Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
12-07-2020, Niedziela, 09:14


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zawiadomienie o wyniku przetargu na:

GOPS.241.2.2014                                                                                       Dydnia, dnia 09.07.2014 r.


                      

Zawiadomienie o  wyniku przetargu

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego pn. „Czas na aktywność w gminie Dydnia” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.06.2014 r. pod nr 209292

 

  Na podst. art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego pn. „Czas na aktywność w gminie Dydnia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej”, Działanie 7.1 PO KL „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej

 

 w dniu 08.07.2014 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zadaniu pn.:  Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego pn. „Czas na aktywność w gminie Dydnia” i wybrano ofertę nr 3 firmy: EDUKATOR Spółka z o.o., ul. Igielna 9, 38-200 Jasło

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

1.

Kryterium - Cena

70,00

2.

Kryterium - Doświadczenie

30,00

SUMA

100,00

 

a) uzasadnienie wyboru

zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ Wykonawca uzyskał ogółem najwyższą ilość punktów           tj. 100,00.

 

I. Do postępowania wpłynęło 3 oferty

 

 

Lp.

Nazwa, adres firmy

 

 

Zadanie 1 – „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych”

Zadanie 2 – „Technolog robót wykończeniowych”

Cena za wykonanie całego zadania             ( brutto)

1.

DLAKADR. PL Sp. z o.o.

ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa

 

10 180,00

 

26 225,00

 

36 405,00

2.

Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak

ul. Partyzantów 9

22-400 Zamość

 

7 120,00

 

13 880,00

 

21 000,00

3.

EDUKATOR Spółka z o.o.

ul. Igielna 9

38-200 Jasło

 

6 900,00

 

 

20 290,00

 

27 190,00

  

II. Oferty odrzucone

 Odrzucono oferty następujących firm:

 1. DLAKADR. PL Sp. z o.o. ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa

Uzasadnienie prawne

                Powodem odrzucenia oferty jest niezastosowanie się do wymogów zawartych w SIWZ oraz do powyższego wezwania ( art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 2 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który wyjaśnień nie złożył).

 

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 03.07.2014 r. na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów złożonych wraz z ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Brakujące dokumenty należało złożyć w terminie od dnia otrzymania wezwania do 08.07.2014 r. do godz. 1400.

Do dnia 08.07.2014 r. do godz. 1400  Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień.

            
2. Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak, ul. Partyzantów 9, 22-400 Zamość

Uzasadnienie prawne

                  Powodem odrzucenia oferty jest to, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia ( art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

 

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 03.07.2014 r. na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do zamówienia.

W dniu 04.07.2014 r. Wykonawca złożył wyjaśnienie. Podczas oceny wyjaśnień Zamawiający stwierdził, że Wykonawca dokonał zmiany ceny oferowanej usługi wyjaśniając, że poprzednia cena była omyłkowo wpisana. Pierwotna cena w ofercie złożonej przez Wykonawcę za wykonanie całego zadania wynosiła 21 000,00 zł, natomiast zgodnie ze złożonym wyjaśnieniem cena uległa zmianie na 26 205,00 zł.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych „Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakichkolwiek zmiany w jej treści”.

Ponadto Wykonawca wskazując wyższą cenę w złożonym wyjaśnieniu sam potwierdził, że poprzednia cena była rażąco niska.

W związku z powyższym Zamawiający zobligowany jest do odrzucenia powyższych ofert.

 
III. Termin zawarcia umowy z Wykonawcą

 Umowa zostanie zawarta w terminie uzgodnionym z  Wykonawcą (firmą: EDUKATOR Spółka z o.o., ul. Igielna 9, 38-200 Jasło) w myśl art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. uzp         ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 

                                                                                                            Kierownik GOPS w Dydni

                                                                                                            Teresa Szelest

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zawiadomienie o wyniku przetarguPlik PDF 478.95 Kb
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2014-07-09 09:44:50
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2014-07-09 10:15:23

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl