Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
26-09-2021, Niedziela, 08:45


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie konkursu na realizację zadań Gminy przez organizacje pozarządowe

 

Wójt Gminy Dydnia

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. z 2003 r Nr 96, poz.873 z późn. zmianami./

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia na 2012 r w zakresie:

 


1. Ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

  1. Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

  2. Ochrony przeciwpożarowej.

  3. Wspieranie realizacji programów dotyczących edukacji obywatelskiej, samorządowej i patriotycznej ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnowania tożsamości z lokalną społecznością.

Środki finansowe w wysokości 12 000,00 zł przeznaczone na realizację zadań są zabezpieczone w budżecie na 2012 rok.

 

2. Zasady przyznawania dotacji:

1/.Przyznanie dotacji na realizację zadań nastąpi na podstawie umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

2/. Złożenie oferty na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3/. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

 

3. Termin i warunki realizacji zadania.

1/.Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia podpisania umowy do dnia
30 listopada 2011 roku.

2/.Umowa zostanie zawarta w terminie 14 dni po ogłoszeniu wyników konkursu.
3/.Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową.

4/.Oferent powinien prowadzić działalność statutową objętą konkursem.

 

4. Termin składania ofert:

1/. Termin składania ofert do dnia 11 maja 2012 roku

2/. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy w Dydni pokój nr 102 I piętro.

3/. Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 r (Dz. U. z 2005 r Nr 264, poz. 2207) – można otrzymać w tut. Urzędzie pokój nr 107, I piętro.

4/. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie
z oznaczeniem nazwy zadania, adresu podmiotu z dopiskiem „Konkurs”.

5/. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a/ aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny

dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących
/ nie starszy jak 6 miesięcy/
b/ aktualny statut organizacji,

c/ sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok
/o ile była prowadzona w roku ubiegłym działalność/.

Dołączone kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.

 

5. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1/. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 60 dni od daty złożenia oferty.

2/. Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Dydnia.

3/. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Dydnia po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

4/. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Dydni i będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

6. Odrzuceniu podlegają oferty:

Niekompletne, złożone po terminie oraz na innych drukach niż w ogłoszeniu.

 

Wymogi formalne to:

1/. Do udziału w konkursie dopuszczony zostanie oferent, którego cele statutowe są zbieżne
z zadaniem określonym w konkursie ,

3/. Jest wiarygodny pod względem finansowym.
4/. Przedłoży kompletną ofertę w terminie.


7.
Wymogi merytoryczne to:
1. Wartość merytoryczna projektu, możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę ( baza, sprzęt, zasoby kadrowe z odpowiednimi kwalifikacjami, doświadczenie do realizacji zleconego zadania).
2. Staranne i terminowe wywiązywanie się z realizacji zadań w 2011 r/ o ile były realizowane/,
3. Objęcie jak największej liczby uczestników ,
4. Udział środków własnych oraz pozyskiwanych z innych źródeł w wysokości.

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w wyniku ogłoszenia konkursu zostanie zgłoszona tylko jedna oferta.

 

W 2011 roku zrealizowano zadania publiczne z zakresu:
1. Ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym:

2. Ochrony środowiska, krajoznawstwa.

3. Ochrony przeciwpożarowej
na łączną kwotę dotacji
10 000,00 zł.

 

Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, afiszach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.) a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów itp. Informacji o tym, iż zadanie jest dotowane przez Gminę Dydnia. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.

 

Szczegółowe informacje w zakresie interpretacji postanowień niniejszego konkursu można otrzymać w tut. Urzędzie pokój nr 107 lub pod numerem telefonu (013) 4308147 lub (013) 4308123.

 

 

Wójt Gminy Dydnia

 

mgr Jerzy F. Adamski

 

 

 

 

 

 

 

Dydnia, 2012 – 04 – 12

 


Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2012-04-12 12:42:59
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2012-04-12 12:48:39
Modyfikował(a): Admin Admin
Data: 2012-04-12 12:49:07

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl