Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
26-09-2021, Niedziela, 07:53


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie Wójta Gminy Dydnia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia na 2014 r.

Wójt Gminy Dydnia

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
 /Dz. U. z 2010 r Nr 234, poz.1536 z późn. zmianami./

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia na 2014 r w zakresie:

 

1. Ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

          2. Prowadzenie działań edukacyjnych w społeczeństwie w zakresie udzielania pierwszej    pomocy, a szczególnie RK-O (podstawowy zabieg podtrzymujący życie – przywrócenie oddechu,  krążenia i świadomości).

3. Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

4. Ochrony przeciwpożarowej.

5. Wspierania realizacji programów dotyczących edukacji obywatelskiej, samorządowej i patriotycznej ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnowania  tożsamości z lokalną społecznością.

6. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

    

Środki  finansowe w wysokości 15 000,00 zł przeznaczone na realizację  zadań  są zabezpieczone w budżecie gminy na 2014 rok.

 

2. Zasady przyznawania dotacji:

       1/.Przyznanie dotacji na realizację zadań nastąpi na podstawie umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

       2/. Złożenie oferty na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

       3/. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

 

3. Termin  i warunki realizacji zadania.

1/.Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2014 roku.

2/.Umowa zostanie zawarta w terminie 14 dni  po ogłoszeniu wyników konkursu.
3/.Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową.

4/.Oferent powinien prowadzić działalność statutową objętą konkursem.

 

4. Termin  składania ofert:

1/. Termin składania ofert do dnia    11 kwietnia 2014 roku

        2/. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy w Dydni pokój nr 102 I piętro.

3/. Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa       Rozporządzenie    Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 r. (Dz. U. z 2005 r Nr 264, poz. 2207)                można pobrać z załącznika do ogłoszenia lub otrzymać  w tut. Urzędzie pokój nr 107, I piętro.

4/.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania, adresu podmiotu,  z dopiskiem „Konkurs”.

5/.Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
     a/ aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny
   dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących    / nie starszy jak 3 miesiące/,
    b/ aktualny statut organizacji,

            c/ sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok  /o ile była prowadzona w roku ubiegłym  działalność/.

Dołączone kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.

5. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

        1/. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 60 dni od daty złożenia oferty. 

     2/. Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje komisja konkursowa powołana  zarządzeniem Wójta Gminy Dydnia.

         3/. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Dydnia po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

         4/. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczony na tablicy  ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dydni i będzie opublikowane w Biuletynie Informacji   Publicznej.

Odrzuceniu podlegają oferty:

Niekompletne, złożone  po terminie oraz  na innych drukach niż w ogłoszeniu.

 

Wymogi formalne to:

1/. Do udziału w konkursie dopuszczony zostanie oferent, którego cele statutowe są zbieżne z zadaniem określonym w konkursie.

         2/. Jest wiarygodny pod względem finansowym.
         3/. Przedłoży kompletną ofertę w terminie.
Wymogi merytoryczne to:
         1. Wartość merytoryczna projektu, możliwość realizacji zadania przez podmiot składający 
ofertę, baza, sprzęt, zasoby kadrowe z odpowiednimi kwalifikacjami, doświadczenie do  realizację zleconego zadania.
         2. Staranne i terminowe wywiązywanie się z realizacji zadań w 2013 r.(o ile były realizowane).
         3. Objęcie jak największej liczby uczestników.
         4. Udział środków własnych oraz pozyskiwanych z innych źródeł.

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w wyniku ogłoszenia konkursu zostanie zgłoszona tylko jedna oferta.

 

W 2013 roku zrealizowano zadania publiczne z zakresu:
1. Ochrony i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i przeciwdziałania    uzależnieniom i patologiom społecznym.

2. Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

3.  Ochrony przeciwpożarowej.

4. Wspierania realizacji programów dotyczących edukacji obywatelskiej, samorządowej i patriotycznej ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnowania tożsamości z lokalną społecznością.

5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
    na łączną kwotę dotacji 12 000,00 zł.

 

Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać na wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, afiszach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.) a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów itp. informacje o tym, iż zadanie jest dotowane przez Gminę Dydnia. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.

 

Szczegółowe informacje w zakresie interpretacji postanowień niniejszego konkursu można otrzymać w tut. Urzędzie pokój nr 107 lub pod numerem telefonu (013) 4308147  lub (013) 4308123.

 

 

 

Dydnia, 2014 – 03 – 12                                                        Wójt Gminy Dydnia

                                                                                              Jerzy F. Adamski

 

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Wzór ofertyPlik DOC 92.50 Kb
2. Ogloszenie o konkursiePlik PDF 628.38 Kb
Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2014-03-12 13:11:10
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2014-03-12 13:18:15
Modyfikował(a): Admin Admin
Data: 2014-03-12 13:18:57

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl