Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
12-07-2020, Niedziela, 08:29


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zawiadomienie o wyniku przetargu na:

GOPS.241.1.2015                                                                                       Dydnia, dnia 05.02.2015 r
                         

Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty

 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu systemowego pn. „Czas na aktywność w gminie Dydnia” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.01.2015 r. pod nr 13236

  Na podst. art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu systemowego pn. „Czas na aktywność w gminie Dydnia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej”, Działanie 7.1 PO KL „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej

 w dniu 05.02.2015 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zadaniu pn.:  Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu systemowego pn. „Czas na aktywność w gminie Dydnia” i wybrano ofertę nr 4 firmy: EDUKATOR Spółka z o.o., ul. Igielna 9, 38-200 Jasło

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

1.

Kryterium - Cena

60,92

2.

Kryterium - Doświadczenie

30,00

SUMA

90,92

 

a) uzasadnienie wyboru

zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ Wykonawca uzyskał ogółem najwyższą ilość punktów           tj. 90,92.

I.  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

W poniższej tabeli zestawiono oferty Firm wraz z ceną za wykonanie całego zadania

Lp.

Nazwa, adres firmy

 

 

Zadanie 1 – „Trening kompetencji i umiejętności społecznych”

Zadanie 2 – „Trening z doradcą zawodowym”

 

Zadanie 3 –

 „Trening pracy”

Cena za wykonanie całego zadania             ( brutto)

1.

RAJOS CONSULTING

ul. C. K. Norwida 1, 37-550 Radymno

 

2.430,00

 

1.110,00

 

2.430,00

 

5.970,00

2.

EDU-IT Augustyn, Niedbała, Pieprzycki spółka jawna, ul. Hetmańska 120

35-078 Rzeszów

 

2.232,00

 

1.008,00

 

2.232,00

 

 

5.472,00

3.

Akademia Zdrowia,  Izabela Łajs

Filia Rzeszów, ul. Jagiellońska 5

35-025 Rzeszów

 

1.360,00

 

 

870,00

 

1.760,00

 

3.990,00

 

4.

EDUKATOR Spółka z o.o.

ul. Igielna 9

38-200 Jasło

 

1.880,00

 

825,00

 

1.880,00

 

4.585,00


II. Oferty odrzucone

Odrzucono oferty następujących firm:

1. RAJOS CONSULTING, ul. C. K. Norwida 1,  37-550 Radymno

Uzasadnienie prawne

                Powodem odrzucenia oferty jest niezastosowanie się do wymogów zawartych w SIWZ oraz do powyższego wezwania ( art. 89 ust. 2 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który wyjaśnień nie złożył).

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 30.01.2015 r. na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów złożonych wraz z ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Brakujące dokumenty należało złożyć w terminie 3 dni roboczych tj. do dnia 04.02.2015 r. do godz. 1500.   

W dniu 30.01.2015r. Wykonawca za pośrednictwem poczty elektronicznej gospdydnia@interia.pl złożył oświadczenie, z którego wynika, iż nie będzie składał wymaganych dokumentów.

2. Akademia Zdrowia Izabela Łajs, Filia w Rzeszowie ul. Jagiellońska 5,  35-025 Rzeszów

Uzasadnienie prawne

                 Powodem odrzucenia oferty jest niezastosowanie się do wymogów zawartych w SIWZ oraz do powyższego wezwania ( art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych).

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 30.01.2015 r. na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów złożonych wraz z ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Brakujące dokumenty należało złożyć w terminie 3 dni roboczych tj. do dnia 04.02.2015 r. do godz. 1500.  

W dniu 03.02.2015 r. Wykonawca pismem z dnia 30.01.2015 r. poinformował, że nie posiada wymaganego dokumentu, jakim jest certyfikat jakości ISO w zakresie usług szkoleniowych.

W związku z powyższym Zamawiający zobligowany jest do odrzucenia powyższych ofert, ponieważ ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III. Streszczenie złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu wraz z przyznaną punktacją:

Lp.

Nazwa, adres firmy

 

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium doświadczenie

Razem ( cena + doświadczenie)

 

1.

EDUKATOR Spółka z o.o.

ul. Igielna 9,  38-200 Jasło

60,92

30

90,92

2.

EDU-IT, ul. Hetmańska 120

35-078 Rzeszów

51,04

30

81,04

                    

IV. Termin zawarcia umowy z Wykonawcą

 

Umowa zostanie zawarta w terminie uzgodnionym z  Wykonawcą (firmą: EDUKATOR Spółka z o.o., ul. Igielna 9, 38-200 Jasło) w myśl art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. uzp ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

                                                                                                   Kierownik GOPS w Dydni

                                                                             Teresa Szelest

 

 

 

 


Autor: Maciej Dżoń
Data: 2015-02-05 11:27:41
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2015-02-05 11:33:09

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl