Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
26-09-2021, Niedziela, 08:29


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

 

 

R.F. 3054-2/3/10                                                                                                  Dydnia 17.06.2010 r.

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy:

Zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 3 200 000,00 zł  z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Dydnia”, ogłoszonego w BZP pod nr 063647 - 2010.

Działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655) niniejszym informuję, że  do dnia 17 czerwca 2010 roku do Urzędu Gminy w Dydni wpłynęły niżej wymienione pisma – zapytania dotyczące przetargu: „Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 3 200 000,00 zł  z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Dydnia”.

Pytanie 1.:

Dot. przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 3.200.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Dydnia. Znak sprawy: RF 3054-2/2010

W związku z zamiarem przystąpienia naszego Banku do przetargu na udzieleniu kredytu prosimy o udostępnienie następujących dokumentów i informacji w celu zbadania sytuacji ekonomiczno – finansowej Gminy:

1. Budżet na rok 2009wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jeśli jest dostępne w wersji opisowej,

2. Inwestycje planowane w roku 2009 i na rok 2010,

3. Informacja o dochodach bieżących do prognozy na okres kredytowania,

W sprawie dostarczenia powyższych informacji prosimy o kontakt z Doradcą Klienta: (...)

4. Jednocześnie prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie poniżej opisanego sposobu naliczania i spłaty odsetek:

Oprocentowanie kredytu

1.        Od udzielenia kredytu Bank pobierze odsetki według zmiennej stopy procentowej obliczane w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu. Wysokość oprocentowania będzie równa:

Zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych w PLN z notowania na dwa dni robocze przed datą ciągnienia (uruchomienia) i przed każdym następnym okresem odsetkowym powiększonej o stałą marże Banku w wysokości ...%. Odsetki naliczane są w okresach 1 miesięcznych i płatne przez Kredytobiorcę ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca w okresie kredytowania oraz w dniu ostatecznej spłaty kredytu.

Aktualizacja stopy zmiennej będzie następowała w dniu płatności odsetek ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca nawet, jeśli nie upłynął okres 1 miesięczny.

Pierwszy termin spłaty odsetek przypada w dniu ................

W dniu podpisania umowy kredytu tj. w dniu .....(data)....... oprocentowanie kredytu wynosiło ...............% (podać sumę stawki bazowej i marży Banku).

2.         Dla celów niniejszej umowy przy ustalaniu stopy procentowej w stosunku rocznym przyjmuje się jako bazę 365 dni. Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się w okresach obrachunkowych faktyczną liczbę dni kalendarzowych.

Różnice wynikające z przyjęcia powyższych zapisów dotyczą sposobu ustalania i terminu zmiany stawki WIBOR 1M. Dopuszczenie powyższego sposobu naliczania i spłaty odsetek umożliwi automatyczną obsługę przez system komputerowy stosowany w banku, a co za tym idzie przedstawienie maksymalnie najkorzystniejszej oferty. Z uwagi na długi okres kredytowania wprowadzone zmiany nie powinny negatywnie wpłynąć na koszty związane z obsługą kredytu.

Odpowiedź 1:

Ad 1.1. Sprawozdania za 2009 rok zawierają plany dochodów i wydatków oraz realizację budżetu za 2009 rok, przedmiotowe sprawozdania (Rb-27S i Rb-28S) zostały zamieszczone w odpowiedzi z dnia 11.06.2010 r. na stronie internetowej http://bip.zetorzeszow.eu/ugdydnia, natomiast wersja opisowa (ze względu na swoją obszerność) udostępniona jest w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Dydni, pok. nr 106 .

Ad 1.2. Informacja o inwestycjach planowanych w roku 2009 i na rok 2010 zawarta jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, który ze względu na obszerność udostępniony jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Ad. 1.3. W prognozie długu która stanowi zał. nr 8 do SIWZ podane są dochody bieżące w pełnej szczegółowości. Analiza wraz ze wskaźnikami zadłużenia Gminy jest podana w Opinii RIO o możliwości spłaty przez gminę kredytu długoterminowego. Przedmiotowa Opinia stanowi zał. nr 11 do wyjaśnienia z dnia 31.05.2010 r .

Ad. 1.4. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opisanego sposobu naliczania i spłaty odsetek.

                                                                                     

                                                                                                      Jerzy F. Adamski

                                                                                                   Wójt Gminy Dydnia

 


Autor: Maciej Dżoń
Data: 2010-06-17 13:42:00
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2010-06-21 13:42:42
Modyfikował(a): Maciej Dżoń
Data: 2010-06-21 13:43:42

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl