Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dydnia
  
23-05-2024, Czwartek, 13:29


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Budowa oświetlenia:

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro          

                                                           

                                                         

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Gmina Dydnia zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                     w trybie zapytania ofertowego

 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego

 Nazwa zamawiającego:                        Gmina Dydnia

 Adres zamawiającego:                         Dydnia 224

Kod. Miejscowość:                              36-204 Dydnia

Telefon:                                              13 4308121 lub 13 4308123

Faks:                                                  13 4303194

 Adres strony internetowej:                   http://bip.gminadydnia.pl/

 Adres poczty elektronicznej:                urzad@gminadydnia.pl

 

Godziny urzędowania:                         7.30 do 15.15 w czwartki od 7.30 do 16.30

2.  Rodzaj zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: robota budowlana, dostawa, usługa

 

3. Nazwa zamówienia:

Budowa oświetlenia:

  1. Budowa oświetlenia ulicznego w Obarzymie – etap III
  2. Budowa oświetlenia ulicznego w Niewistce – etap IV

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Obarzym oraz  wykonanie odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Niewistka

Szczegółowy zakres (Roboty Dostawy Usługi) objętych niniejszym zamówieniem  określa:

• w Obarzymie- wykonanie odcinka o dł. ok. 400 m oraz montaż słupów wraz z lampami w ilości 7 szt

• w Niewistce- wykonanie odcinka o dł. ok. 800 m oraz montaż słupów wraz z lampami w ilości 14 szt

 

Oznaczenie  wg Wspólnego Słownika Zamówień : Kod CPV 39 165,65

Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:                                                                                                                            Nazwa kryterium     -  cena *  lub   koszt *             Waga  100 %                                                                                                     Inne kryteria:                                                                                                                                                                                                           ………………                                       Waga ..….%

 

 6. Termin wykonania zamówienia :

30.09.2019 r.r.

 

7.  Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia  1.04.2019 r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy w Dydni, adres: Dydnia 224, 36-204 Dydnia

Adres email: urzad@gminadydnia.pl

 

8. Miejsce i termin otwarcia/prezentacji ofert:

Oferty zostaną otwarte/zaprezentowane dnia  1.04.2019r.  o godz. 10.30  w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy w Dydni

Dydnia 224

36-204 Dydnia, pokój nr: 6

Otwarcie/zaprezentowanie ofert jest jawne.

 

9. Informacja na temat zakresu wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające                 w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

10. Dopuszczalne formy składania ofert:

- zamknięte opakowanie,

- e-mail na adres poczty elektronicznej zamawiającego – urzad@gminadydnia.pl

- faks:  (13) 430 31 94

 

11. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Osoby ze strony zamawiającego upoważnione  do kontaktowania się z wykonawcami:

a)   w sprawach opisu przedmiotu zamówienia – Stanisław Pytlowany .tel. /13/ 4308123

  1. w sprawach procedury udzielenia zamówienia – tel. /13/ Stanisław Pytlowany

- w terminach  do dnia 29.03.2019 r. w godz. od 7.15 do godz. 15.15

12. Klauzule dotyczące możliwości powtórzenia czynności lub unieważnienia postepowania:

1. Zamawiający i/lub Wykonawca może żądać powtórzenia czynności lub unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. 

1. Zamawiający może unieważnić postepowanie bez podania przyczyny

 

Załączniki:

  1. kosztorys – przedmiar robót
  2. Projekt bud.
  3. Specyfikacja techniczna 

Wójt Gminy Dydnia

    Alicja Pocałuń

 

  

                                                                       

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Oferta 15.40 Kb
2. Oswietlenie w niewistce IV etap 2019 przedmPlik PDF 307.80 Kb
3. Oswietlenie w obarzym III etap 2019 przedmiarPlik PDF 308.48 Kb
4. S19032210330Plik PDF 187.59 Kb
5. S19032210350Plik PDF 80.39 Kb
6. S19032210360Plik PDF 115.35 Kb
7. S19032210361Plik PDF 73.42 Kb
8. S19032211000Plik PDF 58.72 Kb
9. S19032211010Plik PDF 122.04 Kb
10. S19032211011Plik PDF 49.39 Kb
11. S19032211020Plik PDF 112.82 Kb
12. Umowa-wzórPlik DOC 86.50 Kb
13. zarządzeniePlik PDF 174.31 Kb
Autor: Maciej Dżoń
Data: 2019-03-22 08:56:00
Udostępnił: Maciej Dżoń
Data: 2019-03-25 08:59:56

Rejestr zmian


Urząd Gminy Dydnia
Dydnia 224
36-204 Dydnia
tel. (0-13) 430 30 02
email: urzad@gminadydnia.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl