Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
24-06-2024, Poniedziałek, 21:07


Jesteś tutaj :: eBIP :: Przetargi
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc


ZMIANY:
2018-12-12 14:54:22: Dodano plik załącz. nr 9 żywność, napoje i produkty pokrewne; miód naturalny; ryby przetworzone i konserwowane.odt
2018-12-12 14:54:01: Dodano plik załącz. nr 8 oleje roślinne; tłuszcze zwierzece.doc
Więcej >>>
2018-12-12 14:53:40: Dodano plik załącz. nr 7 mąka zbożowa i podobne produkty; produkty z ziaren zbóż.doc
2018-12-12 14:53:21: Dodano plik załącz. nr 6 pieczywo, świeże wyroby piekarskie.doc
2018-12-12 14:53:00: Dodano plik załącz. nr 5 zboża, ziemniaki, warzywa i owoce.doc
2018-12-12 14:52:41: Dodano plik załącz. nr 4 art. ogolno spożywcze.odt
2018-12-12 14:52:20: Dodano plik załącz. nr 3 art. głęboko mrożone; ryby mrożone.doc
2018-12-12 14:51:59: Dodano plik zalacz. nr 13 wzor umowy.doc
2018-12-12 14:51:34: Dodano plik zalacz. nr 12 oswiadcz. o braku podstaw do wykluczenia.doc
2018-12-12 14:49:46: Dodano plik zalacz. nr 11 oswiadcz. o spelnieniu warunkow.doc
2018-12-12 14:49:21: Dodano plik zalacz. nr 10 - formularz oferty.doc
2018-12-12 14:48:16: Dodano plik zalacz. nr 2 świeże mięso wołowe, wieprzowe i przetwory z mięs; świeże mięso drobiowe.doc
2018-12-12 14:47:17: Dodano plik zalacz. nr 1 produkty mleczarskie; jaja.doc
2018-12-12 14:46:46: Dodano plik SIWZ.doc

PRZETARG NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI 

 

Samorządowe Przedszkole w Dydni,

Dydnia 212

36-204 Dydnia

 

tel. (13) 430 32 53

e-mail:przedszkoledydnia@op.pl

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI

 

I. Samorządowe Przedszkole w Dydni, 36-204 Dydnia 212, ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest ”Dostawa żywności do kuchni Samorządowego Przedszkola w Dydni, mieszczącego się w budynku CARITAS Archidiecezji Przemyskiej, Stacja Opieki Medycznej, Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni, w celu przygotowania posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób starszych i niepełnosprawnych”. 

II. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
Ogłoszenie nr 660355-N-2018 z dnia 2018-12-11 r

Zamówienie o wartości PONIŻEJ 30 000,00 euro.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

III. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej zamawiającego: www.przedszkoledydnia.samorzad.pl; strony BIP :  http://bip.zetorzeszow.eu/ugdydnia/ bądź w Samorządowym Przedszkolu w Dydni, 36-204 Dydnia 212 w godzinach od 700 do 1400.

IV. Przedmiotem zamówienia jest ”Dostawa żywności do kuchni Samorządowego Przedszkola w Dydni, mieszczącego się w budynku CARITAS Archidiecezji Przemyskiej, Stacja Opieki Medycznej, Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni, w celu przygotowania posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób starszych i niepełnosprawnych”.

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - liczba części 9. Przedmiot zamówienia obejmuje niżej wymienione części określone cyfrą rzymską i nazwą:

 

Część I 

Art. mleczarskie,                    – załącznik Nr 1 do SIWZ,                CPV 15500000-3,

·         dostawy w okresie 7 m-cy od podpisania umowy,

Część II 

Mięso, wędliny                       – załącznik Nr 2 do SIWZ,                CPV 15100000-9,

·         dostawy w okresie 7 m-cy od podpisania umowy,

Część III 

Art. głęboko mrożone            – załącznik Nr 3 do SIWZ,                CPV 15896000-5,

·         dostawy w okresie 7 m-cy od podpisania umowy,

Część IV

Art. ogólno spożywcze          – załącznik Nr 4 do SIWZ,               CPV 15800000-6,

·         dostawy w okresie 7 m-cy od podpisania umowy,

Część V 

Zboża, ziemniaki,                   – załącznik Nr 5 do SIWZ,                CPV 03200000-3,

warzywa, owoce                   

·         dostawy w okresie 7 m-cy od podpisania umowy,

Część VI 

Pieczywo, świeże                   – załącznik Nr 6 do SIWZ,                CPV 15810000-9,

wyroby piekarskie

·         dostawy w okresie 7 m-cy od podpisania umowy,

Część VI I

Mąka zbożowa                       załącznik Nr 7 do SIWZ,                CPV 15612000-1,

i podobne produkty

  • dostawy w okresie 7 m-cy od podpisania umowy,

Część VI I I

Oleje roślinne                         załącznik Nr 8 do SIWZ,                CPV 15411100-5,

  • dostawy w okresie 7 m-cy od podpisania umowy,

Część IX

Żywność, napoje                    załącznik Nr 9 do SIWZ,                CPV 15000000-8,

i produkty pokrewne

·         dostawy w okresie 7 m-cy od podpisania umowy,

 

2. Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy po zamówieniu złożonym w formie pisemnej lub telefonicznie przez Zamawiającego, transportem i na koszt Wykonawcy do kuchni Samorządowego Przedszkola w Dydni, mieszczącego się w budynku CARITAS Archidiecezji Przemyskiej, Stacja Opieki Medycznej, Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego w Dydni , w dniach uzgodnionych z Zamawiającym.

V. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej.

VI . Warunki udziału w postępowaniu:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące:

1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik Nr 11 do SIWZ).

1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że posiada wiedze i doświadczenie niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia oraz warunkiem udziału w postępowaniu jest: wykonanie , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie 3 ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie), co najmniej dwóch dostaw odpowiadających swym rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, tj. dostawom artykułów spożywczych tożsamych z przedmiotem oferty. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia.(załącznik Nr 11 do SIWZ).

1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy, że dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym odpowiednim dla potrzeb przedmiotu zamówienia oraz warunkiem udziału jest: posiadanie środka transportu( chłodni- w przypadku artykułów wymagających chłodzenia) przystosowanego do przewozu artykułów spożywczych będących przedmiotów zamówienia, spełniającego obowiązujące wymogi sanitarne.

Wykonawca złoży również oświadczenie , że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  Ocena spełnienia tego warunku  będzie dokonana według formuły spełnia- nie spełnia.  (załącznik Nr 11 do SIWZ).

1.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia wykonawcy, że znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnych do wykonania przedmiotu. Ocena spełniania tego warunku będzie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia. (załącznik Nr 11 do SIWZ).

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

VII.          Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy powinni dostarczyć wraz z ofertą.

1.  Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

2.  Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

3.  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VIII.       Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

1. Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

2. Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

IX. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X. Zamawiający wyznacza jedno kryterium ocena oferty - cena 100 % (C)
XI. Oferty należy składać w siedzibie Samorządowego Przedszkola w Dydni, 36-204 Dydnia 212, w terminie do dnia 27-12-2018r. do godz 1000 , otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Samorządowego Przedszkola w Dydni 36-204 Dydnia 212, w dniu 27-12-2018r. o godz 1030

XII. Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

XIII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIV. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

XV. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.Data składania ofert:
2018-12-27 10:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 105.50 KbPlik DOC
2. zalacz. nr 1 produkty mleczarskie; jaja 51.00 KbPlik DOC
3. zalacz. nr 2 świeże mięso wołowe, wieprzowe i przetwory z mięs; świeże mięso drobiowe 68.50 KbPlik DOC
4. zalacz. nr 10 - formularz oferty 30.50 KbPlik DOC
5. zalacz. nr 11 oswiadcz. o spelnieniu warunkow 32.00 KbPlik DOC
6. zalacz. nr 12 oswiadcz. o braku podstaw do wykluczenia 26.50 KbPlik DOC
7. zalacz. nr 13 wzor umowy 44.00 KbPlik DOC
8. załącz. nr 3 art. głęboko mrożone; ryby mrożone 74.00 KbPlik DOC
9. załącz. nr 4 art. ogolno spożywcze 24.42 Kb
10. załącz. nr 5 zboża, ziemniaki, warzywa i owoce 156.55 KbPlik DOC
11. załącz. nr 6 pieczywo, świeże wyroby piekarskie 89.92 KbPlik DOC
12. załącz. nr 7 mąka zbożowa i podobne produkty; produkty z ziaren zbóż 111.20 KbPlik DOC
13. załącz. nr 8 oleje roślinne; tłuszcze zwierzece 66.71 KbPlik DOC
14. załącz. nr 9 żywność, napoje i produkty pokrewne; miód naturalny; ryby przetworzone i konserwowane 21.09 Kb
Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2018-12-12 14:45:00
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2018-12-12 14:44:06
Modyfikował(a): Admin Admin
Data: 2018-12-12 14:54:22

Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl