Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
26-09-2021, Niedziela, 08:06


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie ws otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia

 

Wójt Gminy Dydnia

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie
/Dz. U. Nr 127, poz.857 z późn. zmianami./

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację adań publicznych Gminy Dydnia na 2014 r.  w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia, które będą realizowane przez Ludowe Kluby Sportowe i Uczniowskie Ludowe Kluby Sportowe

na rea


1. Przez cel publiczny w zakresie rozwoju sportu rozumie się:

1/ poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych,

2 /poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo
w aktywnym stylu życia,

3 /osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych,

4/ promocje sportu i aktywnego stylu życia,

5 /umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej liczbie

mieszkańców Gminy Dydnia,

Środki finansowe przeznaczone na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia są zabezpieczone w budżecie gminy na 2014 r w wysokości 65 000,00 zł (po przyjęciu uchwały budżetowej kwota może ulec zmianie). .

2. Zasady przyznawania dotacji:

1/.Przyznanie dotacji na realizację zadań nastąpi na podstawie umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

2/. Złożenie oferty na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3/. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

3. Termin i warunki realizacji zadania.

1/.Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia podpisania umowy do dnia
30 listopada 2014 roku.

2/.Umowa zostanie zawarta w terminie 14 dni po ogłoszeniu wyników konkursu.
3/.Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową.

4/.Oferent powinien prowadzić działalność statutową objętą konkursem.

4. Termin składania ofert:

1/. Termin składania ofert do 10 lutego 2014 roku

2/. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy w Dydni pokój nr 102 I piętro.

3/.Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 r (Dz. U. z 2005 r Nr 264, poz. 2207) – można otrzymać w tut. Urzędzie pokój nr 107, I piętro.

4/. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie
z oznaczeniem nazwy zadania, adresu podmiotu z dopiskiem „Konkurs”.

5/.Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a/ aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny

dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących

/ nie starszy jak 3 miesiące/
b/ aktualny statut organizacji,

c/ sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok
/o ile była prowadzona w roku ubiegłym działalność/.

Dołączone kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.

5. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1/. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 60 dni od daty złożenia oferty.

2/. Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Dydnia.

3/. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Dydnia po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

4/. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dydni i będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Odrzuceniu podlegają oferty:

Niekompletne, złożone po terminie oraz na innych drukach niż w ogłoszeniu.

Wymogi formalne to:

1/. W konkursie mogą brać udział Ludowe Kluby Sportowe i Uczniowskie Kluby Sportowe,

3/. Oferent jest wiarygodny pod względem finansowym.
4/. Przedłoży kompletną ofertę w terminie.

Wymogi merytoryczne to:
1. Wartość merytoryczna projektu, możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę ( baza, sprzęt, zasoby kadrowe z odpowiednimi kwalifikacjami, doświadczenie do realizacji zleconego zadania).
2. Staranne i terminowe wywiązywanie się z realizacji zadań w 2013 r/ o ile były realizowane/,
3. Objęcie jak największej liczby uczestników będących mieszkańcami gminy Dydnia,
4. Udział środków własnych oraz pozyskiwanych z innych źródeł w wysokości co najmniej

30% kosztów całkowitych kosztów realizacji zadania.

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w wyniku ogłoszenia konkursu zostanie zgłoszona tylko jedna oferta.

 

W 2013 roku zrealizowano zadania publiczne z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Dydnia na łączną kwotę dotacji 65 000,00 zł.

 

Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, afiszach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.) a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów itp. Informacji o tym, iż zadanie jest dotowane przez Gminę Dydnia. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.

 

Szczegółowe informacje w zakresie interpretacji postanowień niniejszego konkursu można otrzymać w tut. Urzędzie pokój nr 107 lub pod numerem telefonu (013) 4308147 lub
(013) 4308123.

 

 

Wójt Gminy Dydnia

Jerzy F. Adamski

 

Dydnia, 2014 – 01 – 10

 

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Wniosek - oferta o przyznanie dotacji ze środków publicznychPlik DOC 47.00 Kb
Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2014-01-10 10:58:11
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2014-01-10 11:09:09
Modyfikował(a): Admin Admin
Data: 2014-01-10 11:09:38

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl