Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
26-09-2021, Niedziela, 09:21


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia

Zarządzenie Nr 386/2013
Wójta Gminy Dydnia

z dnia 08 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia w 2013 roku

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Z 2003 r Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Dydnia Nr XXII/185/2012 z dnia 29 listopada 2012 r
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dydnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych Gminy Dydnia z zakresu:

 • ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

 • kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

 • ochrony przeciwpożarowej,

 • wspieranie realizacji programów dotyczących edukacji obywatelskiej, samorządowej i patriotycznej, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnowania tożsamości z lokalną społecznością,

 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Dydnia

Jerzy F. Adamski

 

Wójt Gminy Dydnia

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Z 2003 r Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia na 2013 r w zakresie:

 

 • Ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

 • Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

 • Ochrony przeciwpożarowej,

 • Wspieranie realizacji programów dotyczących edukacji obywatelskiej, samorządowej i patriotycznej, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnowania tożsamości z lokalną społecznością,

 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

 

Środki finansowe w wysokości 12 000,00 zł przeznaczone na realizację zadań w 2013 roku zostały zabezpieczone w budżecie gminy.

 

1. Zasady przyznawania dotacji:

1) Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

2) Złożenie oferty na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3) Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

 

2. Termin i warunki realizacji zadania.

1) Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia podpisania umowy do dnia
30 listopada 2013 r.

2) Umowa zostanie zawarta w terminie 14 dni po ogłoszeniu wyników konkursu.

3) Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową.

4) Oferent powinien prowadzić działalność statutową objętą konkursem.

 

3. Termin składania ofert.

1) Termin składania ofert do dnia 09 maja 2013 roku.

2) Miejsce składania ofert : sekretariat Urzędu Gminy w Dydni pokój nr 102 I piętro.

3) Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 r (Dz. U. z 2005 r Nr 264, poz. 2207) i jest do pobrania ze strony BIP Gminy Dydnia ( jako załącznik do ogłoszonego konkursu) oraz w pokoju nr 107 I piętro Urzędu Gminy w Dydni.

4) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie
z oznaczeniem nazwy oferenta, nazwy zadania z dopiskiem „Konkurs”.

5) Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

a) aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących ( nie starszy jak 6 miesięcy),

b) aktualny statut organizacji,

  1. sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok ( o ile była prowadzona w roku ubiegłym działalność).

 

Dołączone kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 60 dni od dnia złożenia oferty.

2) Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje komisja konkursowa powołana

zarządzeniem Wójta Gminy Dydnia.

3) Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Dydnia po zapoznaniu się z opinią komisji

konkursowej.

4) Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczony na tablicy

ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dydni i będzie opublikowane w Biuletynie

Informacji Publicznej.

 

 1. Odrzuceniu podlegają oferty:

Niekompletne, złożone po terminie oraz innych drukach niż w ogłoszeniu.

 

 1. Wymogi formalne to:

1) Do udziału w konkursie dopuszczony zostanie oferent, którego cele statutowe są zbieżne z zadaniem określonym w konkursie,

2) Jest wiarygodny pod względem finansowym.

3) Przedłoży kompletną ofertę w terminie.

 

7. Wymogi merytoryczne to:

1) Wartość merytoryczna projektu, możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę( baza, sprzęt, zasoby kadrowe z odpowiednimi kwalifikacjami, doświadczenie do realizacji zleconego zadania).

2) Staranne i terminowe wywiązywanie się z realizacji zadań w 2012 roku ( o ile były realizowane).

3) Objęcie jak największej liczby uczestników.

4) Udział środków własnych oraz pozyskiwanych z innych źródeł.

 

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w wyniku ogłoszenia konkursu zostanie zgłoszona tylko jedna oferta.

 

W 2012 roku zrealizowano zadania publiczne w zakresie:
- Ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

 • Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

 

Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania ( plakatach, afiszach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów itp. informacji o tym, iż zadanie jest dotowane przez Gminę Dydnia. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.

 

Szczegółowe informacje w zakresie interpretacji postanowień konkursu można otrzymać w Urzędzie Gminy w Dydni pokój nr 107 lub pod numerem telefonu (13) 3408147
lub (13) 4308123.

 

 

Dydnia, 2013 – 04 – 10                                             Wójt Gminy Dydnia

Jerzy F. Adamski

 

...............................................................................................................................................................................

.........................................................

...............................................

(pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złożenia oferty)

/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

 

Oferta

Organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej*

 

Realizacji zadania publicznego

............................................................................................................................................................

(rodzaj zadania)

w okresie od ..................................... do ......................................................

składana na podstawie przepisów działu II

rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

W FORMIE

POWIERZENIA WYKONYWANIA ZADANIA*

WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*

PRZEZ

............................................................................................................................................................

(nazwa organu zlecającego)

WRAZ Z

WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

W KWOCIE ...............................................................................

 

I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*

1) pełna nazwa ...................................................................................................................................

2) forma prawna .................................................................................................................................

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* ................................................

4) data wpisu , rejestracji lub utworzenia ..........................................................................................

5) nr NIP ................................................................ nr REGON ........................................................

6) dokładny adres: miejscowość ...................................................... ul. ............................................

gmina ................................................................... powiat ..............................................................

województwo ..................................................................................................................................

7) tel. ....................................................................... faks...................................................................

e-mail: .................................................................. http:// ...............................................................

8) nazwa banku i numer rachunku .....................................................................................................

.........................................................................................................................................................

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego

............................................................................................................................................................

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie

............................................................................................................................................................

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

............................................................................................................................................................

12) przedmiot działalności statutowej:

 

a) działalność statutowa nieodpłatna

 

 

 

 

b) działalność statutowa odpłatna

 

 

 

 

 

13) jeżeli organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ prowadzi działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,

b) przedmiot działalności gospodarczej

 

 

 

 

 

II. Opis zadania

1. Nazwa zadania

 

 

 

 

 

2. Miejsce wykonywania zadania

 

 

 

 

 

3. Cel zadania

 

 

 

 

 

 

4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/

 

 

 

 

 

5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania /należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/

 

 

 

 

 

6. Zakładane rezultaty realizacji zadania.

 

 

 

 

 

 

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania

1. Całkowity koszt zadania.............................................................................[.................................]

 

2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

 

Lp.

 

 

 

 

Rodzaj kosztów

(koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)

 

 

 

Ilość jednostek

Koszt jednostkowy

Rodzaj miary

Koszt całkowity

(w zł)

 

Z tego z

wnioskowanej

dotacji (w zł)

 

 

Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów

(w zł)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

IV. Przewidywane źródła finansowania zadania:

 

1.

Źródło finansowania

 

 

%

Wnioskowana kwota dotacji

 

 

 

 

 

Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów*

 

 

/z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania .............................................. zł/

 

 

 

Ogółem

 

 

 

 

100%

 

2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów, środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.*

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rzeczowy /np. lokal, sprzęt, materiały/ oraz osobowy /np. wolontariusze/ wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania

1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania /ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej/.

 

 

 

 

 

 

2. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania (informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy).

 

 

 

 

 

 

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

 

 

 

 

 

 

 

4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców (określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania).

 

 

 

 

 

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej*/,

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów zadania,

3) organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ jest związana(-ny) niniejszą ofertą przez okres do dnia ...............................,

4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

(pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)

.......................................................................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)

Załączniki i ewentualne referencje:

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty

potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat,

informacja dodatkowa/ za ostatni rok.*

3. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera /w przypadku wskazania w pkt V.1. partnera/.*

4. Kserokopia statutu /potwierdzone za zgodność przez osobę upoważnioną do reprezentowania/

5. ........................................................................................................................................................

Poświadczenie złożenia oferty

 

 

 

 

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

 

 

 

 

 

_______________

* Niepotrzebne skreślić.

 


Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2013-04-10 09:46:11
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2013-04-10 09:50:54

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl