Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
26-09-2021, Niedziela, 08:18


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

OTWARTY KONKURS OFERT

Wójt Gminy Dydnia
Działając na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie
 /Dz. U. Nr 127, poz.857 z późn. zm./
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT


    na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia na 2012 r w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia, które będą realizowane przez Ludowe Kluby Sportowe i Uczniowskie Ludowe Kluby Sportowe.

1. Przez cel publiczny w zakresie rozwoju sportu rozumie się:
    1/poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych,
    2/poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo
w     aktywnym stylu życia,
    3/osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,
    4/promocje sportu i aktywnego stylu życia,
5/umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej liczbie   
   mieszkańców Gminy Dydnia,
Środki  finansowe przeznaczone na wspieranie rozwoju sportu  na terenie Gminy Dydnia są zaplanowane w budżecie gminy  na 2012 r w wysokości  50 000,00 zł ( po przyjęciu uchwały budżetowej kwota może ulec zmianie).
2. Zasady przyznawania dotacji:
    1/.Przyznanie dotacji na realizację zadań nastąpi na podstawie umowy z podmiotem,     którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
    2/. Złożenie oferty na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
    3/. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
3. Termin  i warunki realizacji zadania.
1/.Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia podpisania umowy do dnia
     30 listopada 2011 roku.
2/.Umowa zostanie zawarta w terminie 14 dni  po ogłoszeniu wyników konkursu.
3/.Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową.
4/.Oferent powinien prowadzić działalność statutową objętą konkursem.
4. Termin  składania ofert:
1/. Termin składania ofert do 17 lutego 2012 roku
     2/. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy w Dydni pokój nr 102 I piętro.
3/. Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa     Rozporządzenie     Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 r (Dz. U. z 2005 r Nr 264, poz. 2207)     ( do pobrania  w załączeniu do ogłoszenia –   można również otrzymać  w tut. Urzędzie pokój     nr 107, I piętro.
4/. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie
        z oznaczeniem nazwy zadania, adresu podmiotu  z dopiskiem „Konkurs”.
5/. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
    a/ aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny
    dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących
    / nie starszy jak 6 miesiące/
b/ aktualny statut organizacji – gdy ofertę składa klub sportowy zarejestrowany w starostwie.
    c/ sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok
        /o ile była prowadzona w roku ubiegłym  działalność/.
Dołączone kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.
5. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
    1/. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 60 dni od daty złożenia oferty. 
    2/. Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje komisja konkursowa powołana zarządzeniem               Wójta Gminy Dydnia.
    3/. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Dydnia po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
    4/. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczony na tablicy     ogłoszeń
        w Urzędzie Gminy w Dydni i będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.   
Odrzuceniu podlegają oferty:
Niekompletne, złożone  po terminie oraz  na innych drukach niż w ogłoszeniu.
Wymogi formalne to:
1/. W konkursie mogą brać udział Ludowe Kluby Sportowe i Uczniowskie Ludowe Kluby Sportowe
    2/. Oferent jest wiarygodny pod względem finansowym.
    3/. Przedłoży kompletną ofertę w terminie.
Wymogi merytoryczne to:
    1. Wartość merytoryczna projektu, możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę         ( baza, sprzęt, zasoby kadrowe z odpowiednimi kwalifikacjami, doświadczenie do realizacji         zleconego zadania).
    2. Staranne i terminowe wywiązywanie się z realizacji zadań w 2011 r ( o ile były realizowane),
    3. Objęcie jak największej liczby uczestników będących mieszkańcami gminy Dydnia,
    4. Udział środków własnych oraz pozyskiwanych z innych źródeł w wysokości co najmniej 30%         kosztów całkowitych  realizacji zadania.
Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w wyniku ogłoszenia konkursu zostanie zgłoszona tylko jedna oferta.

W 2011 roku zrealizowano zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na łączną kwotę dotacji 50 000,00 zł.

Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, afiszach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.) a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów itp. Informacji o tym, iż zadanie jest dotowane przez Gminę Dydnia. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.

Szczegółowe informacje w zakresie interpretacji postanowień niniejszego konkursu można otrzymać w tut. Urzędzie pokój nr 107 lub pod numerem telefonu (013) 4308147  lub (013) 4308123.

Dydnia, 2012 – 01 – 18                             
 

                                                                                  Wójt Gminy Dydnia
                                                                                    Jerzy F. Adamski 
 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Wzór ofertyPlik DOC 42.00 Kb
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2012-01-18 08:41:08
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2012-01-18 08:44:18
Modyfikował(a): Maciej Dżoń
Data: 2012-01-18 08:47:17

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl