Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
26-09-2021, Niedziela, 08:47


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia na 2013 r. w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia, które będą realizowane przez Ludowe Kluby Sportowe i Uczniowskie Ludowe Kluby Sportowe

Wójt Gminy Dydnia

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie
/Dz. U. Nr 127, poz.857 z późn. zm./

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia na 2013 r w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia, które będą realizowane przez Ludowe Kluby Sportowe i Uczniowskie Ludowe Kluby Sportowe.

 

1. Przez cel publiczny w zakresie rozwoju sportu rozumie się:

1/poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych,

2/poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo
w aktywnym stylu życia,

3/osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,

4/promocje sportu i aktywnego stylu życia,

5/umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej liczbie

mieszkańców Gminy Dydnia,

Środki finansowe przeznaczone na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia są zaplanowane w budżecie gminy na 2013 r w wysokości 65 000,00 zł ( po przyjęciu uchwały budżetowej kwota może ulec zmianie).

2. Zasady przyznawania dotacji:

1/.Przyznanie dotacji na realizację zadań nastąpi na podstawie umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

2/. Złożenie oferty na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3/. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

3. Termin i warunki realizacji zadania.

1/.Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia podpisania umowy do dnia
30 listopada 2013 roku.

2/.Umowa zostanie zawarta w terminie 14 dni po ogłoszeniu wyników konkursu.
3/.Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową.

4/.Oferent powinien prowadzić działalność statutową objętą konkursem.

4. Termin składania ofert:

1/. Termin składania ofert do 07 lutego 2013 roku

2/. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy w Dydni pokój nr 102 I piętro.

3/. Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 r (Dz. U. z 2005 r Nr 264, poz. 2207) ( do pobrania w załączeniu do ogłoszenia – można również otrzymać w tut. Urzędzie pokój nr 107, I piętro.

4/. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie
z oznaczeniem nazwy zadania, adresu podmiotu z dopiskiem „Konkurs”.

5/. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a/ aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny
dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących
/ nie starszy jak 6 miesiące/
b/ aktualny statut organizacji – gdy ofertę składa klub sportowy zarejestrowany w starostwie.

c/ sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok
/o ile była prowadzona w roku ubiegłym działalność/.

Dołączone kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.

5. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1/. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 60 dni od daty złożenia oferty.

2/. Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Dydnia.

3/. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Dydnia po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

4/. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Dydni i będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Odrzuceniu podlegają oferty:

Niekompletne, złożone po terminie oraz na innych drukach niż w ogłoszeniu.

Wymogi formalne to:

1/. W konkursie mogą brać udział Ludowe Kluby Sportowe i Uczniowskie Ludowe Kluby Sportowe

2/. Oferent jest wiarygodny pod względem finansowym.
3/. Przedłoży kompletną ofertę w terminie.
Wymogi merytoryczne to:
1. Wartość merytoryczna projektu, możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę ( baza, sprzęt, zasoby kadrowe z odpowiednimi kwalifikacjami, doświadczenie do realizacji zleconego zadania).
2. Staranne i terminowe wywiązywanie się z realizacji zadań w 2012 r ( o ile były realizowane),
3. Objęcie jak największej liczby uczestników będących mieszkańcami gminy Dydnia,
4. Udział środków własnych oraz pozyskiwanych z innych źródeł w wysokości co najmniej 30% kosztów całkowitych realizacji zadania.

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w wyniku ogłoszenia konkursu zostanie zgłoszona tylko jedna oferta.


 

W 2012 roku zrealizowano zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na łączną kwotę dotacji 50 000,00 zł.


 

Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, afiszach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.) a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów itp. Informacji o tym, iż zadanie jest dotowane przez Gminę Dydnia. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.


 

Szczegółowe informacje w zakresie interpretacji postanowień niniejszego konkursu można otrzymać w tut. Urzędzie pokój nr 107 lub pod numerem telefonu (013) 4308147 lub (013) 4308123.


 


 

Dydnia, 2013 – 01 – 08


 

Wójt Gminy Dydnia

Jerzy F. Adamski

................................................................................................................................

wzór oferty

 

.........................................................

...............................................

(pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złożenia oferty)

/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

 

Oferta

Organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej*

Realizacji zadania publicznego

............................................................................................................................................................

(rodzaj zadania)

w okresie od ..................................... do ......................................................

składana na podstawie § 7 i 8 Uchwały Nr X/85/2011 Rady Gminy Dydnia
z dnia 10 listopada 2011 roku

W FORMIE

POWIERZENIA WYKONYWANIA ZADANIA*

WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*

PRZEZ

GMINĘ DYDNIA

(nazwa organu zlecającego)

WRAZ Z

WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

W KWOCIE ...............................................................................

 

I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*

1) pełna nazwa ...................................................................................................................................

2) forma prawna .................................................................................................................................

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* ................................................

4) data wpisu , rejestracji lub utworzenia ..........................................................................................

5) nr NIP ................................................................ nr REGON ........................................................

6) dokładny adres: miejscowość ...................................................... ul. ............................................

gmina ................................................................... powiat ..............................................................

województwo ..................................................................................................................................

7) tel. ....................................................................... faks...................................................................

e-mail: .................................................................. http:// ...............................................................

8) nazwa banku i numer rachunku .....................................................................................................

.........................................................................................................................................................

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego

............................................................................................................................................................

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie

............................................................................................................................................................

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

............................................................................................................................................................

12) przedmiot działalności statutowej:

 

a) działalność statutowa nieodpłatna

 

 

b) działalność statutowa odpłatna

 

 

13) jeżeli organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ prowadzi działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,

b) przedmiot działalności gospodarczej

 

 

II. Opis zadania

1. Nazwa zadania

 

 

 

2. Miejsce wykonywania zadania

 

 

 

3. Cel zadania

 

 

 

4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/

 

 

 

 

 

5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania /należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/

 

 

 

6. Zakładane rezultaty realizacji zadania.

 

 

 

 

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania

1. Całkowity koszt zadania.............................................................................[.................................]

 

2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

 

Lp.

 

 

 

 

Rodzaj kosztów

(koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)

 

 

 

Ilość jednostek

Koszt jednostkowy

Rodzaj miary

Koszt całkowity

(w zł)

 

Z tego z

wnioskowanej

dotacji (w zł)

 

 

Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów

(w zł)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IV. Przewidywane źródła finansowania zadania:

 

1.

Źródło finansowania

 

 

%

Wnioskowana kwota dotacji

 

 

Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów*

/z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania .............................................. zł/

 

 

 

Ogółem

 

 

 

 

100%

 

2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów, środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.*

 

 

 

3. Rzeczowy /np. lokal, sprzęt, materiały/ oraz osobowy /np. wolontariusze/ wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną.

 

 

 

 


 

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania

1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania /ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej/.

 

 

 

2. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania (informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy).

 

 

 

 

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

 

 

 

4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców (określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania).

 

 

 

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej*/,

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów zadania,

3) organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ jest związana(-ny) niniejszą ofertą przez okres do dnia ...............................,

4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

(pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)

.......................................................................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)

Załączniki i ewentualne referencje:

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty

potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących ( nie starszy jak 6

miesięcy).

2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat,

informacja dodatkowa/ za ostatni rok.*

4. Kserokopia statutu /potwierdzone za zgodność przez osobę upoważnioną do reprezentowania/

 

Poświadczenie złożenia oferty

 

 

 

 

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

 

 

 

 

 

_______________

* Niepotrzebne skreślić.


Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2013-01-08 13:09:59
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2013-01-08 13:15:16

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl