Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
22-11-2019, Piątek, 14:13


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 

Celem działania Ośrodka jest podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej, zmierzających do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, które nie są w stanie ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, oraz pobudzenie osób i rodzin do współdziałania, prowadzenie zadań dotyczących potrzeb pomocy społecznej poprzez bezpośrednie i pośrednie udzielanie świadczeń,

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

 

GOPS wykonuje zadania własne i zadania zlecone gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz inne zadania zlecone realizowane w oparciu o przepisy szczególne.

 

Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:

1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,

2) praca socjalna,

3) prowadzenie i rozwój infrastruktury socjalnej,

4) analiza zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

5) realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze

obowiązkowym realizowanych przez Ośrodek należą w szczególności:

1) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;

2) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

7) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;

8)opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

9) praca socjalna;

10) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

11) dożywianie dzieci;

12) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

13) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

14) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

15) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

16) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

17) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Ośrodek należy również:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

3) kierowanie do Domów Pomocy Społecznej osób wymagających opieki;

4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

Do zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez Ośrodek należy:

1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

4) Ośrodek realizować będzie inne działania, w których dochody będą osiagalne zgodnie z prawem polskim

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy;

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

 

 Do zadań gminy w zakresie wykonywania innych zadań zleconych, realizowanych przez Ośrodek należą:

1). realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych poprzez przyznawanie i wypłacanie zasiłków:

a) rodzinnych wraz z dodatkami

b) pielęgnacyjnych

c) świadczeń pielęgnacyjnych

d) jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;

2). realizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Ośrodek przygotowuje i realizuje projekty dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W celu realizacji zadań pomocy społecznej Ośrodek współpracuje na zasadach partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, stowarzyszeniami, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 


 


Autor: Katarzyna Stadnik
Data: 2012-05-30 09:22:03
Udostępnił: Admin Admin
Data: 2012-05-30 09:23:33
Modyfikował(a): Admin Admin
Data: 2017-08-10 13:15:35

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl