Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
19-07-2024, Piątek, 16:32


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Usługi geodezyjne do realizacji w 2019 roku na rzecz Gminy Dydnia

Załącznik nr 2

do Regulaminu

Znak sprawy ZP: RGGNiSO.271.1.2019.MC

                                                                                                                                                       Dydnia, 19.03.2019 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

 

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Gmina Dydnia zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego

 

1.   Nazwa oraz adres zamawiającego

Nazwa zamawiającego:                          Gmina Dydnia

Adres zamawiającego:                           Dydnia 224

Kod, Miejscowość:                               36-204 Dydnia

Telefon:                                 13 430 81 21

Faks:                                                     13 430 31 94

Adres strony internetowej:     http://www.gminadydnia.pl

Adres poczty elektronicznej: urzad@gminadydnia.pl

Godziny urzędowania:                          pn., wt., śr. i piąt. 7:30-15:15, czw. 7:30-16:30

 

2.   Rodzaj zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: robota budowlana, dostawa, usługa

 

3. Nazwa zamówienia:

Usługi geodezyjne do realizacji w 2019 r. na rzecz Gminy Dydnia

 

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Zadanie I – podział nieruchomości wymagający decyzji zatwierdzającej ze stabilizacją granic

Zadanie II – rozgraniczanie nieruchomości

Zdanie III – przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia zmiany granic, użytków i powierzchni działki zgodnie ze stanem faktycznym na gruncie

Zadanie IV – opracowanie dokumentacji do celów prawnych

Zadanie V – wznowienie i okazanie granic

 

Szczegółowy zakres (Roboty Dostawy Usługi) objętych niniejszym zamówieniem określa:

• Zadanie I – podział nieruchomości wymagający decyzji zatwierdzającej ze stabilizacją granic:

(Zamawiający przewiduje ok. 6 tego typu zleceń w okresie trwania umowy)

- podział na dwie nowe części

- podział na trzy nowe części

- podział na każdą następną wydzieloną powyżej trzech nowych części

• Zadanie II – rozgraniczanie nieruchomości

(Zamawiający przewiduje ok. 1 tego typu zlecenia w okresie trwania umowy)

- za dwa punkty graniczne,

- za każdy następny punkt graniczny powyżej drugiego punktu

• Zadanie III – przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia zmiany granic, użytków i powierzchni działki zgodnie ze stanem faktycznym na gruncie

(Zamawiający przewiduje ok. 1 tego typu zlecenia w okresie trwania umowy)

• Zadanie IV – opracowanie dokumentacji do celów prawnych (wykazy synchronizacyjne)

(Zamawiający przewiduje ok. 10 tego typu zlecenia w okresie trwania umowy)

- za pierwszą działkę

- za każdą następną powyżej jednej

• Zadanie V – wznowienie i okazanie granic

(Zamawiający przewiduje ok. 1 tego typu zlecenia w okresie trwania umowy)

- za dwa punkty,

- za każdy następny punkt powyżej drugiego.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia zamówienia w przewidzianej ilości. Wielkość zamówienia uzależniona będzie od aktualnych potrzeb zamawiającego. Wszystkie etapy przedmiotu zamówienia winny być opracowane zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach i normach, w szczególności ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r., Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości.

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV 71222200-2

Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium     -  cena * lub koszt *             Waga 100 %

Inne kryteria:                                                                                                                                                                                                                     ………-………                                                      Waga ..-..%

 

6. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie na podstawie zleceń Zamawiającego do dnia 31.12.2019 r., i tak dla poszczególnych zadań terminy są następujące:

Zadanie I            - 120 dni od otrzymania zlecenia

Zadanie II          - 45 dni od otrzymania zlecenia

Zadanie III        - 45 dni od otrzymania zlecenia

Zadanie IV         - 60 dni od otrzymania zlecenia

Zadanie V          - 45 dni od otrzymania zlecenia

 

7. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia  25.03.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy w Dydni, adres: Dydnia 224, 36-204 Dydnia wyłącznie w formie papierowej.

Adres email: urzad@gminadydnia.pl

W przypadku składania ofert przez firmę kurierską bądź pocztową liczy się data wpływu do zamawiającego.

 

8. Miejsce i termin otwarcia/prezentacji ofert:

Oferty zostaną otwarte/zaprezentowane dnia  25.03.2019 r.  o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy w Dydni, Dydnia 224, 36-204 Dydnia, pokój nr: 6.

Otwarcie/zaprezentowanie ofert jest jawne.

 

9. Informacja na temat zakresu wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

10. Dopuszczalne formy składania ofert:

- zamknięte opakowanie,

- e-mail na adres poczty elektronicznej zamawiającego

- faks: (13) 430 31 94

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim zgodnie z formularzem ofertowym jak w załączniku do zapytania. Oferta powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie, na której należy napisać „Usługi geodezyjne do realizacji w 2019 r. na rzecz Gminy Dydnia”.

 

11. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Osoby ze strony zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami:

  1. w sprawach opisu przedmiotu zamówienia – Małgorzata Chorążak tel. /13/ 430 81 47
  2. w sprawach procedury udzielenia zamówienia – Tomasz Wójcik tel. /13/ 430 81 54

- w terminach do dnia 25.03.2019 r. w godz. 7:30 - 15:15.

 

12. Klauzule dotyczące możliwości powtórzenia czynności lub unieważnienia postępowania:

1. Zamawiający i/lub Wykonawca może żądać powtórzenia czynności lub unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

13. Wymagania dotyczące oferentów:

1. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoby przewidziane do wykonywania zapytania posiadają wymagane prawem uprawnienia zawodowe nadane w trybie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.). Wszystkie kserokopie dokumentów, oświadczeń, zaświadczeń powinny być opatrzone przez wykonawcę klauzulą za zgodność z oryginałem, data (data na dzień składania oferty) i podpis właściciela lub osoby upoważnionej do reprezentowania.

2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, że zlecone zadania wykonawca wykona przy użyciu własnych narzędzi i urządzeń z należytą starannością.

 

Podmiot składający ofertę daje gwarancję wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie powierzonych przez Zamawiającego danych osób fizycznych, spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

 

 

 

                                                                                                                                                              Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

*  niepotrzebne skreślić.

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. formularz oferty Plik PDF 1.09 MB
2. projekt umowyPlik PDF 986.31 Kb
3. klauzula RODOPlik PDF 83.85 Kb
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2019-03-19 09:00:39
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2019-03-19 09:02:23

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl