Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
26-09-2021, Niedziela, 07:52


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Wójt Gminy Dydnia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

      Wójt Gminy Dydnia

 działając na podstawie art.25 i 28 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej     ( Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań

z zakresu pomocy społecznej

I.    Rodzaj zadań:

 

Zadanie 1 - Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu gminy Dydnia, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawione.

 

Zadanie 2 – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób
z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie gminy Dydnia.

 

Usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze  są zadaniem własnym gminy.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi są zadaniem zleconym gminy.

 

Zakres działania zadania Nr 1 :

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze na podstawie art.50 ust. 3 ustawy
o pomocy społecznej, obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 

Zakres działania zadania Nr 2:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze na podstawie art. 50 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej udzielane są osobom chorym z zaburzeniami psychicznymi i powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Usługi o których mowa, powinny być świadczone przez osoby ze specjalistycznym przegotowaniem zawodowym zgodnie z zapisem w art. 50 ust.4 ustawy o pomocy społecznej.

 

Dodatkowe wymagania do zadania Nr 1 i Nr 2:

1)      Zabezpieczenie kadry umożliwiającej świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.);

2)      Wykonywanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w dni powszednie, świąteczne i wolne od pracy – zgodnie z decyzją administracyjną;

3)     Kwalifikacje osób świadczących usługi powinny być potwierdzone stosownymi dyplomami bądź zaświadczeniami.

 

II.   Podmioty uprawnione do złożenia oferty na wykonanie powyższych zadań:

 

-  organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej;

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku

   Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych  

   kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli   

   ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

  

III. Wysokość dotacji:

 

Na realizację zadania Nr 1 – na podstawie projektu budżetu na rok 2010 – kwota 53 174 zł.

Na realizację zadania Nr 2 – na podstawie projektu budżetu na rok 2010 – kwota  38 400 zł.

Termin realizacji zadania Nr 1 i zadania Nr 2 od dnia 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

Zastrzega się zmianę wysokości dotacji w przypadku nieprzewidzianej w czasie ogłoszenia konkursu zmiany potrzeb w zakresie usług opiekuńczych oraz zmiany wysokości planowanych wydatków na ten cel.

 

IV.  Warunki przyznania dotacji:

 

1.      Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert, który złoży ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 08.03.2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427 ) i spełni kryteria zawarte w niniejszym ogłoszeniu.

2.      Podstawą do uruchomienia dotacji będzie zawarcie umowy pomiędzy Wójtem Gminy Dydnia, a wyłonionym w drodze konkursu uprawnionym podmiotem.

3.      Umowa zostanie sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 545).

 V. Termin i warunki realizacji zadania:

 

- termin realizacji zadań obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.;

- zadania będą realizowane w miejscu zamieszkania podopiecznych;

- szczegółowe warunki realizacji powierzonego zadania określi umowa;

- podmiot przyjmujący zlecenie do realizacji zadania w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności przepisami ustawy o pomocy społecznej.

 

V I.        Termin składania ofert

 

1.      Oferty należy składać w  Sekretariacie Urzędu Gminy Dydnia   (p. 102) lub przesłać pocztą na adres : Urząd Gminy w Dydni , 36-204 Dydnia  224 w terminie do dnia 30 grudnia 2010 r.

2.      Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (niezależnie od daty stempla pocztowego) i zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.

3.      Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

-         nazwę wykonawcy i jego dokładny adres, rodzaj zadania.

4.      Do oferty należy dołączyć:

-     aktualny odpis z rejestru (ważny 3 miesiące od daty wystawienia);

-        --       sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok poprzedni;

-         -       kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania (za godzinę świadczonej usługi);

-         -       informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;

-         -       opis możliwości podmiotu oraz plan realizacji zadania na terenie Gminy Dydnia

 Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:

      - oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli  któregokolwiek   

        pytanie nie dotyczy   wykonawcy   czy   zgłaszanego przez niego  projektu należy jasno zaznaczyć  

        wpisując „nie dotyczy”;

      - nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty.

Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Formularz oferty dostępny jest w Urzędzie Gminy w Dydni pokój 10

 

VII.            Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

 

1.      Oferty będą rozpatrywane przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Dydnia.

2.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 31 grudnia 2010 r.

3.      Przy rozpatrywaniu ofert stosuje się następujące kryteria:

- formalne- do udziału w konkursie ofert dopuszczone zostaną podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, które złożą oferty wraz
z załącznikami w określonym terminie; 

- merytoryczne – zespół opiniujący dokona oceny złożonej oferty uwzględniając:

      - cenę usługi za 1 godzinę;

       - doświadczenie w realizacji tego rodzaju zadania – podmiot przystępujący do

          konkursu powinien posiadać najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie świadczenia

         usług opiekuńczych;

      - realizację zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim,

          biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na  ten cel środków;

      -   posiadane zasoby rzeczowe i kadrowe zapewniające realizację zadania.

4.      Wyboru oferty dokonuje Wójt Gminy Dydnia po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

5.      Od decyzji Wójta co do wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

6.      Wyniki dokonanego wyboru oferty oraz wysokość przyznanej dotacji zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  w Dydni. O wynikach konkursu wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie.

  

VIII.        Informacja o realizacji Zadania Nr 1 i Nr 2 w latach 2009 – 2010

 1.      Zadanie Nr 1 :

- 2009 rok: usługi realizował Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Stacja Opieki Medycznej w Dydni, kwota  -  - 52 416 zł.

- 2010 rok: usługi realizuje Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Stacja Opieki Medycznej w Dydni,  planowana kwota  -  53 174 .

 

2.      Zadanie Nr 2 :

- 2009 rok usługi realizował Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Stacja Opieki Medycznej w Dydni, kwota

-  33 650 zł.

- 2010 rok: usługi realizuje Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Stacja Opieki Medycznej w Dydni  , planowana kwota -  38 300 zł

 

 

 

                                                                                                                       Wójt Gminy

Dydnia 2010-12-01                                                      Jerzy F. Adamski


Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2010-12-01 13:13:42
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2010-12-01 13:18:06

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl