Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
27-09-2021, Poniedziałek, 19:11


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dydnia: Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonce
Numer ogłoszenia: 274466 - 2014; data zamieszczenia: 19.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 244248 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dydnia, Dydnia 224, 36-204 Dydnia, woj. podkarpackie, tel. 013 4303002, 4308154, faks 013 4303194.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonce.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonce Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ - Wymagania techniczne dla samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń kategorii 2 (uterenowiony). 2. Wymagania ogólne: Pojazd fabryczne nowy , rok produkcji : 2014 r. Samochód musi spełniać wymagania techniczno-użytkowe określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym, z dnia 27.04.2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553) wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym poniżej. Pojazd ma posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski, a w przypadku samochodów wyprodukowanych lub dopuszczonych do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w Republice Turcji, jak również wyprodukowanych w innym państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), dopuszczenie wydaje się po ustaleniu przez jednostkę dopuszczającą, że wyrób zapewnia bezpieczeństwo publiczne lub ochronę zdrowia i życia oraz mienia na poziomie nie niższym niż jest to określone w Polskich Normach. Kompletne świadectwo dopuszczenia oraz sprawozdanie z badań należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru techniczno - jakościowego. Samochód musi spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. Samochód fabrycznie nowy, spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005 r.Nr108, poz. 908 z późn. zm.); Powinien posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodne z zapisami § 12 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r. Nr 32 poz. 262, z późn. zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowywania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi samochodu. Maksymalna wysokość całkowita samochodu nie może przekroczyć 3300 mm. Zamawiający wymaga, aby samochód oraz całość dostarczonego z nim wyposażenia objęte były minimum : 24-miesięczną gwarancją. 3.Szczegółowe dane dotyczące pojazdu znajdują się w załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.00.00.00-4, 35.11.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Niniejsze postępowanie, objęte jest dofinansowaniem ze środków Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz WFOŚiGW.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Specjalistyczne BOCAR sp. z o.o. Korwinów ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa, Korwinów ul. Okólna 15, Wrzosowa, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 604629,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 586000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 586000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 618000,00

  • Waluta: PLN.

                                                                                                     Wójt Gminy Dydnia                                                                                                                  Jerzy F. Adamski

                                                                                                      


Autor: Maciej Dżoń
Data: 2014-08-19 08:30:27
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2014-08-19 08:33:06

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl