Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
23-05-2024, Czwartek, 14:00


Jesteś tutaj :: eBIP :: Przetargi
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu PomocOgłoszenie nr 505607-N-2019 z dnia 2019-02-13 r. 

Gmina Dydnia: "Przebudowa obiektów kulturalnych na terenie Gminy Dydnia w miejscowościach Grabówka, Niebocko, Wydrna, Końskie"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 
"Przebudowa obiektów kulturalnych na terenie Gminy Dydnia w miejscowościach Grabówka, Niebocko, Wydrna, Końskie"

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dydnia, krajowy numer identyfikacyjny 37044021200000, ul. Dydnia  224 , 36204   Dydnia, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 013 4303002, 4308154, e-mail urzad@gminadydynia.pl, faks 134 303 194. 
Adres strony internetowej (URL): http://www.gminadydnia.pl/pl/ 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://www.gminadydnia.pl/pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://www.gminadydnia.pl/pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Adres: 


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Przebudowa obiektów kulturalnych na terenie Gminy Dydnia w miejscowościach Grabówka, Niebocko, Wydrna, Końskie" 
Numer referencyjny: RIIiPP.271.2.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. PRZEBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO-HANDLOWEGO - DOM LUDOWY GRABÓWKA. Zakres robót objętych ST: Docieplenie ścian zewnętrznych a) docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr 10cm EPS 70-038 fasada (pióro wpust) wraz z przygotowaniem podłoża metodą lekko - morką, b) docieplenie cokołu wraz z wykończeniem płytami klinkierowymi, c) płytka odbojowa z kostki betonowej typu Kowadełko, Nostalit gr 6cm w kolorze szarym na podsypce piaskowej, d) obrzeża betonowe 100x20x6 szare i kolorowe ograniczające nawierzchnie z kostki brukowej, e) podbudowy z kruszywa kamiennego typu tłuczeń. Docieplenie stropu nad poddaszem a) ułożenie na balach ekranu zabezpieczającego z folii - paroizolacji b) izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1 warstwa gr 20cm. Wymiana okien i drzwi a)dostawę i montaż bramy garażowej podnoszonej automatycznie wraz z drzwiami awaryjnymi 0,9*2,1 wbudowane w 1 szt, bramy o wym 3,1*3,2 b) wymianę drzwi drewnianych na aluminiowe ciepłe zewnętrzne kolor brąz, c) montaż nowych okien PCV z profila pięciokomorowego, kolor biały szklenie 4/16/4, współczynnik przenikania ciepła k< lub = 1,1, okucia standardowe białe, podział i sposób otwierania wg projektu, d) montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych, e) montaż podokienników 2. PRZEBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO-HANDLOWEGO - DOM LUDOWY NIEBOCKO Zakres robót objętych ST: Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające a) rozebranie pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej płaskiej wraz z obróbkami, deskowaniem ażurowym, rynnami spustowymi, zabezpieczenie barierami ochronnymi, wykonanie pomostów i rusztowań Wymiana poszycia dachu a) wykonanie izolacji watrochronnej z foli paroprzepuszczalnej na całym dachu b) impregnacja łat i kontrłat wraz i ich montażem c) wykonanie pokrycia dachowego z blachy trapezowej d) montaż rynien, rur spustowych i łapaczy śniegu e) sprawdzanie i przemurowanie kominów ponad dachem Docieplenie ścian zewnętrznych a) docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr 10cm EPS 70-038 fasada (pióro wpust) wraz z przygotowaniem podłoża metodą lekko - morką, b) docieplenie cokołu wraz z wykończeniem płytami klinkierowymi, c) płytka odbojowa z kostki betonowej typu Kowadełko, Nostalit gr 6cm w kolorze szarym na podsypce piaskowej, d) obrzeża betonowe 100x20x6 szare i kolorowe ograniczające nawierzchnie z kostki brukowej, e) podbudowy z kruszywa kamiennego typu tłuczeń. Wymiana okien i drzwi a)dostawę i montaż bramy garażowej podnoszonej automatycznie wraz z drzwiami awaryjnymi 0,9*2,1 wbudowane w 2 szt, bramy o wym 3,1*3,2 b) wymianę drzwi drewnianych na aluminiowe ciepłe zewnętrzne kolor brąz, c) montaż nowych okien PCV z profila pięciokomorowego, kolor biały szklenie 4/16/4, współczynnik przenikania ciepła k< lub = 1,1, okucia standardowe białe, podział i sposób otwierania wg projektu, d) montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych dębowych wewnętrznych, e) montaż podokienników 3. PRZEBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO-HANDLOWEGO - DOM LUDOWY WYDRNA Zakres robót objętych ST: Docieplenie ścian zewnętrznych a) docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr 10cm EPS 70-038 fasada (pióro wpust) wraz z przygotowaniem podłoża metodą lekko - morką, b) docieplenie cokołu wraz z wykończeniem płytami klinkierowymi, c) płytka odbojowa z kostki betonowej typu Kowadełko, Nostalit gr 6cm w kolorze szarym na podsypce piaskowej, d) obrzeża betonowe 100x20x6 szare i kolorowe ograniczające nawierzchnie z kostki brukowej, e) podbudowy z kruszywa kamiennego typu tłuczeń. Wymiana okien i drzwi a)dostawę i montaż bramy garażowej podnoszonej automatycznie wraz z drzwiami awaryjnymi 0,9*2,1 wbudowane w 1 szt, bramy o wym 3,1*3,2 b) wymianę drzwi drewnianych na aluminiowe ciepłe zewnętrzne kolor brąz, c) montaż nowych okien PCV z profila pięciokomorowego, kolor biały, szklenie 4/16/4, współczynnik przenikania ciepła k< lub = 1,1, okucia standardowe białe, podział i sposób otwierania wg projektu, d) montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych, e) montaż podokienników 4. PRZEBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO-HANDLOWEGO - DOM LUDOWY KOŃSKIE Zakres robót objętych ST: Wymiana pokrycia dachu oraz jego przebudowa a) rozebranie pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej płaskiej wraz z obróbkami, deskowaniem ażurowym, rynnami spustowymi, zabezpieczenie barierami ochronnymi, wykonanie pomostów i rusztowań, b) wykonanie izolacji wiatrochronnej z foli paroprzepuszczalnej na całym dachu c) impregnacja łat i kontrłat wraz z ich montażem d) wykonanie pokrycia dachowego z blachy trapezowej e) montaż rynien, rur spustowych i łapaczy śniegu f) sprawdzenie i przemurowanie kominów ponad dachem. Docieplenie ścian zewnętrznych a) docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr 10cm EPS 70-038 fasada (pióro wpust) wraz z przygotowaniem podłoża metodą lekko - morką, b) docieplenie cokołu wraz z wykończeniem płytami klinkierowymi, c) płytka odbojowa z kostki betonowej typu Kowadełko, Nostalit gr 6cm w kolorze szarym na podsypce piaskowej, d) obrzeża betonowe 100x20x6 szare i kolorowe ograniczające nawierzchnie z kostki brukowej, e) podbudowy z kruszywa kamiennego typu tłuczeń. Docieplenie stropu nad poddaszem a) ułożenie na balach ekranu zabezpieczającego z folii - paroizolacji b) izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1 warstwa gr 20cm Wymiana okien i drzwi a) wymianę drzwi drewnianych na aluminiowe ciepłe zewnętrzne kolor brąz, b) montaż nowych okien PCV z profila pięciokomorowego, kolor biały, szklenie 4/16/4, współczynnik przenikania ciepła K< lub = 1,1, okucia standardowe białe, podział i sposób otwierania wg projektu, c) montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych dębowych wewnętrznych, d) montaż podokienników 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45261000-6

45321000-3

45261320-3

45262522-6

45261100-5

45420000-7II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 663278,33 
Waluta: 

zł 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-31 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków określonego Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu - w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 25a. 1.) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 6.2.2.1. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. 6.2.2.2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. 6.2.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). 6.2.2.4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. 6.2.2.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 6.2.1. – 6.2.3. SIWZ oceniane będzie łącznie. 6.2.2.6. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich wykazów robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze do wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; wykonał co najmniej: - jedną robote budowlane polegające na wykonaniu budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy budynku o wartości co najmniej 400.000,00 zł brutto – zał. nr 9. 6.2.4. Kwalifikacje zawodowe kadry technicznej: Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować: - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności budowlanej. Osoba winna posiadać minimum 3-letnie doświadczenie. Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień w danej specjalności. 6.2.4.1. W/w osoby muszą posiadać ważne uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r poz. 1278) lub odpowiadające im kwalifikacje nadane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r. nr 63 poz. 394) - zał. Nr 8. 6.2.4.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekono-micznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosun-ków prawnych (Art. 22a). 6.2.4.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6.2.4.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności tech-niczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 PZP. 6.2.4.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6.3. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

wykaz robót budowlanych wykonanych należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - (Zał. nr 9).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, spełniania warunków udziału w postępowaniu - art. 26.2. ustawy. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - zał. Nr 9. Uwaga: W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie robót i złożenia poświadczeń, dotyczy tylko robót budowlanych, które potwierdzą spełnianie warunku zdolności technicznej lub zawodowej. 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zał. Nr 8 do SIWZ. 10.1.3.1. Zamawiający żąda od wykonawcy w celu oceny, aby wykonawca polegając na zdolno-ściach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie za-mówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności doty-czą. 10.1.3.2. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 10.1.3.4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076). 10.1.3.5. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę pracowników fizycznych w trakcie realizacji zamówienia. W celu udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy Wykonawca powinien oświadczyć w formularzu ofertowym, że osoba wykonująca w/w czynności w zakresie realizacji zamówienia będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę. W celu udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy Wykonawca powinien oświadczyć w formularzu ofertowym, że osoba wykonująca w/w czynności w zakresie realizacji zamówienia będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Zamawiający ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób.

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

8.1. Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24aa – który brzmi: „Art. 24aa.1. ustawy, zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu”. 8.1.2 .Jeżeli wykonawca, o którym mowa w art. 24aa.1. ustawy, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 9. W celu oceny spełnienia warunków, udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 9.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy Prawo zamówień publicznych - zał. Nr 7 do SIWZ. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 9.2. oświadczenie upoważnionego przedstawiciela wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie może być złożone wspólnie. 9.3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w po-stępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 9.4. Oprócz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zobowiązani są również dołączyć do oferty : 9.4.1. dokumenty, z których będzie wynikało, że oferta podpisana jest przez osoby uprawnione (np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki), 9.4.2. jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby wypełnionego 9.4.3. podpisującej ofertę nie 9.4.4. będzie wynikało z załączonego dokumentu należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 9.5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności w art. 25 ust. 1 pkt 1 i art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP. 9.5.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, spełniania warunków udziału w postępowaniu - art. 26.2. ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: - 9 500,00 PLN .


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji i rękojmi

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie w formie postanowień umownych, które określają ich zakres, a w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy oraz warunki wprowadzenia zmian. 38.2. Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że wystąpią okoliczności, które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy tj.: - zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy, - zmianę zakresu przedmiotu Umowy, - zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub - zmianę terminu/terminów określonych w umowie, w celu prawidłowej realizacji zadań objętych przedmiotem umowy. 38.3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa w sytuacji gdy: - nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia powodująca, że realizacja przedmiotu Umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa. - wystąpią uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, które mają wpływ na jakość realizacji zamówienia/ uniemożliwiają realizację zamówienia w pierwotnie określony sposób; 38.4. konieczność wprowadzenia zmian istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy będzie następstwem zmian wprowadzonych w: 38.4.1. umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną (w tym m.in. instytucjami nadzorującymi, pośredniczącymi, zarządzającymi, partnerami zaangażowanymi w realizację projektu w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie). 38.4.2. porozumieniach dokonanych między Zamawiającymi działającymi wspólnie o ile zmiany te będą miały bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy. 38.5. Zmiany te mogą dotyczyć wyłącznie tych zapisów umowy, na który wpływ miały zmiany, gdzie zmiana może prowadzić do wydłużenia terminu realizacji umowy; 38.6. Wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu innych rozwiązań materiałowych lub technologicznych, jeśli by przewidziane rozwiązania nie gwarantowały wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, 38.7. Wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 38.8. Zaistnieją inne okoliczności), skutkujące niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy (np. techniczne lub prawne, 38.9. Zaistnieje niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 38.10. Ujawnione zostaną odbiegające od przyjętych w dokumentacji technicznej, warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne (np. wody gruntowe, osuwiska, kurzawki, itp.), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, (niewypałów, itp.), które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 38.11. Zaistnieje konieczność wprowadzenia rezygnacji z określonego zakresu przedmiotu umowy, uzasadnionych celowością, gospodarnością lub bezstronną niemożnością realizacji zadania przewidzianego w ramach umowy, która nie może prowadzić do zastępowania części przedmiotu zamówienia nowym. 38.12. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez ograniczenie zakresu usług przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji. 38.13. Przewiduje się możliwość dokonania zmian w zawartej umowie, które prowadzą do podwyższenia wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia. 38.14. Jeżeli umowa zawarta jest na okres dłuższy niż 12 miesięcy przewiduje się możliwość wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku: - zmiany stawki podatku od towarów i usług, - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez wykonawcę. 38.15. W wyniku działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami w szczególności mającej bezpośredni wpływ na termin wykonywania przedmiotu umowy; 38.16. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez uprawnione osoby (np. Inspektora Nadzoru); 38.17. Zaistnieje niemożność wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; 38.18. Zaistnieje niemożność wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót lub nakazuje wstrzymanie robót z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; 38.19. Wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy, które to opóźnienia nie są następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy; 38.20. Wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, 38.21. Nastąpi odmowa wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; 38.22. Nastąpi sprzeciw lokalnych społeczności np. właścicieli/użytkowników terenu wobec zgodnych z umową i obowiązującymi przepisami działań Wykonawcy (np. prowadzenie prac przygotowawczych, pomiarów geodezyjnych, odkrywek geologicznych, zajęcia terenu, prowadzenie robót budowlanych, praca sprzętu budowlanego i transportowego, wzmożony ruch pojazdów i osób związanych z realizacją przedmiotu umowy). 38.23. Ponadto przewiduje się możliwość dokonania zmian w zawartej umowie w sytuacji, gdy: 38.23.1. wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin wykonania zamówienia podstawowego; 38.23.2. zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dopuści zmianę podwykonawcy pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez dotychczasowego podwykonawcę; 38.23.3. wykonawca rezygnuje z realizacji przedmiotu umowy za pomocą podwykonawcy; 38.23.4. wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie i załącznikach, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy i załączników w celu jednoznacznej interpretacji ich zapisów przez strony. 38.23.5. procedura podpisania umowy przedłuży się ponad 60 dni licząc od terminu rozstrzygnięcia przetargu w sytuacji gdy termin wykonania został określony jako konkretny dzień kalendarzowy; 38.23.6. zaistnieje potrzeba dokonania zmiany nazwy zadania; 38.23.7. zaistnieje potrzeba dokonania zmian dotyczących osób zaangażowanych w realizację umowy, osób reprezentujących Strony (w szczególności choroba, wypadki losowe, zmiany organizacyjne); 38.23.8. zaistnieje nadzwyczajna zmiana okoliczności, o których mowa w art. 3571 § 1 Kodeksu cywilnego, w zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty Wykonawcy, 38.23.9. Powyższe okoliczności stanowią zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian w zawartej umowie o których mowa w art. 144 ust. 1 PZP. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-03-01, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

                                                                                                                          Wójt Gminy Dydnia

                                                                                                                               Alicja Pocałuń

 

 

 


Data składania ofert:
2019-03-01 10:15:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Przebud DL Grabówka - koszty niekw przed 335.82 KbPlik PDF
2. Przebud DL Grabówka koszty kwalif przed 341.38 KbPlik PDF
3. Przebud DL Końskie koszt do dofin przedm 367.97 KbPlik PDF
4. Przebud DL Końskie koszt niekwalif przedm 357.93 KbPlik PDF
5. Przebud DL Niebocko koszt niekwal przedmiar 357.98 KbPlik PDF
6. Przebud DL Niebocko koszty kwalif przedm 367.01 KbPlik PDF
7. Przebud DL Wydrna koszt niekwalif przedm 332.51 KbPlik PDF
8. Przebud DL Wydrna koszty kwalif przedm 334.20 KbPlik PDF
9. S.T.W. i O. R. - Odb Dróg Dydnia leśniczówka 168.00 KbPlik DOC
10. SIWZ 468.00 KbPlik DOC
11. Specyfikacja techn DL Grab, Nieb Wydr Koń 177.50 KbPlik DOC
12. Zał. nr 4. Szczegółowe warunki umowy 198.50 KbPlik DOC
13. Zał. nr 5 . Wzór oferty 41.50 KbPlik DOC
14. Zał. nr 6. Oswiad. -z-art-25a-ust-1-warunki-udzialu-postepowanie-dwuetapowe. 21.54 Kb
15. Zał. nr 7. Oświad. wyk. -z-art-25a-ust-1-podst.-wykluczenia. 22.77 Kb
16. Zał. nr 8. Wykaz kierownictwa i kadry 36.50 KbPlik DOC
17. Zał. nr 9. Doświadczenie 39.00 KbPlik DOC
18. Zał. nr 10. Podwykonawcy 32.50 KbPlik DOC
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2019-02-13 08:00:00
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2019-02-13 12:45:51

Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl