Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
23-09-2021, Czwartek, 05:33


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

ZAPYTANIE O CENĘ

 

RIIiPP. 271.13.2013                                                                                                              Dydnia, dnia 6.09.2013 r.

ZAPYTANIE O CENĘ

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

 

Gmina Dydnia, Dydnia 224, 36-204 Dydnia

tel. 13 430 81 21, fax. 13 430 31 94,

e-mail: urzad@gminadydnia.pl

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania o cenę, zgodnie z Regulaminem w sprawie udzielania zamówień o wartości poniżej 14 000 Euro, wprowadzonym Zarządzeniem nr 229/2012 Wójta Gminy Dydnia z dnia 26 kwietnia 2012 r.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Remont nawierzchni bitumicznej drogi Wydrna –Rudawiec w KM 0+000 do KM 0+220, miejscowości Wydrna, gm. Dydnia, szer. nawierzchni 3,80m, powierzchnia 836,0m2 w tym:

- wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej mieszanką mineralno bitumiczną grysowo - żwirowa, wbudowanie mechaniczne, 15,0Ton

- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej / warstwa ścieralna/ gr 3cm po zagęszczeniu masa grysowa, 836,0m2

 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 25.09.2013 r..

1. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, zaakceptowany przez obie strony i będzie podstawą do złożenia faktury/ rachunku.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

 1. Oferta skierowana jest do osób i firm uprawnionych, posiadających wiedzę i doświadczenie w budowie i remoncie dróg.

 1. Termin złożenia oferty do dnia: - 13.09.2013 r. do godz. 1400 – w sekretariacie tut. Urzędu - pok. nr 102.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Oferta określająca cenę wykonania zamówienia. Formularz oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

 1. Zamawiający powiadomi Wykonawców, którego ofertę uzna za najkorzystniejszą wskazując -

 2. miejsce i termin podpisania umowy.

 3. Termin związania z ofertą – 10 dni.

VII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest:

P. Krzysztof Wal – inspektor Urzędu Gminy w Dydni.

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert.

Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej.

IX. Opis sposobu obliczania ceny.

  1. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca przy realizacji zamówienia.

  2. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny (netto i brutto) zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej w PLN.

  3. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która będzie zawierała najniższą cenę.

 

                                                                                                               Wójt Gminy Dydnia

                                                                                     Jerzy F. Adamski


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. NA REM NAWIERZ WYDRNA RUDAWIECPlik PDF 24.97 Kb
2. Oferta - wzór rem nawierz Wydrna Rudawiec 16.44 Kb
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2013-09-09 13:10:38
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2013-09-09 13:12:53

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl