Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
26-09-2021, Niedziela, 09:18


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

KONKURS OFERT

 Wójt Gminy Dydnia

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie
 /Dz. U. Nr 127, poz.857 z późn. zmianami./

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia na 2011 r w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia:


1. Przez cel publiczny w zakresie rozwoju sportu rozumie się:

      1/poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych,

      2/poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo
w   aktywnym stylu życia,

3/osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,

4/promocje sportu i aktywnego stylu życia,

5/umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej liczbie    

   mieszkańców Gminy Dydnia,

Środki  finansowe przeznaczone na wspieranie rozwoju sportu  na terenie Gminy Dydnia są zabezpieczone w budżecie w wysokości nie mniejszej jak 50 000,00 zł  .

2. Zasady przyznawania dotacji:

        1/.Przyznanie dotacji na realizację zadań nastąpi na podstawie umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

         2/. Złożenie oferty na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

         3/. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

3. Termin  i warunki realizacji zadania.

1/.Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia podpisania umowy do dnia
      30 listopada 2011 roku.

2/.Umowa zostanie zawarta w terminie 14 dni  po ogłoszeniu wyników konkursu.
3/.Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową.

4/.Oferent powinien prowadzić działalność statutową objętą konkursem.

4. Termin  składania ofert:

1/. Termin składania ofert do 11 kwietnia 2011 roku

           2/. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy w Dydni pokój nr 102 I piętro.

3/. Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa              Rozporządzenie     Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 r (Dz. U. z 2005 r Nr 264, poz. 2207)      można otrzymać  w tut. Urzędzie pokój nr 107, I piętro.

4/. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie
                     z oznaczeniem nazwy zadania, adresu podmiotu  z dopiskiem „Konkurs”.

5/. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
      a/ aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny

     dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących
    / nie starszy jak 3 miesiące/
b/ aktualny statut organizacji,

                c/ sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok
                       /o ile była prowadzona w roku ubiegłym  działalność/.

Dołączone kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.

5. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

           1/. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 60 dni od daty złożenia oferty. 

      2/. Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje komisja konkursowa powołana                                                        zarządzeniem Wójta Gminy Dydnia.

           3/. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Dydnia po zapoznaniu się z opinią komisji                                                                konkursowej.

           4/. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczony na ablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dydni i będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.            

Odrzuceniu podlegają oferty:

Niekompletne, złożone  po terminie oraz  na innych drukach niż w ogłoszeniu.

Wymogi formalne to:

1/. Do udziału w konkursie dopuszczony zostanie oferent, którego cele statutowe są zbieżne
z zadaniem określonym w konkursie ,

            3/. Jest wiarygodny pod względem finansowym.
            4/. Przedłoży kompletną ofertę w terminie.
Wymogi merytoryczne to:
           
1. Wartość merytoryczna projektu, możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę  ( baza, sprzęt, zasoby kadrowe z odpowiednimi kwalifikacjami, doświadczenie do realizacji          zleconego zadania).
            2. Staranne i terminowe wywiązywanie się z realizacji zadań w 2010 r/ o ile były realizowane/,
            3. Objęcie jak największej liczby uczestników będących mieszkańcami gminy Dydnia,
            4. Udział środków własnych oraz pozyskiwanych z innych źródeł w wysokości co najmniej 30% kosztów całkowitych kosztów realizacji zadania.

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w wyniku ogłoszenia konkursu zostanie zgłoszona tylko jedna oferta.

 W 2010 roku zrealizowano zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na łączną kwotę dotacji 54 500,00 zł.

 Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, afiszach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.) a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów itp. Informacji o tym, iż zadanie jest dotowane przez Gminę Dydnia. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.

 Szczegółowe informacje w zakresie interpretacji postanowień niniejszego konkursu można otrzymać w tut. Urzędzie pokój nr 107 lub pod numerem telefonu (013) 4308147  lub
(013) 4308123.

 

 Dydnia, 2011 – 03 – 10                                                                             Wójt Gminy Dydnia

                                                                                                                         Jerzy F. Adamski    

 


Autor: Maciej Dżoń
Data: 2011-03-10 14:39:45
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2011-03-10 14:42:50

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl