Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
27-09-2021, Poniedziałek, 17:46


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wymianę stolarki okiennej w budynku dydaktycznym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niebocku

Dydnia: Wymiana stolarki okiennej w budynku dydaktycznym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niebocku
Numer ogłoszenia: 303890 - 2009; data zamieszczenia: 03.09.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 233608 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dydnia, Dydnia 224, 36-204 Dydnia, woj. podkarpackie, tel. 013 4303002, 4308154, faks 013 4303194.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki okiennej w budynku dydaktycznym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niebocku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wymiana stolarki okiennej w budynku dydaktycznym Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Niebocku, gm. Dydnia Zakres robót obejmuje wymianę okien drewnianych na okna PCV a w szczególności: 1. Wykucie i demontaż starej stolarki okiennej składającej się z 50 szt. okien zespolonych drewnianych wraz z demontażem zewnętrznych podokienników z blachy ocynkowanej dł. 2,4m szt. 50 2. Montaż nowych okien PCV wykonanych z profilu pięciokomorowego, kolor biały, szklenie 4/16/4, współczynnik przenikania ciepła K< lub = 1,1, okucia standardowe białe, podział i sposób otwierania - wg zał. rysunku (zał. nr 1.2.), szer. 2,36 m i wys. 2,05 m 3. Ponowny montaż zdemontowanych podokienników z blachy ocynkowanej dł. 2,4m - szt. 50 za pomocą kołków i wkrętów + uszczelnienie sylikonem styku okna i ościeży z podokiennikiem. 4. Uszczelnienie styku ościeży z ościeżnicą pianką poliuretanową i sylikonem 5. Obróbka gotowymi zaprawami suchymi ościeży i ubytków na ościeżach zew. i wew. spowodowanych demontażem starych okien..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.42.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.45.30.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 52000.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PAMO-PLAST sp. z o.o., ul. Kolejowa 6, 38-700 Ustrzyki Dolne, kraj/woj. podkarpackie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 52000.00
  • Oferta z najniższą ceną: 52000.00 oferta z najwyższą ceną: 78467.97
  • Waluta: PLN.

Autor: Maciej Dżoń
Data: 2009-09-03 11:23:16
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2009-09-03 11:25:52

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl