

Rejestr zmian

Wójt Gminy Dydnia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

Wójt Gminy Dydnia

 działając na podstawie art.25 i 28 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej   
 ( Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań
z zakresu pomocy społecznej


Więcej ...

Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2009-12-02 11:47:25
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2009-12-02 11:53:50

Rejestr zmian

Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Dydnia jako lider porozumienia gmin Dydnia, Nozdrzec, Dubiecko /w ramach partnerstwa/ ogłasza konkurs dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wyłonienie partnera/partnerów do realizacji zadania w projekcie w ramach RPO WP Oś Priorytetowa IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013.


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Wzór ofertyPlik DOC 42.00 Kb
2. Zał. nr 2. Regulamin KonkursuPlik DOC 69.50 Kb
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2009-11-26 12:27:58
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2009-11-26 12:29:38

Rejestr zmian

Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Dydnia ogłasza konkurs dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wyłonienie partnera/partnerów do realizacji zadania w projekcie w ramach RPO WP Oś Priorytetowa IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013.

 


Więcej ...

Autor: Maciej Dżoń
Data: 2009-11-25 07:45:14
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2009-11-25 07:46:14
Modyfikował(a): Admin Admin
Data: 2009-11-25 07:49:57

Rejestr zmian

Ogłoszenie o konkursie
Wójt Gminy Dydnia ogłasza konkurs dla podmiotów spoza finansów
publicznych na wyłonienie partnera do realizacji zadania w projekkcie
w ramach RPO WP Oś piorytetowa IV "Ochrona środowiska i zapobieganie
zagrożeniom, Działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom

Więcej ...

Autor: Maciej Dżoń
Data: 2009-11-05 13:25:00
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2009-11-05 13:27:38

Rejestr zmian

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy w 2009 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy w 2009 r. na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej.


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy w 2009 r.Plik PDF 30.31 Kb
Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2009-02-25 10:39:33
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2009-02-25 10:45:36

Rejestr zmian


ARCHIWUM >>>

Lp. Tytuł treści Udostępnił Data dodania do archiwum
1.
Wójt Gminy Dydnia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz ochrony przeciwpożarowej.
2010-02-28 15:00:00
Oglądano 43396 razy


Pliki:
Lp. Nazwa Rozmiar Licznik otw. Opcje
1. Załącznik do Zarządzenia nr 281/2009 w/s wysokości dotacji przyznanej w ramach otwartego konkursu ofert 237094 bajtów
26
2. Zarządzenie nr 281/2009 w/s rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 226747 bajtów
29
Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl