Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
26-09-2021, Niedziela, 08:00


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Otwarty konkurs ofert - Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Otwarty konkurs ofert - Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

WÓJT GMINY DYDNIA

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362; z późn. zm.) art.11 ust.1-4 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

o g ł a s z a

otwarty konkurs ofert i zaprasza następujące podmioty:

a) Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.)

b) instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.)

I. Przedmiot zamówienia:

Zadanie 1. „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z terenu Gminy Dydnia, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione”, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. dla około 20 osób

Zadanie 2. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Dydnia, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione”, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. dla około 7 osób.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy i są realizowane w ramach dotacji z budżetu Gminy Dydnia w 2012 r.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi są zadaniem zleconym gminie 

Zakres zadania 1.

Zgodnie z art.50 ust.3 ustawy o pomocy społecznej, „usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem”.

Zgodnie z art.50 ust.4 ustawy o pomocy społecznej „specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym”.

Zakres zadania 2.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze na podstawie art.50 ust.4 ustawy o pomocy społecznej udzielane osobom chorym z zaburzeniami psychicznymi powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Wymagania do zadania Nr 1 i 2

1) Wykonywanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w dni powszednie, świąteczne i wolne od pracy zgodnie z decyzja administracyjną.

2) Wskazane usługi na rzecz osoby objętej pomocą winny być świadczone w różnym wymiarze godzin, zgodnie z wydaną decyzją administracyjną..

3) Kwalifikacje osób świadczących usługi powinny być potwierdzone stosownymi dyplomami, certyfikatami bądź zaświadczeniami.

Dodatkowe wymagania do zadania nr 2.

Zabezpieczenie kadry umożliwiającej świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. nr 189, poz.1598 z późn. zm.)

II. Wysokość dotacji:

- na realizację zadań w 2012 roku - na podstawie projektu budżetu na 2012 rok:
131 274 zł. ( Gmina – 85 174 zł , Wojewoda – 46 100 zł )

Wysokość dotacji ustalono w oparciu o wytyczne do projektu budżetu na 2012 r. i uzasadnione potrzeby ustalone na dzień 28 październik 2011 r.


Zastrzega się zmianę wysokości dotacji w przypadku nieprzewidzianej w czasie ogłoszenia konkursu zmiany potrzeb w zakresie usług opiekuńczych oraz zmiany wysokości planowanych wydatków na ten cel.

III. Warunki przyznania dotacji:

1). Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu

ofert, który złożył ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r.Nr.6, poz.25)

 

2). Podstawą do uruchomienia dotacji będzie zawarcie umowy pomiędzy Gminą Dydnia a wyłonionym w drodze konkursu podmiotem.

3). Umowa zostanie sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

- termin realizacji zadania obejmuje okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,

- zadanie realizowane będzie w miejscu zamieszkania podopiecznych,

- szczegółowe warunki realizacji powierzonego zadania określi umowa, o której mowa
w III pkt.3,

- podmiot przyjmujący zlecenie do realizacji zadania w trybie określonym w ogłoszeniu zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności przepisami ustawy o pomocy społecznej.

V. Termin składania ofert i wymagane dokumenty:

1). Oferty należy składać w terminie do dnia 30 grudnia 2011 r. do godz. 10.00 –tej w sekretariacie Urzędu Gminy w Dydni, 36-204 Dydnia 224 lub nadesłać pocztą na adres j.w.

2). Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane, niezależnie od daty stempla pocztowego, i zostaną zwrócone bez otwierania.

3). Oferta winna być złożona w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem

Konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych” z wyszczególnieniem numeru zadania.

4). Do oferty należy dołączyć:

1. kserokopie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji

2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).

5). Oferta i załączone do oferty dokumenty powinny być podpisane przez osoby uprawnione wg właściwych rejestrów.

W przypadku, gdy ofertę i załączone dokumenty podpisują inne osoby, niezbędne jest dołączenie pełnomocnictwa wystawionego przez uprawnione osoby, o których mowa wyżej. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez wystawców pełnomocnictwa.

6). Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:

- oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli któregokolwiek pytanie nie dotyczy wykonawcy należy jasno zaznaczyć wpisując „ nie dotyczy”

- nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty.

Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wzór oferty określa załącznik Nr 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr.6, poz.25)

 Wszelkich informacji dotyczących konkursu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dydni lub pod nr tel. 134308136

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

1). Oferty będą rozpatrywane przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Dydnia

2). Oferty zostaną rozpatrzone do 30 grudnia 2011 r.

Przy wyborze oferty uwzględnione zostaną następujące kryteria:

- formalne – do udziału w konkursie ofert dopuszczone zostaną tylko podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), które złożą oferty wraz z załącznikami w terminie określonym w ogłoszeniu,

- merytoryczne – zespół opiniujący dokona oceny złożonej oferty uwzględniając:

· przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego,

· doświadczenie w realizacji tego rodzaju zadania – podmiot przystępujący do konkursu powinien posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych,

· realizację zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków,

· posiadane zasoby rzeczowe i kadrowe zapewniające realizację zadania.

3). Wyboru oferty dokonuje Wójt Gminy Dydnia po zapoznaniu się z opinią komisji Konkursowej.

4). Od decyzji Wójta, co do wyboru oferty oraz wysokości przyznanej dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

5). Wyniki dokonanego wyboru oraz wysokość przyznanej dotacji zostaną podane do publicznej wiadomości w:

- Biuletynie Informacji Publicznej

- siedzibie Urzędu Gminy Dydnia w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie Ogłoszeń

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Dydnia bip.zetorzeszow.eu/ugdydnia/

6). O wynikach konkursu składający oferty zostaną powiadomieni pisemnie.

7). Wójt Gminy Dydnia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

VII. Informacja o zrealizowanym w roku 2010 i roku bieżącym zadaniu z zakresu

pomocy społecznej

Zadanie Nr 1 :

- 2010 rok: usługi realizował Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Stacja Opieki Medycznej w Dydni, kwota  - - 53 174 zł.

- 2011 rok: usługi realizuje Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Stacja Opieki Medycznej w Dydni,  planowana kwota - 53 174 .

2.      Zadanie Nr 2 :

- 2010 rok usługi realizował Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Stacja Opieki Medycznej w Dydni, kwota - 38 300 zł.

- 2011 rok: usługi realizuje Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Stacja Opieki Medycznej w Dydni , planowana kwota - 49 900 zł

 

 

                                                                                                    Wójt Gminy

Dydnia 2011-12-08                                                             Jerzy F. Adamski

 

 

 

 


Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2011-12-08 13:53:01
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2011-12-08 13:57:10
Modyfikował(a): Admin Admin
Data: 2011-12-08 13:59:54

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl